Beslut om återköp av egna aktier och optionsprogram till personalen

BESLUT OM ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER OCH OPTIONSPROGRAM TILL PERSONALEN Vid extra bolagsstämma i Hagströmer & Qviberg AB den 24 oktober 2000 har fattats följande beslut. a) beslut om förvärv och avyttring av bolagets egna stamaktier Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om köp och försäljning av bolagets egna stamaktier. Förvärv respektive överlåtelse skall kunna ske löpande på OM Stockholmsbörsen till gällande marknadspris. Förvärv får ske så att bolagets sammanlagda innehav uppgår till högst tio procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Överlåtelse skall även kunna ske på annat sätt än över OM Stockholmsbörsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. b) beslut om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av stamaktier i bolaget Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras skuldebrev om nominellt 1 krona med en emissionskurs om 2 939 693 kr 50 öre förenat med 217 755 st avskiljbara optionsrätter berättigande till nyteckning av stamaktier i Hagströmer & Qviberg AB. Hagströmer & Qviberg AB:s dotterbolag H&Q Securities skall äga rätt och skyldighet att teckna nyemissionen samt att erbjuda tillsvidareanställd personal i Hagströmer & Qviberg-koncernen, med undantag för preferensaktieägare, anställda i USA och Schweiz samt personer som är under uppsägning, att förvärva de avskilda optionsrätterna på marknadsmässiga villkor. Högst 217 755 stamaktier kan komma att utges med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 8 710 200 kr och 4,0 % av det totala antalet utestående aktier och röster efter full utspädning med hänsyn till redan utestående teckningsoptioner. Optionsrätterna kan utnyttjas under perioden 2002-01-02 t o m 2003-11-28. Frågor besvaras av verkställande direktören Anders Böös, tel 08 - 696 17 00. Hagströmer & Qviberg (H&Q) är ett av Skandinaviens ledande mäklarhus. H&Q bedriver verksamhet inom två affärsenheter, H&Q Technology och H&Q Private Banking. H&Q Technologys verksamhet är inriktad mot analys, finansiell rådgivning, trading och institutionell aktiehandel. H&Q Technologys kunder finns främst inom teknologisektorn och företag inom den nya ekonomin. Målgrupperna är dels europeiska bolag inom sektorn samt globala institutionella placerare. H&Q Private Banking erbjuder kapitalförvaltning, mäkleri och finansiell rådgivning för privatpersoner, företag och stiftelser. H&Q har kontor utanför Sverige i Geneve, Luxemburg, New York och Oslo. Per den 30 september hade H&Q 334 anställda och ett marknadsvärde överstigande en miljard kronor. H&Q är noterat på OM Stockholmsbörsen med tickerkod HAGQ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar