Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2003 · Förvaltningsarvodena uppgick till 24,9 (30,0) MSEK. · Resultatet före skatt uppgick till 8,7 (7,5) MSEK. · Nettoflödena i fonderna uppgick till +49 (+199) MSEK. Intäkter Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvoden, uppgick under januari-mars 2003 till 24,9 (30,0) MSEK, en minskning med 17%. Den svaga utvecklingen på världens aktiebörser under det senaste året, med dess negativa effekter på det förvaltade kapitalet, är huvudförklaringen till intäktsminskningen. Därtill har inträdesprovisionerna till Rysslandsfonden varit lägre hittills i år jämfört med motsvarande period förra året. Resultat Resultatet före skatt uppgick till 8,7 (7,5) MSEK, vilket är en ökning med 16%. De lägre intäkterna har kunnat mötas med lägre kostnader. I synnerhet har lägre marknadsföringskostnader, 0,9 (3,6 ) MSEK, bidragit positivt till resultatutvecklingen. Även övriga kostnader har under första kvartalet i år varit lägre än under motsvarande period förra året. Vinsten per aktie uppgick till 1,50 (1,31) SEK. Finansiell ställning Eget kapital uppgick per den 31 mars 2003 till 27,6 (42,1 per den 31 december 2002) MSEK, motsvarande 6,57 (10,03) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 56,6 (57,9) MSEK. Det egna kapitalet är vid utgången av det första kvartalet i år dels lägre än vid ingången av kvartalet, dels lägre än vid motsvarande tidpunkt förra året. Det förklaras av att ordinarie bolagsstämma i år, med beslut om utdelning om 21 MSEK, hölls i mars, medan förra årets stämma hölls först i april. Årets utbetalning av utdelningen ägde rum först i april, vilket förklarar varför de likvida medlen däremot ligger kvar på samma nivå vid mars månads utgång. Nettoflöden och förvaltat kapital Nettosparandet, dvs insättningar minus uttag i fonder, uppgick under perioden till +49 (+199) MSEK. Rysslandsfonden har under kvartalet attraherat i särklass störst nettosparande. Totalt erhöll aktiefonderna ett nettosparande om +70 (+249) MSEK. Nettoflödena har i stor utsträckning påverkats positivt av PPM-medel. Svenskarnas nettosparande i fonder uppgick under perioden till +26,4 (+32,7) Mdr SEK, varav aktiefonder utgjorde +8,5 (+17,1) Mdr SEK. Exklusive PPM-medel uppgick nettosparandet till 5,9 Mdr SEK, varav 0,8 Mdr SEK till aktiefonder. Den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna under lång tid har troligen bidragit till att nettosparandet nu främst tillfaller korta räntefonder. HQ Fonders förvaltade kapital uppgick per den 31 mars till 7 100 (7 400 per den 31 december 2002) MSEK. Av det förvaltade kapitalet är 95% investerat i koncernens aktiefonder. Fondernas utveckling Flertalet aktiebörser har uppvisat en fortsatt negativ utveckling under inledningen av 2003. Det förklaras främst av en växande oro för konjunkturutvecklingen, inte minst till följd av situationen i Mellanöstern. Investeringsfilosofin, baserad på aktiv förvaltning och fundamental analys, har medfört att HQ Fonder kan uppvisa generellt goda relativa förvaltningsresultat. Flertalet aktiefonder har överträffat sina respektive jämförelseindex under första kvartalet 2003. Rysslandsfonden och Gorillafonden kan, förutom en bättre utveckling än jämförelseindex, också uppvisa en positiv avkastning. Övriga aktiefonder sjönk med 5-10%. Fondernas utveckling kan följas på vår hemsida www.hqfonder.se. Utsikter Det svenska folkets behov av att spara är fortsatt stort. Aktiemarknadernas svaga utveckling under senare år har lett till att de orealiserade vinsterna för många fond- och aktiesparare har sjunkit eller försvunnit, vilket möjliggör en ökad rörlighet på marknaden. HQ Fonder har med sina historiskt mycket konkurrenskraftiga förvaltningsresultat goda möjligheter att fortsätta öka sina marknadsandelar. En risk är att förtroendet för aktier och aktiefonder sjunkit så att nysparandet under lång tid i högre utsträckning tillfaller andra sparformer. Intäkts- och resultatutvecklingen är i stor utsträckning beroende av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Det kan också konstateras att det förvaltade kapitalet var högre både vid ingången av 2003 och ingången av andra kvartalet 2002 jämfört med ingången av andra kvartalet 2003. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-juni 2003 31 juli 2003 Delårsrapport januari-september 200322 oktober 2003 Bokslutskommuniké 2003 januari 2004 Endast årsredovisningar distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.hqfonder.se. Stockholm den 24 april 2003 HQ FONDER AB Hans Hedström, Verkställande direktör Telefon 08-5220 2600 Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

HQ Fonder AB är en av Sveriges ledande fristående fondförvaltare. Verksamheten utgörs av förvaltning och försäljning av totalt 12 stycken värdepappersfonder. Kunderna utgörs främst av privatpersoner i Sverige.

Dokument & länkar