Kallelse till extra bolagsstämma i Human Care HC AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Human Care HC AB (publ) Aktieägarna i Human Care HC AB (publ), org nr 556494-6332, kallas härmed till extra bolagsstämma. Tidpunkt och plats Onsdagen den 23 juli 2003, klockan 17.00 i Human Care's lokaler på Önsvala Allé 10 i Staffanstorp. Rätt att deltaga För att deltaga och ha rösträtt måste aktieägaren vara · registrerad i aktieboken · anmäld till bolaget Registrering i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken måste ha skett senast den 11 juli (10 dagar före stämman). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera (depå eller motsvarande) sina aktier, måste tillfälligt inregistrera i eget namn före den 11 juli 2003. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman görs till bolaget via e-post på Internet info@humancare.se, eller under adress Human Care HC AB, S:t Lars väg 45B, 222 70 Lund, eller genom att ringa 046-18 91 75, eller genom telefax till 046-18 91 22 senast kl 15.00 måndagen den 21 juli. Anmälan ska innehålla namn, personnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuella biträdens namn. Ärenden och förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller flera justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Information om planerad notering på Stockholmsbörsens O-lista. 7. Komplettering av styrelsen. Till ny ledamot föreslås Åke Fredriksson. Aktieägare som representerar c:a 48 % av det totala röstetalet har förklarat sig stödja förslaget. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse. 9. Förslag om inrättande av nominerings- och ersättningskommitté. 10. Övriga ärenden som ankommer på bolagsstämman. 11. Stämmans avslutande. 12. Lund den 9 juli 2003 STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar