Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 juni 2002 Januari-juni * Omsättningen minskade med 16% till 64,3 (76,5) Mkr. * Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till -21,8 (-8,7) Mkr. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -22,6 (-8,7) Mkr. * Kostnadsanpassning motsvarande reducering om ca 28 Mkr på årsbasis genomfördes. April-juni * Omsättningen minskade med 23% till 32,1 (41,6) Mkr. * Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till -10,2 (-1,8) Mkr. * Nya avtal har tecknats med olika chiptillverkare om ca 8,5 Mkr. Verksamheten Den minskade omsättningen föranledde anpassning av kostnader inom såväl konsulting som licensförsäljning. Intäkter från konsulttjänster (applikationsutveckling) minskade med 33% till 13,8 (20,7) Mkr, huvudsakligen på grund av vikande efterfrågan i USA. Intäkter från licensförsäljning minskade framförallt beroende av vikande efterfrågan från chiptillverkare. Under andra kvartalet ingicks två nya avtal med olika chiptillverkare motsvarande ett värde om ca 8,5 Mkr. Intäkter från dessa avtal infaller huvudsakligen under den återstående delen av året och under 2003. Marknadsutveckling Marknaden präglas av fortsatt svag efterfrågan från framförallt chiptillverkare och kunder inom telekommunikation. På USA marknaden ökade intäkterna från licensförsäljning men minskade samtidigt kraftigt vad avser konsulttjänster. Kommentarer till resultat- och omsättningsutveckling Intäkterna minskade totalt med 12,2 Mkr motsvarande 16%. Intäkter från konsulttjänster i USA minskade med 11 Mkr medan konsultintäkter från övriga marknader ökade. Redan beslutade och implementerade åtgärder för att kostnadsanpassa verksamheten påverkade resultatet i begränsad omfattning. På årsbasis beräknas genomförda åtgärder totalt reducera kostnaderna med ca 28 Mkr varav reducering av personalkostnader uppgår till ca 22 Mkr. Kostnader i samband med uppsägningar belastar resultatet med ca 3,6 Mkr. Utsikter för 2002 Marknaden bedöms vara i stort sett oförändrad med en möjlig uppgång tidigast mot slutet av året. Värdefulla nya avtal med chiptillverkare har tecknats under andra kvartalet vilket är en klar förbättring jämfört med första kvartalet. Flera chiptillverkare har även rapporterat vissa förbättringar men uppgången bedöms inte bli stark under innevarande år. Dessutom kvarstår osäkerheten inom området telekommunikation. Efterfrågan på tjänster och produkter förväntas bli fortsatt återhållsam. IAR´s fokusering på lönsamhet fortsätter. Målsättningen är att successivt förbättra resultatet så att fjärde kvartalet visar vinst efter finansiella poster. Helårsresultatet bedöms bli negativt. KONCERNEN Omsättning Omsättningen minskade med 16% till 64,3 (76,5) Mkr. Försäljningen av licensierade programvaror uppgick till 50,5 (55,8) Mkr motsvarande en minskning med 9% under årets två första kvartal. Konsultförsäljningen (applikationsutveckling) minskade till 13,8 (20,7) Mkr motsvarande 33%, huvudsakligen på grund av svårigheter för konsultverksamheten i USA. Omsättningen fördelas som 84 (88) % på export och 16 (12) % i Sverige. Den största utländska marknaden var USA som svarade för 38 (52) % av omsättningen. Resultat Resultatet före avskrivning av goodwill uppgick till -21,8 (-8,7) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev -22,6 (-8,7) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -17,9 (-8,0) Mkr. Kostnader Kostnaderna för administration, sålda varor samt försäljning ökade med 1% till 86,1 (85,2) Mkr. Halvårsresultatet belastas med kostnader avseende uppsägning av personal om c:a 3,6 (0) Mkr. På årsbasis beräknas genomförd minskning av personal reducera personalkostnaderna med ca 22 Mkr. Finansiell ställning och aktiestruktur Likvida medel 30 juni, 2002, uppgick till 5,9 (25,1) Mkr. Outnyttjade krediter uppgick till 5,0 (0) Mkr. Soliditeten var 61,6 (82,8) %. Antalet aktier uppgick per 30 juni, 2002, till 22 846 224 stycken. Per sista juni 2002 hade bolaget 7 562 aktieägare (enl. VPC). Investeringar Under perioden har 0,9 (2,0) Mkr investerats i anläggningstillgångar. Personal Medelantalet årsanställda uppgick till 164 (160) personer. Antalet anställda vid periodens utgång var 164 (160) personer. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning. MODERBOLAGET Omsättning Omsättningen ökade med 12% till 38,1 (33,8) Mkr. Resultat Resultatet före dispositioner och skatt uppgick till -10,9 (6,8) Mkr. Perioden belastas med nedskrivning av fordringar på dotterbolag med 3,3 (0) Mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,1 (17,1) Mkr. Soliditeten uppgick till 54 (86) %. Investeringar Under perioden har 0,4 (0,5) Mkr investerats i anläggningstillgångar. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport avseende perioden januari-september kommer att publiceras den 5 november 2002. Uppsala den 9 augusti 2002 Tomas Wolf, VD Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00330/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00330/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar