Kommuniké från extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ)

Extra bolagstämma i Husqvarna AB (publ) hölls i Stockholm den 23 oktober 2020
Mot bakgrund av den fortsatta Covid-19-pandemin genomfördes den extra bolagsstämman enligt ett så kallat poströstningsförfarande, enligt § 20 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna deltog i den extra bolagsstämman genom att i förväg rösta på förslagen och lämna in frågor.

Förslag om utdelning godkändes
Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes till 2,25 kronor per aktie med tisdagen den 27 oktober 2020 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 30 oktober 2020.

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan:
 

§ 1
Bolagets företagsnamn är Husqvarna AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 6
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst 10 ledamöter.
§ 9
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 10, p. 11
Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).
§ 13
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap., 4 § andra stycket aktiebolagslagen.Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
§ 14
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
 

Denna information lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl.13.30.
 

För ytterligare information kontakta:
Johan Andersson, Director, Corporate Communications and Investor Relations, 
+46 702 100 451 eller ir@husqvarnagroup.com 

 
Husqvarna Group

Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. 
Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2019 uppgick till 42 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar