Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 september, 2002

Report this content

Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 september, 2002 Juli-september * Omsättningen ökade med 6% till 35,7 (33,7) Mkr. * Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill uppgick till 0,2 (- 4,6) Mkr. * Resultatförbättring i tredje kvartalet jämfört med årets föregående kvartal. Januari-september * Omsättningen minskade med 9% till 100,0 (110,2) Mkr. * Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill uppgick till -21,6 (-13,3) Mkr. * Resultat efter finansiella poster uppgick till -22,5 (-76,1) Mkr. * Kostnadsanpassning motsvarande reducering om ca 32 Mkr på årsbasis genomfördes. Verksamheten Tredje kvartalets intäkter som traditionellt påverkas negativt av semesterperioderna i Europa utföll enligt plan vilket innebar en ökning med 6% jämfört med föregående år. Verksamheten anpassades ytterligare under tredje kvartalet till lägre intäktsnivåer genom uppsägningar av 3 personer samt beslut om reducerade hyreskostnader. Tillsammans uppgår dessa besparingar till ca 4 Mkr på årsbasis varav ca 2 mkr avser personal. Sammantaget har kostnaderna reducerats med ca 32 Mkr på årsbasis. Marknadsutveckling Marknaden uppvisade inga tydliga tecken på förändringar jämfört med årets föregående kvartal. Kommentarer till resultat- och omsättningsutveckling Utfallet för tredje kvartalet blev enligt förväntan. Omsättningen hittills i år minskade med 9% till 100,0 (110,2) Mkr huvudsakligen på grund av lägre efterfrågan på konsulttjänster i USA. Det positiva resultatet för tredje kvartalet uppnåddes därmed främst genom tidigare genomförda beslut om reducering av kostnader. Utsikter för 2002 Bedömningen från föregående rapport kvarstår då marknaden ej har förändrats. Det innebär att årets fjärde kvartal förväntas ge ett positivt resultat efter finansiella poster medan helårsresultatet blir negativt. KONCERNEN Omsättning Omsättningen minskade med 9% till 100,0 (110,2) Mkr. Försäljningen av licensierade programvaror uppgick till 80,4 (82,8) Mkr motsvarande en minskning med 3% under årets tre första kvartal. Konsultförsäljningen (applikationsutveckling) minskade till 19,6 (27,4) Mkr motsvarande 28%, huvudsakligen på grund av svårigheter för konsultverksamheten i USA. Omsättningen fördelas som 82 (91) % på export och 18 (9) % i Sverige. Den största utländska marknaden var USA som svarade för 36 (51) % av omsättningen. Resultat Resultatet före avskrivning på goodwill uppgick till -21,6 (-13,3) Mkr medan resultat efter finansiella poster blev -22,5 (-76,1) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -18,1 (-85,3) Mkr. Kostnader Kostnaderna för administration, sålda varor samt försäljning ökade med 1,5% till 121,6 (123,5) Mkr. På årsbasis beräknas genomförd minskning av personal reducera personalkostnaderna med ca 24 Mkr, övriga kostnader beräknas minska med ca 8 Mkr. Finansiell ställning och aktiedata Likvida medel 30 september, 2002, uppgick till 7,5 (24,1) Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar hos koncernföretag uppgår till 20,5 Mkr per 30 september 2002. Outnyttjade krediter uppgick till 5,0 (5,0) Mkr. Soliditeten var 62,6 (74,4) %. Antalet aktier uppgick per 30 september, 2002, till 22 846 224 stycken. Per sista september 2002 hade bolaget 7 505 aktieägare (enl. VPC). Investeringar Under perioden har 0,9 (2,2) Mkr investerats i anläggningstillgångar. Personal Medelantalet årsanställda uppgick till 158 (160) personer. Antalet anställda vid periodens utgång var 142 (159) personer. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning. MODERBOLAGET Omsättning Omsättningen minskade med 9,6% till 58,1 (64,3) Mkr. Resultat Resultatet före dispositioner och skatt uppgick till -8,3 (-83,3) Mkr. Perioden belastas med nedskrivning av fordringar på dotterbolag med 1,2 (0) Mkr. Föregående år belastades med nedskrivning av aktier i dotterbolag med -92,0 Mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel uppgår vid periodens slut till 2,6 (15,9) Mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar hos koncernföretag uppgår till 15,6 Mkr per 30 september 2002. Soliditeten uppgår till 55 (80) %. Investeringar Under perioden har 0,4 (0,6) Mkr investerats i anläggningstillgångar. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké kommer att publiceras den 11 februari 2003. Uppsala den 5 november 2002 Tomas Wolf, VD Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00210/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00210/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar