Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Human Care HC AB (Publ) Aktieägarna i Human Care HC AB (Publ), org nr 556494-6332, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma. Tidpunkt och plats Tisdagen den 29 april 2003, klockan 17.00 på Restaurang Magnolia, S:t Lars väg 37, Lund. Rätt att deltaga För att deltaga och ha rösträtt måste aktieägaren vara · registrerad i aktieboken · anmäld till bolaget Registrering i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken måste ha skett senast den 17 april (10 dagar före stämman). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera (depå eller motsvarande) sina aktier, måste tillfälligt inregistrera i eget namn före 17 april. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman görs till bolaget via e-post på Internet mail@humancare.se, eller under adress Human Care HC AB, S:t Lars väg 45B, 222 70 Lund, eller genom att ringa 046-18 91 75, eller genom telefax till 046-18 91 22 senast kl 15.00 onsdagen den 23 april. Anmälan ska innehålla namn, personnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuella biträdens namn. Ärenden och förslag till dagordning 1.Val av ordförande vid stämman. 2.Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.Val av en eller flera justeringsmän. 4.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5.Godkännande av dagordning. 6.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 7.Verkställande direktörens redogörelse. 8.Beslut angående a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen. b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2002. c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 9.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter. 12. Val av revisorer och ev. revisorssuppleanter. 13. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman. 14. Stämmans avslutande. Bland övriga ärenden under dagordningens punkt 13 föreslår styrelsen följande: Bemyndigande för styrelsen enligt 4 kapitlet 15 § Aktiebolagslagen Bolagsstämman med stöd av ABL 4 kap 15 § bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission och att därvid öka bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 1.000.000 aktier, vardera om nominellt 1 kr. Bemyndigandet skall kunna användas vid flera tillfällen. Syftet med emissionen är att möjliggöra fortsatt expansion via företagsförvärv. Emissionskursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Emitterade aktier får endast användas som likvid vid företagsförvärv och/eller i samband med fullgörande av tilläggsköpeskillingar vid företagsförvärv. Förslag till ny bolagsordning § 1 Firma Bolagets firma är Human Care HC AB (publ). § 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län. § 3 Verksamhet Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intresseföretag bedriva utveckling, produktion samt marknadsföring av produkter för vårdsektorn och äldreomsorgen. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.600.000 kronor, högst 10.400.000 kronor. § 5 Aktie Aktie skall lyda på 1 kr. Aktierna skall utges i ett aktieslag. Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission har aktieägarna företrädesrätt till nya aktier i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Aktierna som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal de tidigare äger och i mån det ej kan ske genom lottning. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid fondemission skall nya aktier emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till nya aktier i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. § 6 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst 3 suppleanter. Styrelsen väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits. § 7 Revisor För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma en eller två revisorer jämte högst två suppleanter. Till revisor och suppleant kan även utses registrerat revisionsbolag. Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller intill slutet av ordinarie bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, 9 kap 7§ 1 st. ABL. § 8 Kallelse och anmälan Kallelse till ordinarie bolagsstämman och till extra bolagsstämma vilken behandlar ändring av bolagsordningen skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning. Kallelse till extra bolagsstämma som behandlar annat ärende skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara upptagen i den av VPC AB förda aktieboken 10 dagar före stämman, dels göra en anmälan senast kl 15.00 den dag som angivits i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträde, dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträde på det sätt som angivits i föregående stycke. § 9 Bolagsstämma Bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1.Val av ordförande vid stämman. 2.Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 4.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5.Godkännande av dagordning. 6.Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisning samt revisionsberättelse. 7.Beslut om a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 8.Fastställelse av styrelse- och revisionsarvode. 9.Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Val i förekommande fall av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt ABL (1975:1385) eller bolagsordningen. § 10 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1/1 - 31/12. § 11 Avstämningsförbehåll Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12§ aktiebolagslagen (1975:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny aktie som tillkommer aktieägare samt att utöva aktieägares företrädesrätt att delta i emission. Utskick av årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att sändas ut till samtliga aktieägare senast två veckor före bolagsstämmodagen. Lund den 1 april 2003 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar