Delårsrapport januari – juni 2018

Kai Wärn, VD och koncernchef:
Efterfrågan på skogs- och trädgårdsmarknaden var god under andra kvartalet, efter en trög, väderpåverkad början på säsongen under första kvartalet. Koncernens omsättning ökade med 7% under kvartalet, justerat för valuta, då alla tre divisioner med lönsam tillväxt fortsatte att utvecklas positivt. Rörelseresultatet ökade för de tre divisionerna med lönsam tillväxt, men detta mer än motverkades av en svagare utveckling för divisionen Consumer Brands. Rörelseresultatet påverkades negativt av högre råmaterialkostnader, en ansträngd leveranskedja och fortsatta investeringar i initiativ för lönsam tillväxt. Sammantaget var koncernens rörelseresultat på 1 925 Mkr (2 002) något lägre än föregående år och rörelsemarginalen sjönk till 13,5% (15,3).

Försäljningen för divisionen Husqvarna ökade med 6% justerat för valuta, drivet av ökad försäljning av robotgräsklippare och andra batteridrivna produkter samt åkbara och gå-bakomgräsklippare. Rörelseresultatet uppgick till 1 201 Mkr (1 180). Divisionen Gardena hade ytterligare ett bra kvartal med tvåsiffrig tillväxt när geografisk expansion och produktlanseringar fortsatte att generera bra försäljningsökningar. Rörelseresultatet översteg fjolårets starka kvartal och uppgick till 585 Mkr (565). Rörelseresultatet för divisionen Consumer Brands minskade till -37 Mkr (86), främst belastad av höljda råvarupriser och en fortsatt utmanande amerikansk detaljhandelsmarknad.

Divisionen Construction fortsatte fokusera på att leverera organisk tillväxt samtidigt som integreringen av de förvärvade enheterna slutfördes. Den valutajusterade försäljningsökningen var 16% i kvartalet, varav 8% var organisk, med en god utveckling i alla regioner. Rörelseresultatet ökade till 251 Mkr (233) medan marginalen minskade på grund av att den förvärvade verksamheten inom markkomprimering har lägre rörelsemarginaler.

Framöver har vi beslutat att ytterligare öka koncernens insatser och fokus på premiumutbudet under kärnvarumärkena Husqvarna och Gardena. Kraftfulla åtgärder vidtas för att lösa divisionen Consumer Brands undermåliga resultat, där vår närvaro i vissa lågprissegment och vissa varumärken kommer att upphöra. Som en följd av detta kommer divisionen Consumer Brands att reduceras i storlek och de återstående delarna att infogas i divisionerna Husqvarna och Gardena. Den externa segmentsrapporteringen kommer att ändras från och med den 1 januari 2019. Mer information väntas kommuniceras senast i samband med offentliggörandet av resultatet för tredje kvartalet i oktober.”

Andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade till 14 270 Mkr (13 069), vilket motsvarar en valutajusterad* ökning på 7%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 925 Mkr (2 002).
  • Rörelsemarginalen var 13,5% (15,3).
  • Operativt kassaflöde* minskade till 2 059 Mkr (3 634).
  • Beslut att ytterligare fokusera på kärnvarumärkena Husqvarna och Gardena och att omstrukturera divisionen Consumer Brands (se sidan 5 och separat pressmeddelande).

Kontakter
Jan Ytterberg, Finansdirektör, tel. 08-738 90 77
Tobias Norrby, Investerarkontakter, tel. 08-738 93 35

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 klockan 08:00.

Husqvarna Group
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Om oss

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.