Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande Aktieägarna i Hagströmer & Qviberg AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 3 april 2003 kl 15.00, Grand Hôtel, Spegelsalen, Blasieholmshamnen 8, Stockholm (ingång till höger om huvudentrén) Deltagande Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall: dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB (VPC) måndagen den 24 mars 2003, samt dels ha anmält sig hos bolaget under adress Hagströmer & Qviberg AB, Juridik, Norrlandsgatan 15, 103 71 STOCKHOLM, eller per telefon 08 - 696 17 00 eller telefax 08 - 696 17 01, senast måndagen den 31 mars 2003 kl 16.00. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, telefonnummer samt aktieinnehav. I de fall ett ombud deltar i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäls enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före måndagen den 24 mars 2003, då sådan registrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Anförande av verkställande direktören 9. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2002, b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av styrelsearvoden 11. Fastställande av revisorsarvoden 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 13. Val av styrelseledamöter 14. Val av revisorer 15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna stamaktier 16. Beslut om inrättande av nomineringskommitté samt uppdrag till styrelsen att utse ersättningskommitté 17. Övriga ärenden 18. Stämmans avslutande Utdelning (punkten 9b) Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor kontant per aktie (stam- och preferensaktier). Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 april 2003. Under förutsättning att bolagsstämman fastställer styrelsens förslag, beräknas utdelningen utsändas från VPC den 11 april 2003. Antalet styrelseledamöter (punkten 12) Aktieägare representerande mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget avser föreslå att antalet styrelseledamöter skall uppgå till åtta (8) personer och inga styrelsesuppleanter. Val av styrelse (punkten 13) Aktieägare representerande mer än 50 % av det totala antalet röster i bolaget har förklarat sig stödja följande förslag. Omval av Mats Qviberg, Patrik Enblad, Anders Böös, Stefan Dahlbo, Thomas Erséus samt Curt Lönnström. Nyval av Carolina Dybeck och Anne-Marie Pålsson. Val av revisorer (punkten 14) Styrelsens revisionskommitté föreslår omval av revisionsbolaget KPMG Bohlins AB med auktoriserade revisorn Caj Stenson Nackstad som huvudansvarig. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna stamaktier (punkten 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier. Förvärv respektive överlåtelse skall kunna ske löpande på Stockholmsbörsen till gällande marknadspris. Vidare föreslås att bolagsstämman fattar beslut om att dotterbolag inom bolagets koncern, som bedriver värdepappersrörelse, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma får förvärva och avyttra aktier i bolaget inom värdepappersrörelsen enligt de förutsättningar som anges i 4 kap 5 § lagen om värdepappersrörelse. Priset skall motsvara vid varje tid gällande marknadspris och det samlade aktieinnehavet vid varje tidpunkt får inte överstiga fem (5) procent av samtliga aktier i Hagströmer & Qviberg AB. Förvärv får ske så att Hagströmer & Qviberg koncernens sammanlagda innehav av egna aktier i form av handelslager enligt lagen om värdepappersrörelse och aktier återköpta med stöd av styrelsens bemyndigande uppgår till högst tio (10) procent av utestående aktier i Hagströmer & Qviberg AB. Överlåtelse av egna stamaktier skall, förutom över Stockholmsbörsen , även kunna ske på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Beslutet är villkorat av att det vid bolagsstämman biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om inrättande av nomineringskommitté samt uppdrag till styrelsen att utse ersättningskommitté (punkten 16) Sveriges Aktiesparares Riksförbund har, i egenskap av aktieägare, begärt att följande två frågor behandlas på bolagsstämman. 1. Att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté. 2. Att bolagsstämman ger styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämmobeslut avseende förslaget om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt punkten 15 kommer att hållas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna från den 20 mars 2003. Presentationsmaterial avseende föreslagna styrelseledamöter kommer att finnas tillgängligt vid samma tidpunkt. Samtliga handlingar kommer också att sändas till de aktieägare som begär det. Beställning kan ske per telefon 08 - 696 17 00. Stockholm i februari 2003 Hagströmer & Qviberg AB (publ) Styrelsen Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar