Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Koncernen sammanfattning perioden april - juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 9 115 (8 105) Tkr.
 •  Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 457 (518) Tkr
 •  EBITDA-marginal uppgick till 5,0 (6,4) %
 •  Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -665 (-674) Tkr
 •  EBIT-marginal uppgick till -7,3 (-8,3) %
 •  Periodens resultat uppgick till -716 (-783) Tkr
 •  Periodens resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,22) kr

Koncernen sammanfattning perioden januari - juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 16 715 (12 803) Tkr.
 •  Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 504 (-333) Tkr
 •  EBITDA-marginal uppgick till 3,0 (-2,6) %
 •  Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -1 717 (-2 723) Tkr
 •  EBIT-marginal uppgick till -10,3 (-21,3) %
 •  Periodens resultat uppgick till -1 851 (-2 901) Tkr
 •  Periodens resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,82) kr
 •  Eget kapital per aktie uppgick till 4,72 (3,49) kr

VD har ordet

Det andra kvartalet visar fortsatt god försäljningstillväxt. Rörelseresultatet på EBITDA nivå uppgick under andra kvartalet till 457 (518) Tkr. Det något lägre resultatet kan i första hand förklaras av produktmixen under kvartalet tillsammans med ökade kostnader för expansion.

Tittar vi på första halvåret 2018 visar det på en utveckling för koncernen helt i linje med bolagets långsiktiga mål och strategi. För perioden januari-juni ökade nettoomsättningen med drygt 30% och uppgick till 16 715 Tkr, samtidigt stärktes EBITDA resultatet till 504 Tkr.

Notering av aktien innebär en kvalitetsstämpel. Industriarmatur har som noterat bolag gått igenom en process där bolaget blivit genomlyst och kvalitetssäkrat. Detta, är jag övertygad om, leder till ökad trygghet för kunder och intressenter samt ger oss kraft att ta oss till nästa nivå. Bolaget har en unik position på en attraktiv marknad, och det är upp till oss att bygga vidare på bästa möjliga sätt.

Det finns stor tillväxtpotential både på befintliga och nya marknader. Med fokus på Norden, Västeuropa och Oceanien ser vi att potentialen är stor för de produkter och tjänster vi idag levererar. Här handlar det om att fortsätta utveckla säljorganisationen och vara aktiva när digitaliseringsinitiativ påskyndar behovet hos våra kunder. Vi fullföljer nu vår tillväxtsatsning och stärker organisationen genom nyrekryteringar. Dessutom görs investeringar i syfte att vidareutveckla bolagets IoT-plattform.

Jan-Eric Nilsson
Verkställande Direktör

Allmänt om verksamheten

IA Industriarmatur Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder i energisektorn att effektivisera sin verksamhet och att agera proaktivt i miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och tjänster, framför allt för att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos.

IA Industriarmatur Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, IA Industriarmatur AB, SIPP AB och WaterVision Sweden AB.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Efter beslut på extra bolagsstämma genomfördes en sammanläggning av antalet aktier där 50 aktier omvandlades till en.
Beslut fattades om att emittera fyraåriga teckningsoptioner till koncernens ledande befattningshavare.
Industriarmaturaktien noterades den 11 juni på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 12,5 % till 9 115 (8 105) Tkr.
Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under samma period till 457 (518) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå förbättrades något till -665 (-674) Tkr. Finansnettot förbättrades under kvartalet till -51
(-109) Tkr, främst som en effekt av stärkt finansiell ställning och periodens resultat förbättrades till
-716 (-783) Tkr

För perioden januari – juni ökade nettoomsättningen med 30,6 % och uppgick till 16 715 (12 803) Tkr.
EBITDA-resultatet stärktes under samma period till 504 (-333) Tkr och EBIT-resultatet förbättrades till -1 717 (-2 723) Tkr. Finansnettot för första halvåret stärktes till -134 (-178) Tkr och periodens resultat förbättrades till -1 851 (-2 901) Tkr

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 18 600 (12 278) Tkr, ökningen är i första hand en effekt av kvartalets genomförda nyemissioner, där bl.a. nyemissionen i samband med notering av bolagets aktie på Spotlight Stockmarket inbringade 7 131 Tkr.
Räntebärande nettoskuld var vid periodens slut positiv och uppgick till -5 314 (4 647) Tkr och soliditeten stärktes till 67 % (54 %).

Investeringar och avskrivningar

Investeringar under andra kvartalet uppgick till 753 (0) Tkr. Huvuddelen av kvartalets investeringar avser vidareutveckling och internationalisering av koncernens IoT plattform.
Resultatet har under andra kvartalet belastats med 1 122 (1 192) Tkr i avskrivningar, varav 23 (19) Tkr avser materiella tillgångar, 349 (423) Tkr balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 750 (750) Tkr i avskrivning på goodwill.

Under perioden januari – juni uppgick investeringarna till 1 050 (0) Tkr.
Avskrivningar uppgick under samma tid till 2 221 (2 390) Tkr, varav 29 (43) Tkr avser materiella tillgångar, 692 (847) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 1500 (1500) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.
Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till 150 (90) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -85 (-120) Tkr. Periodens resultat uppgick till -51 (1 470) Tkr. I 2017 års resultat ingick utdelning från aktier i dotterbolag med 1 590 Tkr.

För perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen till 300 (180) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till
-143 (-94) Tkr och periodens resultat uppgick till -109 (1 496) Tkr. I 2017 års resultat ingick utdelning från aktier i dotterbolag med 1 590 Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 30 374 (27 481) Tkr. Ökningen förklaras främst av nyemissionen under andra kvartalet. Soliditeten uppgick till 96 % (99 %).

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 521 132) *
Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie
Aktien listades på Spotlight Stockmarket den 11 juni 2018

*) Antal aktier 2017 är justerat för sammanläggning av aktier 1:50 som genomförts 2018.

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Delårsrapport jan-sep    16 november 2018
Bokslutskommuniké      27 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se 

Denna information är sådan information som IA Industriarmatur Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018.

Göteborg augusti 2018
Styrelsen
IA Industriarmatur Group AB (publ)

Om oss

Industriarmatur erbjuder unika uppkopplade produkter till energisektorn som ökar kundernas produktivitet. www.industriarmatur.se

Prenumerera

Dokument & länkar