• news.cision.com/
  • Humble Group AB/
  • Bayn Europe säkrar finansiering på upp till cirka 10,3 MSEK samt ger ut gratis teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Bayn Europe säkrar finansiering på upp till cirka 10,3 MSEK samt ger ut gratis teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Report this content

Bayn Europe AB har tecknat avtal om en finansiering om upp till cirka 10,3 MSEK. Kapitaltillskottet ska främst användas till en fortsatt utbyggnad av försäljningsorganisationen samt för att kunna säkerställa kapaciteten för att kunna hantera högre volymer i framtiden. 

Finansieringen består dels av en riktad nyemission på cirka 4,3 Mkr dels av en möjlighet att uppta lån på upp till 6 Mkr under hela 2020 

Styrelsen i Bayn Europe AB (Publ) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om ca 2 998 449 nya aktier i Bolaget. Teckningskursen uppgick till 1,45 kronor per aktie.  

Nyemissionen har tecknats av ett investeringskonsortium lett av Gerhard Dal och består av privata investerareGenom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 4,3 miljoner kronor före transaktionskostnader om cirka 25 TSEK. Teckningskursen har fastställts till 1,45 kronor per aktie, baserat på den genomsnittliga volymvägda stängningskursen de 1senaste handelsdagarna och med en marknadsmässig rabatt. Cirka 300 TSEK av emissionsbeloppet kommer att tillföras via en kvittningsemission.  

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkra finansieringen för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen genomförts på fördelaktiga villkorpå kort tid samt till en lägre kostnad än om erbjudandet hade riktats till samtliga ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till gagn för samtliga aktieägare.  

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7,8 procent i förhållande till det totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier i Bayn Europe ökar med cirka 2 998 449 aktier till totalt 38 479 343 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 659 658 kronor till totalt cirka 8 465 455 kronor. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering. 

Som en del av uppgörelsen med tecknarna har bolaget även fått en möjlighet att uppta ett lån från tecknarna på upp till 6 MSEK. Lånelöftet löper till och med den 31 dec 2020. Lånet har 4 % uppläggningsavgift. En 12 % årlig ränta tillkommer om lånet upptas.  

Styrelsen beslutade i samband med transaktionen att bolaget kommer att ge ut gratis teckningsoptioner till aktieägarna. Syftet är att ge samtliga aktieägare möjlighet att teckna aktier till motsvarande villkor som i den riktade emissionenSeparat pressmeddelande samt övriga villkor kommer att utkomma om detta.Emissionen utförs av Eminova Fondkommission AB. 

För mer information, kontakta Patrik Edström, VD på Bayn Europe AB, e-mail pe@bayn.se

Om Bayn Europe:
Bayn är en oberoende utvecklare inom sockerreducering och erbjuder marknaden kostnadseffektiva råvaruingredienser samt totallösningar för sockerreducering. Från naturliga råvaror skapar Bayn nya, sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin.

Bayn är listat på Nasdaq Stockholm, First North, under kortnamnet BAYN.
Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon +46-8-5030 1550, e-mail CA@mangold.se
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.bayneurope.com

Denna information är sådan information som Bayn Europe AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den __ 04-10  2019 kl 08.45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar