Bokslutskommuniké 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 · BEFäST POSITION SOM FINANSIäR OCH RåDGIVARE INOM IT/TELECOM OCH SOM RåDGIVARE TILL ENTREPRENöRER · RESULTAT FöRE SKATT 250 MSEK, MOTSVARANDE 35 SEK PER AKTIE · UTDELNING FöRESLåS MED 17 SEK PER AKTIE Resultat och ställning Koncernen Hagströmer & Qviberg (H&Q) redovisar för perioden 1 januari till 31 december 2000 ett resultat före skatt på 250 (353 proforma 1999) MSEK. Vinst per aktie efter skatt uppgick till 35 (47) SEK. Verksamheten utvecklades starkt under årets första kvartal för att sedan försvagas till följd av lägre marknadsaktivitet och försämrade marknadsförutsättningar. Försämringen av resultatet mot föregående år förklaras framförallt av de positiva effekterna av Corporate finance relaterade innehav under det fjärde kvartalet 1999. Rörelsens intäkter uppgick till 935 (1 065) MSEK. H&Q Technology svarade för 50 procent av rörelsens intäkter och H&Q Private Banking för 46 procent. Provisionsintäkterna ökade under perioden med 27 procent till 651 (514) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 25 procent av intäkter från Corporate finance. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar minskade med 52 procent till 268 (553) MSEK, varav 2 (64) procent utgjordes av Corporate finance relaterade innehav. Rörelsens kostnader uppgick till 685 (712) MSEK, en minskning med 4 procent. Av rörelsens kostnader utgjordes 72 procent av personalkostnader och 28 procent av övriga kostnader. Avsättning till bonus utgjorde 51 procent av personalkostnaderna. Eget kapital per den 31 december 2000 uppgick till 469 (281) MSEK, motsvarande 92 (57) SEK per aktie. Avkastning på eget kapital uppgick till 46 procent. Koncernens nettoupplåning uppgick till 469 MSEK. Antalet anställda i koncernen uppgick per den 31 december 2000 till 344 (277). Moderbolaget Moderbolaget redovisar för perioden 1 januari till 31 december 2000 en nettoomsättning uppgående till 0 MSEK och resultat före skatt om -4 MSEK. H&Q Technology Intäkter och resultat för H&Q Technology utvecklades väl i förhållande till föregående år för jämförbara enheter. Detta till följd av att ett flertal kapitalanskaffnings- och rådgivningsuppdrag kunde genomföras under årets första hälft och att förutsättningarna för Trading var goda. H&Q Technology har under året flyttat fram positionen som finansiell rådgivare inom IT/Telecom till institutioner och företag. Detta har varit möjligt till följd av den satsning som gjorts tidigare och som fortsatt med kraft under året. Under andra halvåret försämrades intäkter och resultat jämfört med det första halvåret till följd av en svag marknad. Detta medförde att ett flertal kapitalanskaffningstransaktioner fick skjutas på framtiden. Även förutsättningarna för H&Q Tech Market och de Corporate finance relaterade innehaven påverkades negativt av det försämrade marknads- läget. Den löpande arbitrage- och market maker aktiviteten inom Trading utvecklades emellertid fortsatt väl. Under det fjärde kvartalet har ett representationskontor kopplat till Analysverksamheten etablerats i San Francisco. Under 2001 kommer kontor kopplade till Analys- och Corporate finance verksamheten att etableras i Helsingfors och i München. Antalet anställda inom H&Q Technology uppgick per den 31 december 2000 till 83 (56). H&Q Private Banking H&Q Private Banking har visat god utveckling under året som en följd av ett starkt tjänsteerbjudande, ett starkt inflöde av nya kunder och depåvolymer samt en hög marknadsaktivitet, framförallt under inledningen av året. Det försämrade börsklimatet under det andra halvåret inverkade dock, trots fortsatt gott inflöde av nya kunder och depåvolymer, negativt på resultatet samt det totala depåvärdet. Totalt kapital i depå uppgick per den 31 december 2000 till 24 (24, exkl J.S Gadd & Cie S.A.) Mdr SEK. H&Q Private Banking har under perioden stärkt sin ställning på marknaden för förmögenhetsförvaltning och rådgivning till entreprenörer, företag, stiftelser och organisationer. Den främsta drivkraften bakom detta har varit satsningen på Finansiell planering, vilket ökat inflödet av nya kunder och depåvolymer. Koncept och tjänsteerbjudande avseende Finansiell planering utvecklas kontinuerligt genom stärkt organisation och geografisk täckning samt genom fler partnersamarbeten. Antalet anställda inom H&Q Private Banking uppgick per den 31 december 2000 till 159 (127). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01120/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01120/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar