Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003

DELåRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2003 · RESULTAT EFTER SKATT OCH MINORITET 2 (2) MSEK · KRAFTIG öKNING AV MARKNADSANDEL På STOCKHOLMSBöRSEN 6,1% (3,6%) · FORTSATT NETTOINFLÖDE AV NYA KUNDVOLYMER Resultat och finansiell ställning Koncernen Hagströmer & Qviberg (H&Q) redovisar för första kvartalet 2003 ett resultat efter skatt och minoritet på 2 (2) MSEK. Marknadsaktiviteten var låg under perioden. Omsättningen på Stockholmsbörsen minskade samtidigt som egenhandeln i marknaden ökade på bekostnad av kundhandeln. Totalt uppgick rörelsens intäkter till 77 (103) MSEK, en minskning med 25 procent mot samma period föregående år. Provisionsnettot minskade med 45 procent till 38 (69) MSEK. Av provisionsintäkterna utgjordes 6 (23) MSEK av intäkter från finansiell rådgivning och underwriting, en minskning med 74 procent. Nettoresultat av finansiella transaktioner inklusive utdelningar ökade med 12 procent till 29 (26) MSEK. Rörelsens kostnader uppgick till 75 (97) MSEK, en minskning med 23 procent. Personalkostnaderna minskade med 18 procent till 53 (65) MSEK och övriga kostnader med 31 procent till 22 (32) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 1 282 (- 175 per den 31 december 2002) MSEK. Eget kapital uppgick till 375 (373 per den 31 december 2002) MSEK, motsvarande 72 (72 per den 31 december 2002) SEK per aktie. Kapitaltäckningsgraden för koncernen uppgick till 34 procent (42 procent per den 31 december 2002). Antalet anställda i koncernen uppgick 31 mars till 177 (247 per den 31 mars, 2002, 177 per den 31 december, 2002). Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 177 (247). H&Q Investment Banking Rörelseintäkterna för H&Q Investment Banking uppgick till 37 MSEK, en minskning med 23 procent i förhållande till föregående år. Färre genomförda kapitalanskaffnings- och rådgivningsuppdrag förklarar i huvudsak försämringen av rörelseintäkterna. Institutionell aktiehandel fortsätter att öka men från en låg nivå. Resultatet var positivt för affärs-området. Antalet anställda 31 mars uppgick till 57 (80 per den 31 mars 2002, 60 per den 31 december 2002). H&Q Private Banking Rörelseintäkterna för H&Q Private Banking uppgick till 35 MSEK, en minskning med 37 procent i förhållande till första kvartalet föregående år. Allmänt lägre marknadsaktivitet samt lägre marknadsvärden förklarar försämringen. H&Q Private Banking har mött den låga aktivitetsnivån på marknaden genom att fokusera på produkter och tjänster som innebär ett mindre risktagande för kunden, men som samtidigt ger en attraktiv avkastning - Absolut Inriktad Förvaltning. De produkter som lanserats under första kvartalet har tagits väl emot av marknaden, vilket starkt bidragit till ett fortsatt nettoinflöde till depåerna, dvs tillväxt. Resultatet var positivt för affärsområdet. Totalt förvaltat kapital uppgick till 16 (16 per den 31 december 2002) Mdr SEK. Nettoinflödet av nya kunder och volymer var fortsatt positivt. Antalet anställda 31 mars uppgick till 63 (90 per den 31 mars 2002, 59 per den 31 december 2002). Övrigt Den 3 april 2003 hölls ordinarie bolagsstämma på Grand Hôtel i Stockholm. På bolagsstämman fastställdes utdelning för räkenskapsåret 2002 till 5 SEK per aktie (stam- och preferensaktie). Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 8 april 2003. Utbetalning har skett via VPC fredagen den 11 april 2003. Utsikter Låg marknadsaktivitet kombinerat med sjunkande börskurser och omsättning är dåliga förutsättningar för finansbranschen. För att trots detta kunna uppvisa vinst har omfattande besparingsprogram genomförts löpande sedan 2001. Parallellt med dessa besparingar har det skett en rad offensiva satsningar i form av Absolut Inriktad Förvaltning, Fond-i-Fond bolag samt automatiserad kund- och egenhandel. Affärsområdena har flyttat fram sina positioner och marknadsandelar, vilket även syns i en högre aktivitetsnivå totalt sett för Hagströmer & Qviberg. På ett år har Hagströmer & Qvibergs marknadsandel av handeln på Stockholmsbörsen ökat från 3,6 procent till 6,1 procent, vilket gör bolaget till den tredje största aktören vid utgången av första kvartalet 2003. Hagströmer & Qviberg har anpassat kostnadsmassan och utvecklat nya produkter och tjänster anpassade för rådande klimat. H&Q står därför väl rustade när konjunkturen vänder upp i finanssektorn. Stockholm, den 22 april 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00010/wkr0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00010/wkr0003.pdf Hela Rapporten

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar