Idag inleds första nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Hybricon

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 (HYCO TO 1) som emitterades i samband med emissionen i mars 2017 kan aktier tecknas under perioden 25 januari till och med 31 januari 2018, vilken är den första av totalt fem nyttjandeperioder. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskurs 3 SEK.

I det fall samtliga teckningsoptioner av TO 1 blir nyttjade kommer Hybricon att tillföras cirka 44,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,75 MSEK. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna nya aktier under följande nyttjandeperioder:

2018-01-25 – 2018-01-31

2018-03-26 – 2018-03-30

2018-05-25 – 2018-05-31

2018-07-25 – 2018-07-31

2018-09-24 – 2018-09-28

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 september 2018, alternativt nyttjas för teckning senast den 28 september 2018, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För dig som har dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringsparkonto eller i en kapitalförsäkring.
Om du har dina optioner förvaltarregistrerade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring ska teckning/betalning ske genom respektive förvaltare, som ger instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. För mer information och vidare instruktioner hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare/bank/nätmäklare i god tid, eller besök deras hemsida. Du finner oftast informationen hur du tecknar under fliken ”Erbjudanden” eller snarlikt. Tänk på att förvaltaren behöver din anmälan om nyttjande av teckningsoptioner i god tid innan teckningstiden löper ut, ofta flera dagar innan.

För dig som har dina teckningsoptioner direktregistrerade på ett VP-konto
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Däremot finns en anmälningssedel att tillgå på Hybricons hemsida (
www.hybricon.se) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Samtidigt som anmälningssedel skickas in till Mangold Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Du kan även scanna av anmälningssedeln och maila den till ta@mangold.se. Teckningsoptioner kan omvandlas till aktier efter teckning under någon av ovanstående nyttjandeperioder under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Mangold Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln.

Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Handel med Teckningsoptioner (HYCO TO 1)
Om du inte äger teckningsoptioner sedan tidigare eller önskar teckna mer än ditt innehav av teckningsoptioner kan du köpa teckningsoptioner via aktiemarknaden. Teckningsoptionerna är listade på AktieTorget i likhet med bolagets aktier. Det är möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner till och med den 26 september 2018. Därefter förfaller teckningsoptioner som
inte sålts eller nyttjats senast den 28 september 2018. Teckningsoptionerna har kortnamnet HYCO TO 1 och ISIN-koden SE0009664675.

Planerad kommunikation av utfallet kommer att ske efter sista nyttjandeperiodens teckningstid vilket beräknas till mitten av oktober 2018.

Villkor för teckningsoptioner
Det finns 29 692 652 utelöpande teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i Hybricon till en kurs om 3,00 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under fem nyttjandeperioder under 2018, vilka listas ovan i detta pressmeddelande. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 26 september 2018. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med emissionen i mars 2017. Prospektet finns tillgängligt via www.hybricon.se eller aktietorget.se. 

För ytterligare information: Vänligen kontakta

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06 email johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)70 573 22 78, email dennis.jensen@hybricon.se

Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Taggar:

Om oss

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Prenumerera

Dokument & länkar