Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 juli 2003 kl 11.00, i bolagets lokaler, Hörsalen, plan 4, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm Deltagande Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall: dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB (VPC) fredagen den 18 juli 2003, samt dels ha anmält sig hos bolaget under adress Hagströmer & Qviberg AB, Juridik, Norrlandsgatan 15, 103 71 STOCKHOLM, eller per telefon 08 - 696 17 00 eller telefax 08 - 696 17 01, senast torsdagen den 24 juli 2003 kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 18 juli 2003, då sådan registrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna stamaktier (se nedan) 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om syntetiska återköp av egna stamaktier (inlösen till marknadskurs) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp (inlösen till marknadskurs) av egna stamaktier, motsvarande högst 600.000 stamaktier i bolaget. Bolaget skall därvid ingå ett sk swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på H&Q-aktien. Motparten i swap-avtalet kommer att erbjudas möjlighet att inlösa de stamaktier som ligger till grund för swap-avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av en kommande bolagsstämma. Stockholm i juli 2003 Hagströmer & Qviberg AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar