Bokslutskommuniké från IAR Systems AB (publ.) för perioden 1 januari - 31 december, 2000

Bokslutskommuniké från IAR Systems AB (publ.) för perioden 1 januari - 31 december, 2000 Globala expansionen fortsätter * Nettoomsättningen ökade med 46% till 137,2 (93,7) Mkr. * Rörselseresultat före avskrivningar på goodwill uppgick till -4,3 (9,2) Mkr. * Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,9 (7,2) Mkr. * Nuvation Labs, San José, CA, USA förvärvades under december. * Hög orderingång under fjärde kvartalet. Kort sammanfattning Omsättningen ökade med 46% till 137,2 (93,7) Mkr. Av ökningen svarar det förvärvade Nuvation Labs för 30,7 Mkr. Försäljningen av licensierade programvaror uppgick till 91,1 (85,1) Mkr motsvarande en ökning på 8%. Försäljningen under kvartal 3 var lägre än under 1999 främst beroende på den osäkerhet i marknaden som uppstod på grund av bl.a. global komponentbrist. Dock var den organiska tillväxten 25% under årets två första kvartal och för kvartal 4 var tillväxten 24%. Konsultförsäljningen (applikationsutveckling) ökade till 46,1 (8,6) Mkr bl.a. genom förvärvet av Nuvation Labs. Exklusive förvärvet ökade intäkterna från applikationsutveckling med 80% till 15,4 (8,6) Mkr. Resultatet före avskrivning på goodwill uppgick till -4,3 (9,2) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev -5,9 (7,2) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -9,9 (4,1) Mkr. Nuvation Labs resultat efter skatt om 1,4 Mkr ingår inte i resultat efter skatt ovan. Kostnaderna för administration, sålda varor samt försäljning ökade med 67% till 146,5 (87,7) Mkr. I huvudsak beror denna ökning på att antalet anställda har ökat. I medeltal ökade antal anställda med 56 personer motsvarande en ökning på 61%. Verksamheten För IAR Systems innebar år 2000 ett viktigt avstamp inför framtiden. Under början av året, då fokus var riktat mot millennieskiftets så kallade "år 2000-buggar", fortsatte IAR sitt arbete med att implementera och utveckla nya strategier och produkter för design och programmering av inbyggda system. Vi kunde också konstatera att IAR inte alls drabbades av några problem relaterade till "år 2000-problematiken". IARs målsättningar inför år 2000 har i stort sett infriats. Den mycket viktiga och tidskrävande börsintroduktionen genomfördes enligt plan. IAR tillfördes cirka 120 Mkr (före emissionskostnader) och aktien noterades vid OM Stockholmsbörsens O-lista den 11 juli. Stor kraft har ägnats åt att vidareutveckla, integrera och positionera de nya grafiska programmeringsverktygen IAR visualSTATEtm och IAR MakeApptm på världsmarknaden. Betydande insatser har gjorts för att förbättra och anpassa IAR MakeApptm för att stödja IARs globala expansion. IAR visualSTATEtm har med framgång presenterats för stora delar av kundbasen och strategiskt viktiga inbrytningar har gjorts hos nya viktiga kunder som tex Whirlpool och Schindler. Försäljningen av de nya verktygen har hittills haft en begränsad inverkan på IARs totala försäljning. Responsen från våra kunder visar att IAR tagit viktiga steg mot målsättningen att reducera kundernas utvecklingstid till hälften och vi förväntar oss ett kommande trendbrott vad gäller programmering med grafiska verktyg. Betydande investeringar i produktutveckling för IAR Embedded Workbenchtm har också genomförts och flera viktiga lanseringar har även gjorts. Vi förväntar oss att i takt med att problemet med komponentbrist rättas till kommer efterfrågan att återfå sin normalt goda tillväxt. Inom området Bluetooth har vi lanserat flera intressanta produkter som Bluetooth Starter Kit samt unika USB drivrutiner. Vi har därigenom stärkt vårt kunnande för att bli en betydande leverantör inom området och står väl rustade inför den väntade marknadsexpansionen. Expansionen av försäljningsorganisationen genomfördes inte fullt ut, på grund av svårigheter att rekrytera tillräckligt kvalificerade säljare. Vi bedömer dock att vi under 2001 kan anställa den säljpersonal vi efterfrågar. Konsultverksamheten har utvecklats väl, i linje med våra planer. Intäkterna ökade med 80 procent, exklusive vårt nyförvärv Nuvation Labs. Vår konsultrörelse besitter idag hög kompetens inom ett flertal aktuella teknikområden - däribland Bluetooth och annan trådlös kommunikation, FPGA, internet infrastruktur och digitaliserad video samt multimedia. Året avslutades med en mycket god orderingång från våra partners - mikroprocessortillverkarna. Totalt tecknades nya order för 27 Mkr under fjärde kvartalet, exklusive löpande konsultuppdrag och licensförsäljning av programvara. Orderingången är den högsta som uppnåtts under ett enskilt kvartal och visar på såväl styrkan i vår affärsmodell som på den konkurrenskraft som finns i våra produkter. Marknadsutveckling Beträffande marknadens utveckling kan vi konstatera att de viktigaste drivkrafterna för marknaden är ökad användning av mikroprocessorer, ökad komplexitet i programvaran i nya produkter, kraven på kortare utvecklingstider i ett "time-to-market" perspektiv och sist men inte minst bristen på kvalificerade programutvecklare. Värdet av att snabba upp utvecklingstiden för industrin som helhet fortsätter att öka i betydelse och IAR ägnar därför stor uppmärksamhet på detta område främst med det grafiska programmeringsverktyget visualSTATEtm. Likväl som det kan konstateras att de underliggande drivkrafterna stärkts i förväntad riktning kan det också konstateras att komponentbrist orsakat en del förändringar i köpbeteendet hos kunderna. Flera kunder uppvisade tveksamhet i beslut om att starta nya utvecklingsprojekt eftersom det rådde osäkerhet om framtida leveranser av komponenter. Vi förväntar oss att denna osäkerhet kommer att försvinna i takt med att leverantörerna nu börjar kunna uppvisa högre leveranskapacitet. Det finns idag prognoser som pekar på att programvaran snart står för så mycket som 90% av utvecklingskostnaden för inbyggda system. Vi kan fortsatt konstatera att IARs koncept, produkter och tjänster är väl positionerat för expansion inom denna marknad. Grafiska programmeringsverktyg - IAR visualSTATEtm Global försäljning av den nya grafiska programmeringsprodukten visualSTATEtm har startat under året. Försäljningen har ökat sedan lanseringen, dock från låga nivåer. Då produkten är ny är det viktigt att vinna strategiska referenskunder vilket vi lyckats med under det gångna året. Vi ser ett fortsatt intresse från kundbasen för framtida användning av grafiska programmeringsverktyg där visualSTATEtm uppvisar god konkurrenskraft. Programmeringsverktyg - IAR Embedded Workbenchtm Under året har komponentbrist på marknaden varit en återhållande faktor på IARs försäljningstillväxt inom området för kompilatorer. Faktureringen inom detta segment har trots komponentbristen legat på oförändrad nivå. Det finns nu indikationer på att komponentbristen kommer att åtgärdas. Applikationsutveckling - IAR Application Development Konsultverksamheten har utvecklats väl och den organiska ökningen var 80%. Till detta kommer det förvärvade bolaget Nuvation Labs. IAR besitter idag en hög teknisk kompetens inom flera intressanta teknikområden vilket belyses inte minst genom den ökade efterfrågan som hittills uppvisats från kunderna. Nya produkter Under året har flera viktiga Embedded Workbench produkter lanserats. De nya produkterna har lanserats inom såväl 8-, 16- som 32-bit segmenten. IAR har även lanserat helt nya produkter för Bluetooth-utveckling. Dessa produkter är ett Bluetooth Starter Kit för Ericsson Microelectronics samt nischade USB drivrutiner under Windows 98/2000 samt Windows NT. VisualSTATEtm för grafisk programmering har lanserats under året samtidigt som en ny modul kallad "Real link" utvecklats och inkluderats i produkten. Etablering av nya kontor Som del av vår strategi har visst fokus riktats mot att expandera lokala sälj- och supportfunktioner på olika marknader. Under året startades ett kontor i Boston, USA som bemannats med såväl sälj- som supportpersonal. Under fjärde kvartalet fattades även ett beslut av styrelsen att registrera ett dotterbolag lokalt i Tokyo, Japan. Uppstart och bemanning av verksamheten i Japan kommer ske stegvis under 2001 och i samarbete med vår lokala distributör. Slutligen kan nämnas att IAR genom förvärvet av Nuvation Labs får egen representation i såväl San José, Kalifornien som i Toronto, Kanada. Förvärv I december 2000 förvärvades Nuvation Labs i San José, Kalifornien, USA med dotterbolag i Toronto, Kanada. Nuvation är ett ungt och snabbt expanderande konsultföretag. Bolaget med ca 30 anställda besitter en hög teknisk kompetens inom flera teknikområden såsom trådlös kommunikation, digital video/multimedia, konsumentelektronik och internet infrastruktur. Tre viktiga kompetenser som krävs för att snabba upp utvecklingen av inbyggda system är; kunskap om mikroprocessorns arkitektur, kunskap om metoder och verktyg samt slutligen kunskap om själva applikationen. Genom förvärvet adderas kompetens inom applikationsutveckling och därmed förstärker IAR sin konkurrenskraft. Kommentar till resultat- och omsättningsutveckling Vårt mål om en omsättningstillväxt på 40 procent uppnåddes. Målsättningen inkluderar organisk och förvärvad tillväxt och utfallet för 2000 blev 46 procent. Den organiska tillväxten på 14 procent är dock lägre än förväntat. Tillväxten hos våra klassiska produkter kompilatorer och debuggers (EW) har begränsats av tidigare omnämnda komponentbrist. Försäljningen under kvartal 3 var lägre än under 1999 främst beroende på den osäkerhet i marknaden som uppstod på grund av bl.a. global komponentbrist. Dock var den organiska tillväxten 25% under årets två första kvartal och för kvartal 4 var tillväxten 24%. Vårt resultatmål, att nå en rörelsemarginal på 15 procent (före goodwillavskrivningar) inom två till tre år, kvarstår. Årets negativa resultat beror dels på tillfälligt svag försäljning under kvartal 3 och dels på att kostnaderna för den planerade och genomförda personalökningen påverkat andra halvåret. Resursförstärkningen har i huvudsak använts till produktinvesteringar och börsintroduktion. Kostnaderna som är förknippade med personalökningen har inte hunnit motsvarats av intäkter från genomförd produktutveckling. I resultatet ingår beräknad ersättning från förlusttäckningsgaranti med 4,0 (3,1) Mkr samt allokerade överskottsmedel från SPP med 0,7 Mkr. Goodwill Goodwill per sista december 2000 uppgår till 70,5 (47,4) Mkr varav förvärv har bidragit med 25,2 Mkr. Finansiell ställning och aktiestruktur Koncernens finansiella ställning är god. Likvida medel per 31.12.2000 uppgick till 37,1 (21,6) Mkr. Soliditeten vid rapporttidens utgång var 68,5 (29,0) %. Den nyemission som genomfördes under juni tillförde bolaget 120,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen fulltecknades och antalet aktier uppgår per 31.12.2000 till 22 297 652 stycken. Per den sista december hade bolaget cirka 8 800 aktieägare. Investeringar Under 2000 investerades 28,1 Mkr i företagsförvärv samt 4,5 Mkr i övriga anläggningstillgångar. Personal Vid utgången av rapportperioden var 160 personer anställda (104 per 1999- 12-31). Medelantalet anställda under året uppgick till 147 personer (91 för 1999). Förslag om optionsprogram Personalen är en avgörande resurs för koncernens intjäning. För att kunna hålla en låg personalomsättning och därmed skapa förutsättning för en god intjäningsförmåga kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att besluta om ett optionsprogram för de anställda även för 2001. Förslag om bemyndigande I syfte att underlätta företagsförvärv avser styrelsen föreslå bolagsstämman att besluta om ett bemyndigande som möjliggör utgivande av upp till 2 000 000 nya aktier fram till den ordinarie stämman 2002. Vid bolagsstämman 2000 gavs styrelsen ett bemyndigande att utge upp till 2 000 000 nya aktier. Av detta bemyndigande har 548 572 aktier utnyttjats i början av 2001 i samband med förvärv. Vinstutdelning Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2000. Styrelseförändring Styrelseledamoten Mats Ljunggren avgår på egen begäran ur styrelsen. Som ny ledamot kommer styrelsen att föreslå Kent Karlsson. Moderbolaget Omsättningen ökade 16% till 71,9 (62,0) Mkr. Resultatet före skatt blev - 5,0 (4,2) Mkr. Investeringar i förvärv uppgick till 28,1 Mkr samt i inventarier till 2,7 Mkr. Det bokförda värdet av aktierna i dotterbolaget IAR Systems A/S har skrivits ned med 9,9 Mkr. Nedskrivningen är inte skattemässigt avdragsgill vilket innebär en skattebelastning för moderbolaget trots det negativa resultatet. Händelser i övrigt efter räkenskapsårets utgång I januari 2001 beslutades om en riktad nyemission på 548 572 aktier till säljarna av Nuvation Labs. Genom emissionen ökas aktiekapitalet med 0,3 Mkr och det egna kapitalet med 16,1 Mkr. Framtidsutsikter Vi har noterat ökad orderingång under kvartal 4 och våra produktlanseringar bör påverka marginalerna positivt. Vi fortsätter fokusera på expansion, med krav på att nå lönsamhet. Konsultrörelsen bör kunna expandera snabbt och bidra till lönsamheten. Dessutom råder viss optimism beträffande en lösning på komponentbristen. Sammantaget gör detta att vi ser positivt på utvecklingen under 2001. Övrigt Årsredovisning Årsredovisningen för 2000 beräknas tillsändas VPC-registrerade aktieägare under vecka 11. Årsredovisningen kommer att kunna beställas från IAR Systems AB, Box 23051, 750 23 Uppsala, Tel: 018 16 78 00, email: info@iar.se Bolagsstämma Bolagsstämma avhålls den 2 april kl. 17.30 i Uppsala, Atrium Konferens, Dragarbrunnsgatan 46. Delårsrapport, Kvartal 1 2001 Nästa delårsrapport kommer att publiceras den 7 maj 2001. Uppsala den 19 februari 2001 IAR Systems AB (publ) Styrelsen Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, VVD, Kent Karlsson, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 897, mail: Kent.Karlsson@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00260/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00260/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Prenumerera

Dokument & länkar