Kommuniké från extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB

Idag, den 3 december 2020, hölls extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut var enhälliga och togs i enlighet med de förslag som styrelsen presenterat.

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med följande ändringar.

Nuvarande lydelse § 4Aktiekapitalet ska vara lägst 4 590 000 kronor och högst 18 360 000 kronor. Ny lydelse § 4Aktiekapitalet ska vara lägst 14 901 000 kronor och högst 59 604 000 kronor.
Nuvarande lydelse § 5 Ny lydelse § 5
Antalet aktier ska vara lägst 153 000 000 stycken och högst 612 000 000 stycken. Antalet aktier ska vara lägst 4 967 000 stycken och högst 19 868 000 stycken.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra en sammanläggning av bolagets aktier 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 100 kommer att av en garant (”Garanten”) vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 aktier) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, s.k. avrundning uppåt.

Val av revisor

Stämman beslutade att entlediga Deloitte AB med Anders Jakob Rinzén som huvudansvarig revisor. Till ny revisor valdes Grant Thornton Sweden AB med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.