Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2002

Report this content

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 ·Förvaltningsarvodena uppgick till 61,2 (52,5) MSEK. ·Resultat före skatt uppgick till 17,2 (14,1 exkl. omstruktureringskostnader) MSEK. ·Nettoinflödet i fonderna uppgick till +158 (+357) MSEK. Förvaltat kapital uppgick till 8 000 (8 500 per den 31 december 2001) MSEK. · Intäkter Koncernen Rörelseintäkterna, dvs förvaltningsarvoden, uppgick under januari-juni 2002 till 61,2 (52,5) MSEK, en ökning med 17%. Den mycket gynnsamma utvecklingen för Rysslandsfonden och det positiva nettoflödet har påverkat intäkterna positivt. Moderbolaget HQ Fonder AB hade under perioden inga intäkter. Resultat Koncernen Resultatet före skatt uppgick till 17,2 (14,1 exklusive omstruktureringskostnader om 6,8) MSEK, vilket är en ökning med 22%. Kostnader av engångskaraktär rörande O-listenotering och sammanläggning av aktier har under det andra kvartalet belastat resultatet med 1,1 MSEK. Förra årets rationaliseringar i organisationen har bidragit starkt positivt till resultatet. Provisionskostnaderna, dvs ersättningen till distributörer, och marknadsföringskostnaderna har däremot ökat i jämförelse med förra året. Moderbolaget HQ Fonder AB redovisar för perioden ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -3,4 (-0,6) MSEK. Finansiell ställning Koncernen Eget kapital uppgick per den 30 juni 2002 till 28,6 (26,6 per den 31 december 2001) MSEK, motsvarande 6,81 (6,34) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 59,2 (40,0 per 31 december 2001) MSEK. Moderbolaget Bolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 8,2 (22,1 per 31 december 2001) MSEK och likvida medel till 5,2 (1,9 per den 31 december 2001) MSEK. Nettoflöden och förvaltat kapital Nettosparandet, dvs insättningar minus uttag i fonder, uppgick under perioden till +158 (+357) MSEK. Det är framför allt Sverige-, Rysslands- och Strategifonderna som kan uppvisa goda inflöden. Under juni drabbades dock främst de två förstnämnda fonderna av ovanligt stora utflöden. I juli, efter periodens utgång, var flödena återigen totalt positiva. Förvaltat kapital uppgick per den 30 juni till 8 000 (8 500 per den 31 december 2001) MSEK. Svenskarnas nettosparande i fonder uppgick under perioden till +44,5 (+41,0) Mdr SEK. Exklusive PPM-medel uppgick det uppskattningsvis till +32 (+30) Mdr SEK. Den svaga börsutvecklingen har troligtvis bidragit till att andelen av fondsparandet som gått till räntefonder har varit ovanligt hög. Det lägre intresset för aktiefonder har bidragit till att HQ Fonder inte kunnat fortsätta flytta fram positionerna på den totala fondmarknaden vad gäller nettosparande. Fondernas utveckling Flertalet aktiebörser uppvisade under perioden en negativ utveckling. Det förklaras främst av omvärderingen av teknologiaktier men även av en osäkerhet kring trovärdigheten i bolagens ekonomiska rapportering. Investeringsfilosofin baserad på aktiv förvaltning och fundamental analys har dock medfört att HQ Fonder kan uppvisa generellt goda relativa förvaltningsresultat. Samtliga aktiefonder överträffade sina respektive jämförelseindex. Koncernens största fond, Strategifonden, sjönk med 5,8%. Det kan jämföras med Stockholmsbörsen, som redovisade en nedgång om 21,9%. Sverigefonden gick ned med 12,0%. Mycket glädjande är utvecklingen för Rysslandsfonden, som har stigit med 7,5%. Följ fondernas utveckling på www.hqfonder.se. Övrigt Firmaändring Bolaget har under perioden bytt firma till HQ Fonder AB. Sammanläggning av aktier Den 7 maj genomfördes den planerade sammanläggning av aktierna innebärande att varje dåvarande fem aktier om nominellt 20 öre ersattes med en ny aktie om nominellt 1 krona. Notering på O-listan Fr o m den 25 juni 2002 är aktierna i HQ Fonder AB noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Utsikter för kommande kvartal Intäkts- och resultatutvecklingen är i stor utsträckning beroende av marknadsutvecklingen på i synnerhet Stockholms- och Moskvabörserna. Den negativa börsutvecklingen under juni och juli kommer påverka intäkterna negativt under det kommande kvartalet. Detta möts med lägre kostnader. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 200222 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 januari 2003 Årsredovisning 2002 mars 2003 Endast rapporter hänförliga till årsbokslutet distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till de aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.hqfonder.se. Stockholm den 9 augusti 2002 HQ FONDER AB Hans Hedström, Verkställande direktör Telefon 08-5220 2600 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00170/wkr0001.doc Hela raporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar