Kallelse till extra bolagsstämma den 24 oktober 2000-09-28

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 24 OKTOBER 2000-09-28 Styrelsen i Hagströmer & Qviberg AB kallar till extra bolagsstämma i enlighet med nedanstående kallelse. Aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB (publ) Kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 oktober 2000 kl 10.00, Norrlandsgatan 15, Salénhuset, Stockholm Deltagande Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB (VPC) gör per fredagen den 13 oktober 2000, samt dels ha anmält sig hos bolaget under adress Hagströmer & Qviberg AB, Juridik, Norrlandsgatan 15, 103 71 STOCKHOLM, eller per telefon 08 - 696 17 00 eller per telefax 08 - 696 17 01, före kl 16.00 onsdagen den 18 oktober 2000. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäles enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 13 oktober 2000, då sådan registrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag till beslut angående förvärv och avyttring av bolagets egna stamaktier - Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om köp och försäljning av bolagets egna stamaktier. Förvärv respektive överlåtelse skall kunna ske löpande på OM Stockholmsbörsen till gällande marknadspris. Förvärv får ske så att bolagets sammanlagda innehav uppgår till högst tio procent av utestående aktier i bolaget. Överlåtelse skall även kunna ske på annat sätt än över OM Stockholmsbörsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Beslutet är villkorat av att det vid bolagsstämman biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 8. Styrelsens förslag till beslut om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av stamaktier i bolaget. Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om nyemission av skuldebrev om nominellt 1 krona förenat med 217 755 avskiljbara optionsrätter berättigande till nyteckning av stamaktier i Hagströmer & Qviberg AB. Emissionskursen för skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter kommer att fastställas efter marknadsmässig värdering baserad på teckningsrätternas värde enligt den s k Black & Scholes-modellen. Skuldebrevet skall löpa, utan ränta, från och med den 27 oktober 2000 till och med den 31 januari 2001. Envar optionsrätt medför rätt att från och med den 2 januari 2002 till och med den 28 november 2003 teckna en stamaktie i Hagströmer & Qviberg AB. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 115 procent av det för varje börsdag under perioden från och med den 26 oktober 2000 till och med den 1 november 2000 volymviktade medeltalet av de under dagen noterade betalkurserna enligt OM Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier i Hagströmer & Qviberg AB. I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen skall avrundas nedåt till närmaste hela krontal, varvid femtio öre skall avrundas nedåt. Teckningskursen skall inte kunna understiga nominellt belopp per aktie. H&Q Securities skall äga rätt och skyldighet att teckna nyemissionen samt att erbjuda personer som den 6 november 2000 är tillsvidareanställda i Hagströmer & Qviberg-koncernen, med undantag för preferensaktieägare, anställda i USA och Schweiz samt personer som är under uppsägning, att förvärva de avskilda optionsrätterna på marknadsmässiga villkor. Varje förvärvsberättigad är garanterad en tilldelning om lägst 500 och högst 5000 teckningsoptioner. Styrelsen för Hagströmer & Qviberg AB äger rätt att inom angivna ramar besluta om tilldelning till de förvärvsberättigade. Styrelsen för Hagströmer & Qviberg AB äger vidare rätt att besluta om överlåtelse, på marknadsmässiga villkor och enligt ovan angivna ramar, av eventuella resterande teckningsoptioner till personer som senare anställs inom ovan angivna kategorier. Högst 217 755 aktier kan komma att utges med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 8 710 200 kr och 4,0 % av det totala antalet utestående aktier och röster efter full utspädning med hänsyn till redan utestående teckningsoptioner. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att främja koncernens långsiktiga intressen genom att uppmuntra de anställda till ett ägarintresse däri. Beslutet är villkorat av att det vid bolagsstämman biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 9. Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Patent - och Registreringsverket och VPC. 10. Övriga ärenden 11. Stämmans avslutande Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt aktiebolagslagen 7 kap 13 §, 4 kap 4 § samt 5 kap 3 § kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, såvitt avser förslaget om återköp enligt punkt 7 ovan från och med tisdagen den 10 oktober 2000 samt såvitt avser förslaget om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter enligt punkt 8 ovan från och med tisdagen den 17 oktober 2000 och sändas till de aktieägare som begär det. Beställning kan ske per telefon 08 - 696 17 00. Stockholm i september 2000 Hagströmer & Qviberg AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av verkställande direktören Anders Böös, tel 08 - 696 17 00. Hagströmer & Qviberg (H&Q) är ett av Skandinaviens ledande mäklarhus. H&Q bedriver verksamhet inom två affärsenheter, H&Q Technology och H&Q Private Banking. H&Q Technologys verksamhet är inriktad mot analys, finansiell rådgivning, trading och institutionell aktiehandel. H&Q Technologys kunder finns främst inom teknologisektorn och företag inom den nya ekonomin. Målgrupperna är dels europeiska bolag inom sektorn samt globala institutionella placerare. H&Q Private Banking erbjuder kapitalförvaltning, mäkleri och finansiell planering för privatpersoner, företag och stiftelser. H&Q har kontor utanför Sverige i Geneve, Luxemburg, New York och Oslo. Per den 30 juni hade H&Q 316 anställda och ett marknadsvärde överstigande en miljard kronor. H&Q är börsnoterat på OM Stockholmsbörsen med tickerkod HAGQ. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar