Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 · Förvaltningsarvodena uppgick till 87,2 (78,0) MSEK. · Resultat före skatt uppgick till 27,3 (22,2 exkl. omstruktureringskostnader) MSEK. · Nettoinflödet i fonderna uppgick till +166 (+329) MSEK. Intäkter Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvodena, uppgick under januari- september 2002 till 87,2 (78,0) MSEK, en ökning med 12%. Huvudförklaringen till att intäkterna har kunnat stiga är Rysslandsfondens gynnsamma utveckling. Under perioden juli-september 2002 uppgick rörelseintäkterna till 26,0 (25,5) MSEK. Den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna under de två senaste kvartalen medförde att intäkterna under det tredje kvartalet blev lägre än under årets två inledande kvartal. Resultat Resultatet före skatt uppgick under januari-september till 27,3 (22,2 exklusive omstruktureringskostnader om 11,7) MSEK, vilket är en ökning med 23%. Kostnader av engångskaraktär rörande O-listenotering och sammanläggning av aktier har under årets nio första månader belastat resultatet med 1,2 MSEK, varav 1,1 MSEK under årets andra kvartal. Förutom högre intäkter har förra årets rationaliseringar i organisationen bidragit starkt till den positiva resultatutvecklingen. För det tredje kvartalet uppgick resultatet före skatt till 10,1 (8,1 exklusive omstruktureringskostnader om 4,9) MSEK. Under perioden möttes de sjunkande intäkterna, i jämförelse med årets två inledande kvartal, med lägre kostnader. Resultatmässigt blev det tredje kvartalet årets hittills bästa kvartal. Finansiell ställning Eget kapital uppgick per den 30 september 2002 till 35,9 (26,6 per den 31 december 2001) MSEK, motsvarande 8,55 (6,34) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 48,2 (40,0 per den 31 december 2001) MSEK. Nettoflöden och förvaltat kapital Nettosparandet, dvs insättningar minus uttag i fonder, uppgick under perioden till +166 (+329) MSEK. Det är framförallt Sverige-, Strategi- och Rysslandsfonderna som kan uppvisa goda inflöden. Nettosparandet i HQ Fonders aktiefonder uppgick under årets nio första månader till +208 (+374) MSEK. För perioden juli-september uppgick det totala nettosparandet till +8 (-28) MSEK och nettosparandet i aktiefonder till -3 (-21) MSEK. Svenskarnas nettosparande i fonder uppgick under perioden till +52,6 (+44,8) Mdr SEK, varav aktiefonder utgjorde +15,7 (+14,8) Mdr SEK. Under perioden juli-september uppgick svenskarnas nettosparande till +8,4 (+3,8) Mdr SEK. Sparandet i aktiefonder var dock negativt under kvartalet, -3,9 (-7,2) Mdr SEK. Förvaltat kapital uppgick per den 30 september till 6 700 (8 500 per den 31 december 2001 och 8 000 per den 30 juni 2002) MSEK. Av HQ Fonders förvaltade kapital är 95% investerat i koncernens aktiefonder. Det faktum att HQ Fonders förvaltningsresultat hittills i år överträffat det stora flertalet konkurrerande fonder är den viktigaste förklaringen till att HQ Fonder fortsatt att öka sin andel av den svenska fondförmögenheten som är investerad i aktiefonder. Fondernas utveckling Flertalet aktiebörser har hittills i år uppvisat en negativ utveckling. Det förklaras främst av omvärderingen av teknologiaktier, osäkerhet kring trovärdigheten i bolagens ekonomiska rapportering samt under det tredje kvartalet en växande oro för konjunkturutvecklingen. Investeringsfilosofin, baserad på aktiv förvaltning och fundamental analys, har medfört att HQ Fonder kan uppvisa generellt goda relativa förvaltningsresultat. Samtliga aktiefonder har överträffat sina respektive jämförelseindex, dels sedan årsskiftet och dels under det tredje kvartalet. Koncernens största fond, Strategifonden, sjönk under erets första nio månader med 22,5%. Det kan jämföras med Stockholmsbörsen, som redovisade en nedgång om 42,5%. Sverigefonden sjönk under samma period med 31,3%. Rysslandsfonden sjönk med 1,3%. Fondernas utveckling kan följas på vår hemsida www.hqfonder.se. Övrigt Notering på O-listan Från och med den 25 juni 2002 är aktierna i HQ Fonder AB noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Utsikter inför kommande kvartal Det svenska folkets behov av att spara har ökat i takt med att deras sparkapital sjunkit som en följd av de senaste årens svaga aktiemarknader. Aktiemarknadernas utveckling har också lett till att de orealiserade vinsterna för många fond- och aktiesparare har sjunkit eller försvunnit, vilket möjliggör en ökad rörlighet på marknaden. HQ Fonder har med sina historiskt mycket konkurrenskraftiga förvaltningsresultat goda möjligheter att öka sina marknadsandelar. En risk är att förtroendet för aktier och aktiefonder sjunkit så att nysparandet i högre utsträckning tillfaller andra sparformer. Intäkts- och resultatutvecklingen är i stor utsträckning beroende av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Vad gäller utsikterna i det kortare perspektivet, årets fjärde kvartal, så kan konstateras att det förvaltade kapitalet är lägre vid ingången av kvartalet i jämförelse med årets tidigare kvartal. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2002 29 januari 2003 Årsredovisning 2002 mars 2003 Endast rapporter hänförliga till årsbokslutet distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.hqfonder.se. Stockholm den 22 oktober 2002 HQ FONDER AB Hans Hedström, Verkställande direktör Telefon 08-5220 2600 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar