Bolagsstämma i Hufvudstaden AB (publ)

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 21 mars 2001 klockan 17.00 på Operaterrassen, Operahuset i Stockholm. Ärenden Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. VDs anförande. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut angående disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 12. Fastställande av antal styrelseledamöter. 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 14. Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag samt val av styrelse för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 15. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 16. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår utdelning av 0:85 kronor per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 26 mars 2001. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utsändas genom VPCs försorg den 29 mars 2001. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår, att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningen av innebörd att aktier av serie C på begäran av dess ägare skall omvandlas till aktier av serie A. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 9 mars 2001, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman, vilken registrering måste vara genomförd den 9 mars 2001, dels anmäla sig till bolaget under adress Hufvudstaden AB (publ), NK 100, 111 77 Stockholm eller per telefon 08-762 90 00 eller per telefax 08-762 90 01 eller per e-post på adress anm@hufvudstaden.se senast den 15 mars 2001 klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden. Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget från och med den 7 mars 2001. Stockholm i februari 2001 HUFVUDSTADEN AB (publ) Styrelsen Kontaktpersoner: Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00. Clas Hjorth, Ekonomi- och finanschef, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar