Bokslutskommuniké för 2000 från IBS

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 från IBS * Efter en svag inledning på året ökade programvaruintäkterna med 20% under fjärde kvartalet. * Årets resultat efter återförda SPP-medel men före skatt uppgick till 5 mkr (f.å. 163 mkr). * Omsättningen minskade med 7% till 2 243 mkr. * Vinsten per aktie blev 0 (1,13) kr. * Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Soliditeten uppgår till 51% (39%). * Under 2001 bedöms den positiva efterfrågetrenden bli ytterligare förstärkt. 24 januari 2001 IBS är en ledande internationell leverantör av Internet-baserade affärssystem och konsulttjänster med fokus på distribution, varuförsörjning och kundrelationer. IBS har 2 300 anställda i 22 länder. Bland IBS ca 5 000 kunder finns ABB, Ciba Vision, Henkel, Miele, Nintendo, Nautor Swan, Pioneer och Volvo. Programvaruintäkterna ökade 20% under fjärde kvartalet Marknad I början av förra året räknade branschbedömare med ett stort uppdämt behov av förbättrade system efter den långvariga fokuseringen på att eliminera dataproblem i samband med millennieskiftet. Vidare bedömdes den nya Internettekniken få ett rejält kommersiellt genombrott. Även inom IBS stärktes förväntningarna när koncernen fick rapporter om en stark tillströmning av vad som då bedömdes vara prospektiva kunder. Men alla positiva prognoser till trots så drabbades den globala IT-industrin av vikande efterfrågan. Efter ett första avvaktande kvartal blev det under våren allt mer uppenbart att många företag inte prioriterade att starta nya större IT- projekt. Majoriteten hade reducerat sin budget efter stora millenniesatsningar. Sedan de nya företagen inom internethandel börjat få allvarliga problem kände de etablerade företagen mindre krav att snabbt ta till sig de nya affärsmodellerna. Sammantaget fick detta en negativ effekt på branschens nyförsäljning, beläggning, lönsamhet och kursutveckling. Under hösten har en successiv återhämtning skett, och IBS liksom flera av marknadens aktörer rapporterar om väsentliga ökningar för programvaruintäkterna. Återhämtningen har dock varit för sen för att balansera den svaga inledningen av år 2000. Fjärde kvartalet 2000 Omsättningen under årets fjärde kvartal minskade något till 679 (714) mkr, eller med 5% jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig enligt följande: * Programvara: 165 mkr, +20% * Konsulttjänster: 359 mkr, -13% * Hårdvara och övrigt: 155 mkr, -6% Minskningen i omsättning beror främst på att konsultverksamheten inte haft samma exceptionellt höga beläggning som under 1999. Verksamheten har dock fått en allt bättre beläggningsgrad och lönsamheten är nu åter normal. En viss minskning av hårdvaruförsäljningen beror främst på leveransproblem från tillverkarna. Programvaruintäkterna, som utgör basen för IBS verksamhet och är en stark drivkraft för konsultverksamheten, ökade med 20% under det fjärde kvartalet. I tabellen nedan visas den återhämtning som skett beträffande programvaruintäkter sedan fjärde kvartalet 1999. När det gäller konsulttjänster finns en eftersläpning i återhämtningen om cirka 3-6 månader. Period Progra Kons m- ult- varuin tjän täkter ster Kv4- -17% +14% 99/Kv4-98 Kv1- -5% +2% 00/Kv1-99 Kv2- -2% -19% 00/Kv2-99 Kv3- +6% -21% 00/Kv3-99 Kv4- +20% -13% 00/Kv4-99 Resultatmässigt är traditionellt det fjärde kvartalet årets bästa. För år 2000 redovisas ett rörelseresultat om 48 mkr, att jämföras med 81 mkr 1999 och 60 mkr 1998. Helåret 2000 Under året minskade omsättningen med 7% till 2 243 (2 408) mkr. Justerat för valutaförändringar uppgick minskningen till 6%. Det genomsnittliga antalet anställda ökade med 8%. Prispress och låg beläggning motsvarade en minskad omsättning med 14%. Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig enligt följande: * Programvara: 435 mkr, +6% * Konsulttjänster: 1 305 mkr, -13% * Hårdvara och övrigt: 503 mkr, 0%. Intäktsminskningen om 7% i kombination med ökade kostnader om 2% innebar att vinsten minskade kraftigt jämfört med föregående år. Resultatet före finansiella poster för helåret 2000 uppgick till 5 (156) mkr. I resultatet ingår återbäring från SPP om 53 mkr. Resultatutvecklingen påverkades speciellt av följande faktorer: * Ökade satsningar på nya enheter i Australien, Italien, Singapore och Spanien samt inom Internet * Minskad marginal på konsulttjänster på grund av lägre beläggning och ökad prispress * Ökade framtidssatsningar på produktutveckling genom fortsatt stora investeringar i utökad funktionalitet och i ny teknologi (+14%) * Utökad kapacitet för marknadsföring och försäljning (+17%). En generell återhållsamhet beträffande kostnader har gällt under större delen av året. Per anställd har personalkostnaderna minskat med 2% och övriga kostnader har minskat med 17%. Verksamheten Nyförsäljningen av programvaror har åter tagit fart. Vår enhet i USA står för den enskilt största ökningen. Programvaruförsäljningen har även utvecklats positivt i de nordiska länderna men här finns en viss fördröjning beträffande nya avtal. Under de första tre kvartalen hade man på denna marknad en överkapacitet i konsultorganisationen. Balansen är nu återställd tack vare efterfrågeökning och kapacitetsminskningar. IBS har under året utvecklat de nya verksamheterna i Italien, Singapore, Spanien och Australien. Koncernen har dessutom gjort ytterligare satsningar i Sydamerika genom förvärv av ett bolag i Brasilien. Den svenska konsultorganisationen har genom ett förvärv av Vertex DataSystem AB även skaffat sig spjutspetskompetens inom fastighetssystem. Under året har också aktierna i vår affärspartner i Schweiz, Hostettler Informatik AG, köpts. Totalt har cirka 80 anställda tillkommit genom dessa förvärv. I slutet av året genomfördes en omorganisation för att bl.a. öka försäljningen till större internationella koncerner. IBS har ökat moderbolagets centrala resurser inom dessa områden samt förändrat den geografiska organisationen. Produktstrategi och produktutveckling IBS produktstrategi är att stärka kundernas lönsamhet genom att tillhandhålla avancerad funktionalitet i programvaran, baserad på den vid varje tidpunkt mest effektiva teknologin. IBS programvara utnyttjar en optimal kombination av IBMs WebSphere-miljö, med Java och objektteknologi för e-handel och konventionell teknologi för att hantera omfattande transaktionsvolymer i affärskritiska system. Under hösten annonserades ASW Virtual Enterprise. Produkten utgör starten i en ny utvecklingsfas mot ett system för alla tekniska plattformar. ASW Virtual Enterprise kan användas på Microsoft 2000, UNIX-servrar och på alla IBM-servrar. Annonseringen fick ett mycket positivt mottagande av flera större kunder och ledande IT-analysfirmor, och kort därefter inleddes ett stort pilotprojekt. Likviditet och finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens egna kapital uppgick till 757 (541) mkr och soliditeten har ökat till 51% (39%). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -32 (145) mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -178 (-22) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december till 183 (241) mkr. Korta tillgångar uppgick till 152% (149%) av korta skulder. Likvida medel inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per 31 december till ca 425 mkr. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier uppgick till 57 (70) mkr. Balansering av utvecklingskostnader för produkter som kommer att lanseras inom tolv månader har under året överstigit avskrivningar med 20 (13) mkr. Förvärvad goodwill i balansräkningen uppgick vid årets slut till 243 mkr, en ökning med 10 mkr. Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller centralt utvecklade programvaror samt koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 136 (129) mkr och resultatet efter finansiella poster var 1 (23) mkr. Inkluderat i finansiella intäkter finns utdelningar och koncernbidrag från dotterbolag på 94 (72) mkr. Investeringar i inventarier under året uppgick till 2 (3) mkr. Personal Antalet medarbetare per den 31/12 uppgick till 2 315 personer, att jämföras med 2 340 personer vid slutet av 1999. Nettominskningen beror främst på personalneddragningar i USA och i Norden. Det genomsnittliga antalet anställda var 2 348 (2 165), en ökning med 8%, varav 2% genom förvärv. Aktien Årets slutkurs, 19 kr/aktie, innebar en minskning med 60% under året. Under den senaste femårsperioden har aktien i genomsnitt ökat i värde med ca 45% per år. Med Carnegie och Cheuvreux som rådgivare genomfördes under mars en till institutioner riktad nyemission, motsvarande 2,5 miljoner nya aktier efter split om 5:1, till kursen 64 kr. Vid denna split förändrades aktiens nominella belopp från 1 till 0,20 kr/aktie. En börspost omfattar nu 500 aktier. IBS teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare 1997/2000 utnyttjades under juni till kursen 22,80 kr/aktie. Ca 2,5 miljoner nya aktier tecknades. Efter direkta kostnader ökade dessa båda emissioner det egna kaptialet med ca 214 mkr. Totalt antal utestående aktier per den 31/12 uppgår till 79,1 miljoner. IBS har härutöver två utestående teckningsoptionsprogram, 98/02 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 40,60 kr/aktie och 00/04 om 5 miljoner optioner till 65 kr/aktie. Efter full utspädning uppgår således antalet aktier till 89,1 miljoner. SPP Enligt besked från SPP får IBS en total återbäring av pensionsmedel om ca 53 mkr. Med avvikelse från Redovisningsrådets rekommendation har hela summan redovisats som jämförelsestörande post och inte som en negativ lönekostnad. Motivet för detta är att det viktiga nyckeltalet lönekostnad/anställd annars hade blivit oanvändbart vid jämförelse mellan åren. Under året har 14 mkr utbetalats från SPP. Av återstående fordran beräknas 26 mkr betalas ut inom ett år och redovisas därmed som kortfristig fordran. Resterande belopp, 13 mkr, avser värdet av framtida minskade pensionsinbetalningar under ytterligare ett år och redovisas som långfristig fordran. Ingen diskontering av beloppet har gjorts. Framtidsutsikter För IBS innebar andra halvåret 2000 en vändpunkt beträffande orderingång. Tillång och efterfrågan på konsultkapacitet kom åter i en rimlig balans. Vi planerar nu för att positivt kunna utnyttja den starka ställning som IBS konkurrenskraftiga programvaror och internationella organisation ger. Vi budgeterar för ökad omsättning och lönsamhet. Programvaruintäkterna bedöms bli det snabbast växande intäktsslaget. Vi räknar dock med att det kan ta ytterligare några kvartal att uppnå de rörelsemarginaler som uppnåddes under 1998 och 1999. Marginalen för helåret 2001 bedöms ligga mellan 2-5%. Stämma och utdelning Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 3 maj kl 18.00. Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägarna utgår för verksamhetsåret 2000. Informationsplan * Årsredovisning och stämmohandlingar utsänds i början av april. * Kvartalsrapporter publiceras den 25/4, 16/7 och 17/10. * Bokslutskommuniké för helåret 2001 publiceras den 24 januari 2002. Solna den 24 januari 2001 Staffan Ahlberg Verkställande direktör Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Staffan Ahlberg tel. +46-8-627 2420, staffan.ahlberg@ibs.se eller av IR-chefen Christina Wågström, tel. +46-8-627 2460, christina.wagstrom@ibs.se.. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00810/bit0001.doc Hela kommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00810/bit0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Mer än 30 års erfarenhet har gjort IBS till en ledande leverantör av distribution management solutions. IBS huvudsakliga fokus är på distribuerande branscher som; automotive, elektronik, papper & partihandel och läkemedel. Mer än 4 000 kunder i ett 40-tal länder drar nytta av IBS lösningar för snabb och mätbar avkastning på sina IT-investeringar.

Dokument & länkar