Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000 RESULTATET ÖKADE MED 75 PROCENT TILL 247 (141) MSEK FÖRE SKATT Resultat och ställning Koncernen Hagströmer & Qviberg (H&Q) redovisar för årets första nio månader ett resultat före skatt om 247 (proforma januari - september 1999; 141) MSEK. Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 33 (19) SEK. Verksamheten utvecklades starkt under det första kvartalet, med försvagning från och med det andra kvartalet till följd av lägre marknadsaktivitet. De allmänna marknadsförutsättningarna försämrades ytterligare under det tredje kvartalet. Rörelsens intäkter uppgick till 757 (523) MSEK, en ökning med 45 procent. H&Q Technology svarade för 54 procent av rörelsens intäkter och H&Q Private Banking för 44 procent. Intäkter från övrigt svarade för 2 procent av rörelsens intäkter, inklusive återbäring från SPP uppgående till 6 MSEK. Provisionsintäkterna ökade med 72 procent till 517 (301) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 26 procent av intäkter från corporate finance. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar, ökade med 12 procent till 244 (218) MSEK, varav 11 procent utgjordes av resultat från corporate finance relaterade innehav. Rörelsens kostnader uppgick till 510 (382) MSEK, en ökning med 34 procent. Av rörelsens kostnader utgjordes 74 procent av personalkostnader och 26 procent av övriga kostnader. Avsättning till bonus utgjorde 55 procent av personalkostnaderna. Eget kapital per den 30 september 2000 uppgick till 461 MSEK, motsvarande 91 SEK per aktie. Avkastning på eget kapital på rullande tolvmånaders basis uppgick till 83 procent. Koncernens nettoupplåning hos kreditinstitut uppgick till 278 MSEK. Antalet anställda per den 30 september 2000 uppgick till 334 (277 per den 31 december 1999). Moderbolaget Moderbolaget redovisar för perioden en nettoomsättning uppgående till 0 MSEK och ett resultat före skatt om -3 MSEK. H&Q Technology Intäkter och resultat för H&Q Technology översteg kraftigt utfallet för jämförbara enheter för samma period föregående år, framförallt till följd av att ett flertal kapitalanskaffnings- och rådgivningsuppdrag inom teknologi- och telekommunikationssektorn kunde genomföras under årets första hälft. Härtill var förutsättningarna goda för Trading. Under det tredje kvartalet försämrades intäkter och resultat väsentligt jämfört med det andra kvartalet till följd av en svag marknad inom teknologi- och telekommunikationssektorn. Den svagare marknadsutvecklingen medförde att ett flertal kapitalanskaffningsuppdrag fick skjutas på framtiden samt att resultatet från corporate finance relaterade innehav utvecklades negativt. Arbete pågår med att geografiskt bredda verksamheten inom H&Q Technology i kombination med att organisationen utökas. Under det fjärde kvartalet kommer ett representationskontor kopplat till analysverksamheten att etableras i San Francisco. Ytterligare kontor kopplade till analys- och corporate finance verksamheten planeras, såväl inom som utanför Norden. Antalet anställda inom H&Q Technology uppgick per den 30 september 2000 till 83 (56 per den 31 december 1999). H&Q Private Banking H&Q Private Banking visade god utveckling för perioden som helhet till följd av en väl fungerande organisation, hög marknadsaktivitet under det första kvartalet samt starkt inflöde av nya kunder och depåvolymer. Intäkter och resultat för det tredje kvartalet utvecklades i nivå med det andra kvartalet. Totalt kapital i depå uppgick per den 30 september 2000 till knappt 30 Mdr SEK, jämfört med 25 Mdr SEK per den 31 december 1999. Det försämrade börsklimatet under det tredje kvartalet inverkade negativt på det totala depåvärdet. Inflöde av nya volymer var dock fortsatt gott. H&Q Private Banking har under perioden stärkt sin ställning på marknaden för förmögenhetsförvaltning och rådgivning till privatpersoner, stiftelser, företag samt organisationer av icke institutionell karaktär. Den främsta drivkraften bakom detta har varit satsningen på Finansiell planering, vilket kraftigt ökat inflödet av nya kunder och depåvolymer. Koncept och tjänsteerbjudande avseende Finansiell planering kommer att utvecklas ytterligare genom dels utökad organisation och dels fler partnersamarbeten. Antalet anställda inom H&Q Private Banking uppgick per den 30 september 2000 till 151 (127 per den 31 december 1999). Övrigt Under perioden har moderbolaget H&Q Holding AB bytt firma till Hagströmer & Qviberg AB. Per den 3/7 noterades H&Q-aktien på Stockholmsbörsens O- lista under koden HAGQ. Notering av H&Qs förlagslån på Stockholms Fondbörs SOX-lista skedde i september. Under det första halvåret förvärvades 10 procent i inkubationsföretaget Starthouse AB. Utsikter Den svagare marknadsutvecklingen från och med det andra kvartalet har resulterat i en lägre aktivitet avseende kapitalanskaffningsuppdrag och för den löpande handeln. Utsikterna för återstoden av året är i hög grad knutna till den generella marknads-utvecklingen. Resultatet för det fjärde kvartalet förutses dock bli bättre än utfallet för det tredje kvartalet. Stockholm den 24 oktober 2000 Anders Böös, Verkställande direktör, Telefon 08-696 17 00 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké februari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00220/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00220/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar