Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport från IAR Systems AB (publ.) för 1 januari - 30 september 2001 Januari-september 2001 * Omsättningen ökade med 45% till 110,2 (76,1) Mkr. * Rörelseresultatet före av-/nedskrivningar på goodwill uppgick till -13,3 (-5,2) Mkr. * IAR Embedded Workbench produkterna svarade för ca 70% av intäkterna med fortsatt god lönsamhet. Juli-september 2001 * Försäljningen av programlicenser ökade med 28% till 27,0 (21,1) Mkr. * Rörelseresultatet före av-/nedskrivningar på goodwill uppgick till -4,6 (-4,3) Mkr. * Nedskrivning av goodwill med 62,2 Mkr har genomförts. Uppskjuten skattefordran har nedskrivits med 10,9 Mkr. * Resultatet efter finansnetto uppgick till - 67,4 (-4,0) Mkr. * Produkten PreQual Bluetooth, ett testverktyg, förvärvades per 1/10. Verksamheten Omsättningen i kvartal 3 ökade något mindre än förväntat. Moderbolagsverksamheten, IAR Embedded Workbench, utvecklades i stort enligt plan med fortsatt god lönsamhet. Intäkterna från området konsulttjänster motsvarade inte förväntningarna. Tydligast avspeglades detta i USA som inte uppnådde beräknad omsättning i perioden. Försäljning av grafiska programmeringsverktyg motsvarade föregående års nivå. Intäkter från Bluetooth produkter ökade något mot föregående år. Ett medvetet arbete att reducera den löpande kostnadsnivån har genomförts. De löpande kostnaderna har reducerats och är per september 2 Mkr lägre per månad än i början av året. Nya produkter(*se Produktbeskrivning sid. 7) Målet för affärsområdet Bluetooth är att etablera IAR som en strategisk leverantör. Avtal om förvärv av verksamheten runt produkten PreQual tecknades 28 september vilket kommer att innebära en viktig förstärkning inom området Test samt även inom Bluetooth. Förvärvet adderar även ett signifikant tillskott av specialistkompetens inom såväl Test som Bluetooth. Dessutom förstärktes konsultverksamheten med specialistkonsulter, samtliga med full beläggning till årets slut. Marknadsutveckling Marknadsutvecklingen var enligt förväntan generellt svag i perioden. Efterfrågan på konsultjänster har varit betydligt lägre än beräknat, framförallt i USA. IARs intäkter från USA uppgick till 51% för årets första nio månader. Utsikter för fjärde kvartalet 2001 Under fjärde kvartalet förväntas ett positivt resultat. Förutsättningarna har dock förändrats genom bl.a. utvecklingen i USA samt genom förvärvet av PreQual. Beträffande den fortsatta utvecklingen i USA har osäkerheten ökat. Redan genomförd sänkning av kostnader bör, givet en efterfrågan i linje med årets första nio månader, leda till ett positivt rörelseresultat för fjärde kvartalet. Förvärvet av PreQual verksamheten kan komma att påverka resultatet negativt i storleksordningen 0 till -1,5 Mkr för kvartal 4. För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med resultatet per 30/9. Finansiella mål IARs finansiella mål om en genomsnittlig tillväxt för perioden 2000 till 2004 på 40% per år kvarstår. Vid en fortsatt inbromsning i marknaden kommer IAR att ompröva tillväxtmålet. Målet att uppnå en rörelsemarginal på ca 15% år 2003 kvarstår. KONCERNEN Omsättning Omsättningen ökade med 45% till 110,2 (76,1) Mkr inklusive förvärv. Försäljningen av licensierade programvaror uppgick till 82,8 (65,2) Mkr motsvarande en ökning på 27% under årets tre första kvartal. Konsultförsäljningen (applikationsutveckling) ökade till 27,4 (10,9) Mkr genom förvärvet av Nuvation Labs. Omsättningens fördelning är 91 (75) % på export och 9 (25) % i Sverige. Den största utländska marknaden var USA som svarade för 51 (20) % av omsättningen. Resultat Resultatet före av-/nedskrivning på goodwill uppgick till -13,3 (-5,2) Mkr och resultat efter finansiella poster blev -76,1 (-7,2) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -85,3 (-7,2) Mkr. Nedskrivning Efter genomförd "impairment test" i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR:17 har bolagets goodwill skrivits ned med 62,2 Mkr. I enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR:9 har uppskjuten skattefordran nedskrivits med 10,9 Mkr, avseende en avdragsgill temporär skillnad som ej längre anses balansgill. Totalt belastas resultatet under tredje kvartalet med 73,1 Mkr. Kostnader Kostnaderna för administration, sålda varor samt försäljning uppgick till 123,5 (81,3) Mkr. Kostnadsökningarna beror på företagsförvärv, ökning av antalet anställda och start av lokal verksamhet i Japan. Kostnadsnivån under tredje kvartalet är 8% lägre än under första kvartalet samt 12% lägre än under andra kvartalet. Finansiell ställning och aktiestruktur Likvida medel per 2001-09-30 uppgick till 24,1 (40,0) Mkr. Förvärvet av Nuvation Labs har inneburit att kontant likvid om 10,7 Mkr har utbetalats. Dessutom har en riktad nyemission om 548 572 aktier genomförts. Soliditeten var 74,4 (86,2) %. Antalet aktier uppgick per 2001-09-30 till 22 846 224 stycken. Den sista september hade bolaget 8 228 aktieägare. Investeringar Under perioden har 2,2 (3,3) Mkr investerats i anläggningstillgångar, exklusive företagsförvärv. Personal Medelantalet anställda uppgick till 160 (110) personer. Antalet anställda vid periodens utgång var 159 (122) personer. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR:20. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i senaste årsredovisning, med tillägg för Redovisningsrådets rekommendationer RR:9, RR:11, RR:12, RR:18 samt RR:20 som trädde i kraft 2001-01-01, samt förtida tillämpningar av Redovisningsrådets rekommendationer RR1:00, RR:15, RR:16 samt RR:17. Under beaktande av RR:15 Immateriella tillgångar skall bolaget under vissa förutsättningar aktivera utgifter för utveckling av programvara. Under kvartal 1 t o m 3 år 2001 har inga utgifter av detta slag aktiverats. Angående RR1:00 Koncernredovisning hänvisas till not 2 i resultaträkningen. MODERBOLAGET Omsättning Omsättningen ökade med 29% till 64,3 (50,0) Mkr. Resultat Resultatet före dispositioner och skatt uppgick till -83,3 (-0,1) Mkr. Perioden belastas med nedskrivning av aktier i dotterbolag med - 92,0 Mkr. Likviditet och soliditet Likvida medel uppgick vid periodens slut till 15,9 (35,7) Mkr. Soliditeten uppgick till 80 (86) %. Investeringar Under perioden har 0,6 (2,1) Mkr investerats i anläggningstillgångar. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommunikén för 2001 lämnas den 18 februari 2002. Uppsala den 6 november 2001 Tomas Wolf, VD Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD, Tomas Wolf, tel: 018 16 78 00, mobil: 0708 320870, email: Tomas.Wolf@iar.se, Ekonomichef, Thomas Grandin, tel: 018 16 78 00, mobil: 0702 397 838, mail: Thomas.Grandin@iar.se. Information om IAR Systems AB finns på www.iar.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00630/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00630/bit0001.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar