I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018

2018-08-29: I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Sammanfattning av perioden

”Levererade volymer nådde en toppnotering under perioden och under första halvåret var levererade volymer i paritet med helåret 2017”

  •  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 270 (4 986) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 86 (1 960) %. Rörelseresultatet uppgick till – 2 544 (-1 214) TSEK.
  •  Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 13 083 (5 124) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 155 (-24) %. Rörelseresultatet uppgick till -5 844 (-3 713) TSEK.

April till juni 2018

  •  Levererade volymer nådde en toppnotering under perioden och under första halvåret var levererade volymer i paritet med helåret 2017.
  •  I-Tech noterades den 28 maj på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets nyemission i samband med listning tecknades till 138% och tillförde bolaget ca 40 miljoner kronor efter emissionskostnader.
  •  I-Techs styrelse förstärktes vid årsstämman den 17 april med Bjarne Sandberg, VD Cambrex Karlskoga AB. Bjarne tillför stor kompetens inom både affären och den industriella strukturen.
  •  Bolaget har lagt sin enskilt största tillverkningsorder hittills för att täcka kommande efterfrågan   och för att ge utrymme för ytterligare processoptimerings arbete om ca 1,7 MUSD till sin befintliga produktionspartner. Leveranser från denna order kommer starta i kvartal 4.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Bolaget har påbörjat samarbete med en europeisk tillverkare av aktiva substanser som ett led i att skapa en bredare leverantörsbas.
  •  Bolagets största ägare Vicore Pharma Holding beslutade på en extra bolagsstämma den 13e augusti om att dela ut merparten av sitt innehav i I-Tech till sina aktieägare. Genom lock-up får ingen handel med dessa aktier ske innan den 28 maj 2019. Transaktionen innebär att I-Tech kommer att erhålla ca 1 500 nya aktieägare.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK  2018 
apr-jun
2017 
apr-jun
2018 
jan-jun
2017
jan-jun
2017
jan-dec
Nettoomsättning  9 270  4 986  13 083  5 124  17 849 
Rörelseresultat  -2 544  -1 214  -5 844  -3 713  -7 448 
Resultat efter skatt  -2 273  -1 555  -5 635  -4 269  -8 418 
Rörelsens kassaflöde  -2 218  956  -9 114  -4 664  -6 238 
Eget kapital vid periodens slut  111 083  30 614  111 083  30 614  36 955 
Likvida medel vid periodens slut  50 657  11 366  50 657  11 366  20 535 

 

 VD ord

Perioden april till juni 2018 visar på en hög industriell aktivitet med ökade leveranser jämfört mot samma period föregående år och mot första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 9,3 (5,0) miljoner kronor under kvartalet och 13,1 (5,1) miljoner kronor för första halvåret vilket motsvarar en ökning om 86% respektive 155%.

Tillväxten drivs fortsatt av bolagets största kund, Chugoku Marine Paints som röner framgångar med sina olika produkter och där viktiga nya slutkunder har vunnits. Försäljningen sker mot en rad olika fartygstyper vilket visar bredden i produkternas egenskaper och deras förmåga att spara bränsle. De viktigaste marknaderna är Japan, Korea och Kina som också dominerar varvsnäringen både map nybyggnation men också på underhållssidan.

I-Tech har under kvartalet erhållit flera positiva signaler från pågående utvecklingsprogram hos nya potentiella kunder där omfattande tester på olika nivåer visar på positiv prestandautveckling. Utvärderingar med framtida potentiella Selektope-baserade produkter drivs också av ledande nybyggnationsvarv. Sammanfattningsvis ser bilden av pågående utvecklingsprogram av produkter innehållande Selektope hos de ledande färgbolagen ut att vara i linje med bolagets målsättning om att ha ytterligare kunder med produkter på marknaden under kommande året. Till dess gläder vi oss åt att bevittna övertygande produktpresentationer av Chugoku Marine Paints på några av de mest betydelsefulla shipping-mässorna i världen.

Genom kapitaltillskottet i samband med bolagets notering på Nasdaq First North, är nu bolaget väl
rustat för att ta till vara på den fulla potentialen i Selektope genom ökat marknadsarbete för att säkerställa tillväxt, samarbeten med underleverantörer och genom utvecklingsarbete undersöka ytterligare applikationsområden.

I Juni månad förstärktes organisationen med en erfaren projektledare inom processutveckling. I och med detta kan nu organisationen fullt ut börja ta ansvar för sin nya roll i värdekedjan efter förvärvet av produktions tillgångar (immaterialrättigheter och kunnande). Inom ramen för det nyligen påbörjade samarbetet med en ny leverantör har ett gemensamt program påbörjats i syfte att ytterligare optimera processteknologin samt uppskalning i produktion.

Sammantaget ser vi framför oss en fortsatt stark tillväxt i bolaget under kommande åren i takt med att rederinäringen uppmärksammar prestandan i våra kunders Selektope-baserade produkter men också drivet av globala målsättningar från IMO (International Maritime Organization) att minska svavel-utsläpp och växthusgaser. Bägge faktorerna gynnar utrullningen av ny antifouling-teknologi och i valet av de starkt begränsade tillgängliga lösningar står Selektope® sig starkt.

Vi har tagit ett stort kliv genom introduktionen på First North, påbörjat väsentliga nyckelaktiviteter och märker av ett utökat intresse för vår produkt. Med stark tillförsikt ser vi därför fram emot att vara en delmängd av en effektivare, mer hållbar rederinäring.

Philip Chaabane, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Philip Chaabane, VD
M: 073-910 37 08
E: philip.chaabane@i-tech.se

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om I-Tech

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se: www.i-tech.se

Prenumerera