Kommuniké från årsstämma i iApotek Int AB

Report this content

Stockholm 8 juni 2018

Idag hölls årsstämma i iApotek Int AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

  • Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

  • Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt såväl hela styrelsen som till VD.

  • Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
    Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter för verksamhetsåret 2018. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Hans Orre, Christian Kronegård, Christian Kirnö och Peter Svamo, samtliga omval. Beatrice Sederowsky avböjde omval. Hans Orre ska fortsätta som ordförande.

  • Stämman beslutade om att Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag ska vara revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övriga punkter på dagordningen beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt. För fullständig dagordning samt styrelsens förslag, se tidigare pressmeddelanden.

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.

Dokument & länkar