Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

DELåRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2002 · RÖRELSERESULTAT 10 MSEK, FÖRE STRUKTURKOSTNADER · RÖRELSERESULTAT -16 (-23) MSEK, INKL STRUKTURKOSTNADER 26 (14) MSEK · TREDJE KVARTALETS RÖRELSERESULTAT 4 MSEK, FÖRE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR Resultat och finansiell ställning Koncernen Hagströmer & Qviberg (H&Q) redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2002 ett resultat före skatt och minoritet på -16 (-23) MSEK. Resultatet har under perioden belastats med strukturkostnader om 26 MSEK, varav nedläggning av kontor i Luxemburg och New York 15 MSEK samt kostnader för personalminskningar 11 MSEK. Totalt uppgick rörelsens intäkter till 272 (357) MSEK. Justerat för intäkter av engångskaraktär, 7 (58) MSEK, minskade intäkterna med 11 procent. Provisionsnettot minskade med 25 procent till 179 (238) MSEK. Intäkter från finansiell rådgivning och underwriting minskade mot föregående år med 5 procent till 70 (74) MSEK. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar och till verksamheten hörande räntenetto uppgick till 47 (4) MSEK, rensat för corporate finance relaterade innehav om -4 (-47) MSEK motsvarar detta oförändrat resultat mot föregående år. Rörelsens kostnader för perioden uppgick totalt till -288 (-380) MSEK, en minskning mot föregående år med 24 procent. Personalkostnaderna minskade med 33 procent till 171 (255) MSEK. Övriga kostnader, exklusive kund- och kreditförluster samt jämförelsestörande poster, minskade med 28 procent till 89 (123) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 438 (1 474 per den 31 december 2001) MSEK. Eget kapital uppgick till 345 (389 per den 31 december 2001) MSEK, motsvarande 67 (75 per den 31 december 2001) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 35 procent (26 procent per den 31 december 2001). Antalet anställda i koncernen uppgick den 30 september till 178 (254 per den 30 september 2001, 246 per den 31 december 2001). Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 232 (312). H&Q Investment Banking Rörelseintäkterna för H&Q Investment Banking uppgick till 128 (108) MSEK, en ökning med 19 procent i förhållande till föregående år. Resultatet för affärsområdet var positivt. Antalet anställda den 30 september uppgick till 49 (78 per den 30 september 2001, 73 per den 31 december 2001). H&Q Private Banking Rörelseintäkterna för H&Q Private Banking uppgick till 135 (190) MSEK, en minskning med 29 procent i förhållande till föregående år. Resultatet var negativt för affärsområdet, vilket förklaras av stängningen av kontoret i Luxemburg. H&Q Private Banking fortsätter att bygga på strategin med en öppen arkitektur och externa partnersamarbeten. Under september ingicks ett samarbete för att ytterligare förstärka tjänsteutbudet med Dexia Banque Internationale á Luxembourg, Luxemburgs ledande privatbank. Det tredje kvartalet visar på fortsatt nettoinflöde av kunder och volymer bland annat till följd av satsningen på Finansiell Planering och fokus på Absolut Inriktad Förvaltning. Totalt förvaltat kapital minskade till 12 (18 per den 31 december 2001) Mdr SEK till följd av lägre marknadsvärden. Antalet anställda den 30 september uppgick till 70 (106 per den 30 september 2001, 102 per den 31 december 2001). Utsikter Aktivitetsnivån i finanssektorn är mycket låg, bland annat till följd av knappt tre års börsnedgångar samt strukturell förändring av branschen. Hagströmer & Qviberg har mött detta genom att fokusera på våra kärnområden, Private Banking inkl Finansiell Planering och Investment Banking bestående av Corporate Finance och Automatiserad aktiehandel. Inom dessa områden ser vi fortsatt tillväxt. Därtill har flera åtgärdsprogram genomförts under de senaste 18 månaderna. Löpande kostnader exklusive bonus har minskat betydligt, från en årstakt om 460 MSEK till drygt 250 MSEK. Hagströmer & Qviberg kommer därför att kunna visa positivt resultat i framtiden givet att aktivitetsnivån fortsätter att vara lägst i nivå med tredje kvartalet. Stockholm den 17 oktober 2002 Patrik Enblad, Verkställande direktör, telefon 08-696 17 00 Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 200230 januari 2003 Årsredovisning 2002 mars 2003 Bolagsstämma 4 april 2003[REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021016BIT01000/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021016BIT01000/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar