Bokslutskommuniké januari – december 2017

Perioden januari december 2017

 • Periodens rörelseintäkter uppgick till 9 148 kSEK (53 491 kSEK)
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -29 952 kSEK (-42 906 kSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -30 125 kSEK (-43 238 kSEK)
 • Resultat per aktie: -0,68 SEK (-2,91 SEK)
 • Eget kapital per aktie: 0,46 SEK (1,44 SEK)

Kvartal oktober december 2017

 • Periodens rörelseintäkter uppgick till 3 428 kSEK (10 540 kSEK)
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -5 581 kSEK (-10 083 kSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -5 617 kSEK (-10 169 kSEK)
 • Resultat per aktie: -0,13 SEK (-0,68 SEK)

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2016.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Den 17 oktober meddelar Hybricon att bolaget erhåller lån om 12 MSEK från Umeå Kommunföretag (UKF) mot pant och företagsinteckning för att brygga finansieringen fram till nya order.
 • Den 19 oktober meddelar Hybricon att bolaget erhåller ytterligare lån om 4 MSEK. Långivare är ägarna bakom Remod Invest AB som i samband med detta beslutat om att dela upp Remod Invest AB i fyra lika delar. Efter uppdelningen har var och en av ägarna en ägarandel om ca 9,56 procent av aktierna i Hybricon, samt egna lånefordringar genom var och ett bakomliggande bolag.
 • Den 6 november meddelar Hybricon att de uppgraderade hjulmotorerna som bolagets leverantör levererat återigen uppvisat kvalitetsbrister. Hybricon inleder därför – tillsammans med slutkund – en process med att testa nya hjulmotorer från en av världens största underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin.
 • Den 16 november meddelar Hybricon att bolaget får order om 7 MSEK för nya hjulmotorer. Beställare är Umeå Kommunföretag AB, som valt att byta ut de befintliga hjulmotorerna på grund av kvalitetsbrister. Affären har blivit möjlig sedan Hybricon etablerat samarbete med världsledande ZF Friedrichshafen AG.


VD:s kommentarer om verksamheten 

Med flera förbättringar och uppgraderingar av Hybricons system för eldrivna bussar samt stärkta förutsättningar till nya beställningar så finns det all anledning att se optimistiskt på det nya året. Vi har också förväntningar på vårt samarbete med världsledande ZF som nu börjar ta form.

Sedan slutet av januari har Hybricon använt och testat elbussarnas nya hjulmotorer, och det finns så här långt ingen tvekan om att resultaten är tillfredsställande. Vi har inte märkt av några störningar, och det mesta pekar därmed på att de stora problem vi det gångna året haft med våra hjulmotorer nu är på väg att lösas.

Därmed kan vi fokusera på att slutföra andra uppgraderingar av våra system. En ny uppdaterad version av vår laddningsstation är på väg, och den kommer att garantera en ännu högre nyttjandegrad av bussarna än föregående version. Tanken är att den nya laddningsstationen ska levereras med nästa systemleverans av elbussar, och tillsammans med övriga förbättringar av själva bussarna så kommer vår konkurrensfördel att stärkas ytterligare.

Väl positionerade inför upphandlingar

Det är ingen tvekan om att Hybricon ligger väl positionerade inom nischen eldrivna bussar som klarar vinterklimat. Det är därför med självförtroende som vi det kommande året och åren kommer att delta i flera upphandlingar. Intressant är upphandlingarna av nya bussar i Norge och framförallt Osloregionen, där förhandlingarna redan kommit en bit på vägen. Hittills har vi märkt ett stort intresse för Hybricons system och vi ser goda chanser att få del av några av de ramavtal som kommer att slutas med busstillverkare. Totalt handlar upphandlingarna i Norge om ett antal hundra bussar varav en inte oväsentlig del är elbussar. Kan vi få en del av dessa upphandlingar så skulle det betyda mycket för ett bolag som Hybricon.

Vi ser också stora möjligheter när det gäller offentliga upphandlingar av nya bussar i bland annat vår hemstad Umeå som kommer att slutföras under våren 2018. Där har Hybricon ett starkt utgångsläge till följd av våra betydande erfarenheter i staden.

Stärkta relationer med leverantörer

Vi har intensifierat vårt arbete med våra leverantörer, vilket syftar till att säkerställa leveranser, kvalitet och pris.  Det handlar om att kunna leverera med konkurrenskraftiga leveranstider. Målet är att vi i framtiden bara ska behöva ”trycka på knappen” för att verkställa en order. Hybricons kunder ska inte behöva oroa sig för att vi inte kan leverera i tid, och det gäller också stora beställningar. Vi driver processen med alla våra viktiga leverantörer.

Något som också är värt att trycka på, och som kan få stor betydelse för framtiden är Hybricons samarbete med tyska ZF Friedrichshafen AG (ZF), som är världens största underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin. Projektet att konvertera drivlinan startade med ett gemensamt utvecklingsprojekt som visade på så pass bra resultat att det renderade i en beställning från Umeå kommun. Vi har tillsammans med ZF gjort tester av den nya lösningen med positivt utfall och vi är glada över att ha en stark leverantör och partner i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Efter ett 2017 som inte var problemfritt så verkar det som att många bitar nu är på väg att falla på plats. Det gör att vi på Hybricon ser med tillförsikt på det år som nyss börjat med goda möjligheter till nya ordar.

Johan Suup,

Verkställande direktör

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med flera förbättringar och uppgraderingar av Hybricons system för eldrivna bussar samt stärkta förutsättningar till nya beställningar så finns det all anledning att se optimistiskt på det nya året.
Johan Suup VD