Obeskattade cigaretter kostar staten 2 miljarder per årPressmeddelande: Obeskattade cigaretter kostar staten 2 miljarder per år Studie visar att över ett av sju cigarettpaket inte är skattade i Sverige.
Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Svenska Tobaksleverantörsföreningen analyserat marknaden för obeskattade cigaretter. Denna innefattar cigaretter som smugglats in i landet alternativt förts in av privatpersoner på resande fot. För att uppskatta storleken på denna marknad har 10 000 cigarettpaket analyserats. Resultatet visar att drygt 15 procent inte är beskattade i Sverige. Denna skattning är förmodligen i underkant eftersom HUI inte har haft möjlighet att identifiera förfalskade paket samt p.g.a. att vissa märken säljs i butik till priser som ej täcker totala skattesatser och kostnader.

HUI har också genomfört en attitydundersökning med hjälp av Temo/Synovate. Denna visar att acceptansen för billiga cigaretter som förts in från utlandet är hög samt att tillgången på billiga cigaretter upplevs ha ökat.

Rapportens huvudsakliga slutsatser ? Den svarta sektorn, eller marknaden för obeskattade cigaretter, är stor. HUI har räknat 10 000 cigarettpaket och drygt 15 procent visade sig sakna svensk varningstext. ? Attityderna till billiga cigaretter som förts in ifrån utlandet tycks vara öppna och tillgängligheten har enligt en konsumentundersökning vi genomfört ökat.
o 6 av tio rökare uppger att de tycker det är OK att köpa billiga cigaretter som har förts in från utlandet.
o 47 % upplever att tillgängligheten på sådana cigaretter har ökat medan endast 7 % upplever motsatsen.
? Den organiserade brottslighetens uppskattas spela en stor roll i den illegala tobakshandeln. En ökad efterfrågan på obeskattade cigaretter i Sverige riskerar därför att medföra ökad brottslighet.
? De förlorade skatteintäkterna till följd av obeskattade cigaretter uppgick till nästan 2 miljarder kronor år 2007.Bifogat hittar du rapporten i sin helhet.

Kontaktpersoner: Martina Elfgren Lilja, VD Tobaksleverantörsföreningen 08-762 77 23 Mattias Danielsson, Utredare HUI, 08-762 72 84 Jonas Arnberg, tf vd HUI, 08-762 72 90.

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Organisationsnr. 556185–8498 Besöksadress: Regeringsgatan 60 E-post hui@hui.se Telefon: (vx) 08 - 762 72 80 Postadress: 103 29 Stockholm www.hui.se Telefax: 08 - 679 76 06

1 HUIs Konjunkturprognos 2007:1

Om oss

Handel och turism är två näringar som knyts allt närmare varandra. Med det som bakgrund gick Handelns Utredningsinstitut (HUI) och Turismens Utredningsinstitut (TUI) 2010 samman under namnet HUI Research AB. Företaget erbjuder en kompetensbredd som kommer hela besöksnäringen till gagn på ett sätt som är helt unikt i Sverige. HUI Research AB bedriver både konsult- och forskningsverksamhet med kontor i Stockholm och Göteborg. www.hui.se

Prenumerera