Kvartalsrapport januari - mars 2000

Kvartalsrapport januari - mars 2000 Hydropulsor AB (publ) Verksamheten Hydropulsor AB utvecklar och marknadsför kompletta maskinsystem för höghastighetskapning, höghastighetsformning (homogenformning och pulverkompaktering) och på sikt även höghastighetsstansning baserade på teknik med adiabatisk mjukgöring. Hydropulsor använder en unik teknologi, baserad på höghastighetshydraulik, som med ett mycket hårt och snabbt slag ger upphov till ett fenomen som kallas för adiabatisk mjukgöring. Tack vare detta fenomen kan höghastighetskapning, höghastighetsformning och höghastighetsstansning utföras med bl.a. hög precision, hög kvalitet, hög produktivitet och låg energiförbrukning. Inom området pulvermetallurgi erhålls bl. a. högre densitet, möjlighet att tillverka större komponenter samt nya materiallegeringar som inte är möjligt med traditionell pulverkompaktering. Ett tvåårigt samarbetsavtal har tecknats med ett av världens största företag för tillverkning av komponenter till bilindustrin. Samarbetets målsättning är att i produktionen införa Hydropulsors metoder både vad avser adiabatisk kapning och formning. Samarbetet kommer också att engagera andra svenska företag, forskningsinstitut och universitet som har forskningsverksamhet inom berörda teknikområden. En försäljnings- och marknadsorganisation har byggts upp inom Hydropulsor, vilken är fullt bemannad enligt nuvarande planer sedan månadsskiftet april/maj 2000. Hydropulsor flyttade in i nyrenoverade och för verksamheten anpassade verkstadslokaler under januari detta år på Bofors-området i Karlskoga. Totalt kan 8 kompletta maskinsystem monteras samtidigt. Hydropulsor blir projektledare för ett planerat EU-projekt rörande industriell användning av adiabatisk mjukgöring för kapning, formning, pulverkompaktering och stansning. EU-ansökan "Adiabatica 2000" inlämnades till EU-kommissionen den 31 mars. Projektet omfattar ca 40 Mkr och berör universitet/högskolor, forskningsinstitut och stora företag i Sverige, Frankrike och Tyskland. 40% finansieras av EU och resterande 60% av ingående parter i projektet. Beslut i ärendet väntas till efter sommaren. Hydropulsor blev delägare i bolaget Adiabatic Forming Center Karlskoga AB. Centrat skall vara etablerat under augusti/september 2000 och verksamheten skall omfatta forskning och testverksamhet rörande Adiabatisk mjukgöring. Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 442 tkr med ett redovisat resultat på -3.031 tkr. Moderbolagets omsättning uppgick till 294 tkr med ett resultat på -2.885 tkr. Likviditet Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 46.326 tkr, moderbolaget till 46.296 tkr. Soliditet Soliditeten uppgick till 79% för koncernen och 81% för moderbolaget. Investeringar Bolagets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 730 tkr, bestående av främst verkstadsinventarier, datorer och kontorsmöbler. Forskning och utveckling Bolagets balanserade nettoutgifter för produktutveckling uppgick under perioden till 2.035 tkr. Utvecklingen har delvis finansierats med bidrag från NUTEK. Bolagets egen personal har lagt ned c.a 3.100 mantimmar samtidigt som legokapacitet har använts. Personal Antal anställda i koncernen och moderbolaget vid periodens utgång är oförändrad jämfört med 1999-12-31. Framtidsutsikter @ Den positiva bedömningen av Hydropulsors marknadsutveckling kvarstår. Marknadsintresset är mycket stort för t ex stora kap- och formningsmaskiner. @ Orderportföljen är f n värd 22 mkr. Leveranserna sker senast under oktober/november i år. @ Tidpunkten för att uppnå break-even kan förskjutas då ytterligare investeringar behövs i maskiner. @ Ytterligare ca 5-10 personer skall nyanställas till årsskiftet 2000/2001. @ Plattformen har byggts och nu står företaget inför ett kommersiellt genombrott för kapningstekniken under 2000. Formningstekniken något senare - 2001/2002 . @ Marknadsintresset är stort för Hydropulsors teknologi. Samarbetsavtal har träffats med internationella intressenter. Slutförhandlingar pågår med flera europeiska företag om köp av kapnings- och formningsmaskiner. @ Många kunder, främst internationella, har de senaste månaderna genomfört omfattande provkapningar vid vårt kapcenter i Formverkstaden. Lämnade offerter ökar markant. @ Slutförhandlingar förs med en stor tysk maskinleverantör om försäljning av Hydropulsors kapmaskiner jämte service- och underhållsansvar för bl.a. den tyska marknaden. @ Ett mycket stort intresse finns även för homogenformning och stansning där marknadspotentialen är väldigt stor. Under det kommande året förväntas projekt starta tillsammans med kunder och företag för att påbörja en sådan utveckling. @ År 2000 förväntas en försäljning om ca 15 formnings- och kapmaskiner. Leveranserna avser vanligtvis kompletta maskinsystem, vilket bl a inbegriper verktyg, verktygsadaptrar, hydraulsystem, styr- och mätdatasystem samt stångmagasin för kapmaskiner. @ Flera kundnära utvecklingsprojekt pågår både inom kapnings- och formningsområdet @ Samverkan kommer att etableras med redan etablerade och nya formningscentra som bildas både inom och utom landet. För mer information hänvisas till bokslutskommentarerna som finns tillgänglig på vår hemsida: www.hydropulsor.com Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. RESULTATRÄKNING, TKR KoncernKoncernenModerbolModerbola en aget get 2000- 1999 2000-03-1999 03-31 31 Nettoomsättning 442 3 940 294 3 666 Kostnad för sålda varor -693 -3 494 -616 -3 293 Bruttoresultat -251 446 -322 373 Försäljningskostnader -439 -2 442 -434 -2 392 Administrationsomkostnader-1 623 -4 520 -1 527 -4 071 Forsknings- och -586 -2 509 -586 -2 509 utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster -703 Övriga rörelsekostnader -80 -290 Rörelseresultat -2 979 -9 315 -2 869 -9 302 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande-62 300 300 resultatposter Räntekostnader och -369 -16 -197 liknande resultatposter Summa resultat från -62 -69 -16 103 finansiella investeringar Resultat efter finansiella-3 041 -9 384 -2 885 -9 199 poster Minoritetens andel i 10 62 resultat PERIODENS FÖRLUST -3 031 -9 322 -2 885 -9 199 BALANSRÄKNING, TKR KoncernKoncernenModerbolModerbola en aget get 2000- 1999-12- 2000-03-1999-12- 03-31 31 31 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 12 006 9 971 12 006 9 971 anläggningstillgångar Materiella 4 193 3 614 1 738 1 136 anläggningstillgångar Finansiella 105 5 485 385 anläggningstillgångar Summa 16 304 13 590 14 229 11 492 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 4 601 3 130 4 601 3 130 Övriga 5 514 5 439 5 290 5 199 omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar 30 000 30 000 Kassa och bank 16 326 50 613 16 296 50 583 Summa 56 441 59 182 56 187 58 912 omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 72 745 72 772 70 416 70 404 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 75 447 73 859 75 447 73 859 Ansamlad förlust -18 237-15 204 -18 300 -15 414 Summa eget kapital 57 210 58 655 57 147 58 445 Minoritetsandel i eget 18 29 kapital Långfristiga låneskulder 5 748 5 810 2 973 2 973 Kortfristiga skulder Kortfr del av långfristiga150 200 150 200 skulder Övriga kortfristiga 9 619 8 078 10 146 8 786 skulder Summa kortfristiga skulder9 769 8 278 10 296 8 986 SUMMA EGET KAPITAL OCH 72 745 72 772 70 416 70 404 SKULDER Kassaflödesanalys, TKR KoncernModerbolaModerbol en get aget 2000- 2000-03- 1999 03-31 31 LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före -2 979 -2 869 -9 302 finansiella poster Avskrivningar 146 128 1 527 Övriga ej 15 likviditetspåverkande poster Erhållen ränta 300 Erlagd ränta -62 -16 -197 Förändring i -6 -203 699 rörelsekapital Kassaflöde från löpande -2 886 -2 960 -6 973 verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i -2 035 -2 035 -4 352 immateriella tillgångar Investeringar i materiella-741 -730 -576 tillgångar Investeringar i -100 -100 22 finansiella tillgångar Kassaflöde från -2 876 -2 865 -4 906 investeringsverksamheten FINANSERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 1 588 1 588 46 639 Upptagna lån Amortering -113 -50 -200 Kassaflöde från 1 475 1 538 46 439 investeringsverksamheten Periodens kassaflöde -4 287 -4 287 34 560 Likvida medel vid årets 50 613 50 583 16 023 början Likvida medel vid 46 326 46 296 50 583 periodens slut Nyckeltal KoncernenKoncerneModerboModerbol n laget aget 2000-03- 1999 2000- 1999 31 03-31 Nettoomsättning, tkr 442 3 940 294 3 666 Rörelseresultat, tkr -2 979 -9 315 -2509 -9 302 Resultat efter finansiella-3 041 -9 384 -2885 -9 199 poster, kr Balansomslutning, tkr 72 745 72 772 70416 70 404 Totalt eget kapital, tkr 57 211 58 655 57147 58 445 Totala skulder, tkr 15 516 14 088 13269 11 959 Vinstmarginal, % neg neg neg neg Soliditet, % 79% 81% 81% 83% Skuldsättningsgrad, % 10% 10% 5% 5% Andel riskbärande kapital,79% 81% 81% 83% % Avkastning på neg neg neg neg sysselsatt(totalt) kapital, % Avkastning på eget neg neg neg neg kapital, % Räntetäckningsgrad, % neg neg neg neg Nyckeltal per aktie KoncernenKoncerne n 2000-03- 1999 31 Antalet utestående aktier vid periodens slut, exklusive inbetalda ej 48 858 45 633 registrerade aktier 332 332 Eget kapital per aktie, kr1,17 1,29 Resultat per aktie, kr -0,06 -0,21 Antalet utestående aktier vid periodens slut, med tillägg för inbetalda ej registrerade aktier 48 858 48 033 332 332 Eget kapital per aktie, kr1,17 1,22 Resultat per aktie, kr -0,06 -0,20 DEFINITIONER AV NYCKELTAL - Vinstmarginal: Nettovinsten i procent av årets fakturering. - Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. - Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder inklusive latenta skatteskulder. - Avkastning på eget kapital: Nettovinsten enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. - Soliditet: Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutningen. - Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerade med eget kapital. - Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader - Andel riskbärande kapital: Summan av eget kapital och latenta skatteskulder, inklusive minoritet, dividerat med balansomslutning. Karlskoga maj 2000 Hydropulsor AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Lars Johansson. Tel 0586-64950, Mobil 070-5153397, email: lars.johansson@hydropulsor.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/18/20000518BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

Hydropulsor AB är ett tillväxtföretag inomhöghastighetsteknologi med hjälp av "adiabatisk mjukgörning". Kompletta system utvecklas och säljs för kapning av stång, tråd, profiler och rör samt system för homogenformning och pulverkompaktering.

Dokument & länkar