Kommuniké från bolagsstämma den 3 april 2003

Kommuniké från bolagsstämma den 3 april 2003 På Hagströmer & Qviberg AB (publ):s ordinarie bolagsstämma den 3 april 2003 fattades bland annat följande beslut. Utdelning 5,00 SEK per aktie Bolagsstämman fastställde utdelning för räkenskapsåret 2002 till 5,00 kronor per aktie (stam- och preferensaktier). Som avstämningsdag för utdelning fastställdes tisdagen den 8 april 2003. Utbetalning beräknas ske genom VPC AB den 11 april 2003. Styrelse och arvoden Till styrelseledamöter omvaldes Mats Qviberg, Patrik Enblad, Anders Böös, Stefan Dahlbo, Thomas Erséus och Curt Lönnström samt nyvaldes Carolina Dybeck och Anne-Marie Pålsson. Återköp av egna stamaktier Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier. Förvärv respektive överlåtelse skall kunna ske löpande på Stockholmsbörsen till gällande marknadspris. Vidare beslöt stämman att dotterbolag, som bedriver värdepappersrörelse, under samma period får förvärva och avyttra aktier i bolaget inom värdepappersrörelsen enligt de förutsättningar som anges i lagen om värdepappersrörelse. Förvärv får ske så att koncernens sammanlagda innehav av egna aktier i form av handelslager (enligt lagen om värdepappersrörelse) och aktier återköpta med stöd av styrelsens bemyndigande uppgår till högst 10 procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Överlåtelse av egna stamaktier skall förutom över Stockholmsbörsen, även kunna ske på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den beslutade återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Nominerings- och ersättningskommitté Bolagsstämman beslutade att varken nominerings- eller ersättningskommitté skall utses. Beträffande nominering av styrelseledamöter beslutade bolagsstämman att de fyra största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelse-ordförandens ledning tillsammans arbetar fram ett förslag till styrelsen att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på de fyra representanterna kommer att offentliggöras så snart de utsetts. Frågor besvaras av: Patrik Enblad, verkställande direktör, tel 08-696 17 00 Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT01500/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar