IBS bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Report this content

* Fjärde kvartalet gav ett jämförbart rörelseresultat på +61 (+75) mkr, vilket är 7 mkr bättre än prognos. För helåret 2002 blev jämförbart rörelseresultat –43 (–32) mkr.
* Programvaruintäkterna ökade under fjärde kvartalet med 5%, och under helåret med 4%.
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +98 (+60) mkr.
* Årets resultat har belastats med kostnader av engångskaraktär på 130 mkr. Dessutom har en engångsnedskrivning av goodwill gjorts med 6 mkr.
* Under förutsättning att inga väsentliga försämringar av marknaden sker, bedöms 2003 ge ett positivt resultat efter finansnetto.

23 januari 2003

Programvaruintäkterna ökade i en fortsatt avvaktande marknad

Marknad

IBS ökade sin programvarufakturering med 5% under årets sista kvartal, och med 4% på helårsbasis. Vi ser detta bl.a. som en positiv effekt av IBS ökade specialisering på programvaror och tjänster för specifika kundsegment, däribland läkemedelsdistribution, elektronik, fastighetsföretag, konsumentkapitalvaror, fordonsindustri, livsmedel samt komponentindustrin.

Under året har det globala samarbetet med IBM ytterligare förstärkts och en mängd gemensamma marknadsförings- och kundaktiviteter har genomförts.

Ny företagsledning

Magnus Wastenson, tidigare vice VD och marknadsdirektör, tillträdde den 1 oktober 2002 som ny VD och koncernchef. Han efterträder företagets grundare, Staffan Ahlberg, som kvarstår som ledamot i företagets styrelse. Per-Arne Sendrén har tillträtt som ny vice VD och finansdirektör, och Gustaf Lindgren har tillträtt som ny vice VD och marknadsdirektör.

Åtgärdsprogram för lönsamhet 2003

Den nya företagsledningen har genomfört ett åtgärdsprogram i syfte att anpassa företagets totala kostnadsnivå till en fortsatt avvaktande marknad, öka effektiviteten samt omstrukturera dotterbolag med dålig lönsamhet.

Åtgärderna har bl.a. omfattat personalreduceringar, byte av operativa chefer, omstrukturering av bolag samt ökad fokusering på säljeffektivitet och marknadsnischer.

Ackumulerat för helåret 2002 har det genomförda åtgärdsprogrammet belastat resultatet med 130 mkr. Under året har antalet anställda reducerats med totalt 248 personer, varav 137 personer i det fjärde kvartalet.

Valutor

Värdet på den svenska kronan har under året, gentemot en för IBS aktuell valutamix, stigit med 1%. Under kvartalet har värdet ökat med 3%.

Redovisningsprinciper

IBS följer gällande rekommendationer från Redovisningsrådet. De nya rekommendationerna från 1 januari 2002 har inte påverkat årets redovisning.

Från och med 2002 har två beräkningsmetoder anpassats för att förbättra analysen av rörelsens utveckling och erhålla jämförbarhet med andra programvaruföretag. Den ena anpassningen innebär att kostnader för avskrivning av balanserade utgifter för produktutveckling, 48 mkr på helår, flyttats från raden för kostnader för sålda programvarulicenser till raden för produktutvecklingskostnader. Den andra anpassningen innebär att avskrivningstiden för den del av produktutvecklingen som balanseras fr.o.m. 2002 ändras från tre till fem år, vilket medför att de redovisade kostnaderna minskat med 1,7 mkr under fjärde kvartalet och med 5,0 mkr på helåret 2002.

Fjärde kvartalet 2002

Fjärde kvartalet gav ett jämförbart rörelseresultat på +61 (+75) mkr, vilket är 7 mkr bättre än prognos. Kostnader av engångskaraktär uppgick till 18 mkr och avser personalreduceringar, byte av operativa chefer samt omstrukturering av bolag. Dessutom har en engångsnedskrivning av goodwill gjorts med 6 mkr i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 17 Nedskrivningar.

Under kvartalet ökade programvaruintäkterna med 5% jämfört med motsvarande period föregående år, medan konsultintäkterna minskade med 14%. Konsultfaktureringen har i enlighet med våra bedömningar fortsatt att minska på grund av den avvaktande marknaden och reduceringen av antalet konsulter.

Marginalen för hårdvara och övrigt förbättrades under fjärde kvartalet. Det innebär att bruttovinsten kunde bibehållas trots en minskad fakturering. Hårdvarufaktureringen varierar regelmässigt mellan olika perioder på grund av olika modellanseringar och priserbjudanden.

Helåret 2002

Jämförbart rörelseresultatet för helåret 2002 uppgick till –43 (–32) mkr. Kostnader av engångskaratär uppgick till 130 mkr. Dessutom har en engångsnedskrivning av goodwill gjorts med 6 mkr. Rörelseresultatet inklusive dessa kostnader uppgick till –179 (–32) mkr.

Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig på följande sätt:

* Programvaror: 543 (523) mkr, +4%
* Konsulttjänster: 1 341 (1 437) mkr, –7%
* Hårdvara, övrigt: 633 (665) mkr, –5%.

Det otillfredsställande resultatet beror främst på att konsultintäkterna minskat under andra halvåret på grund av den svagare marknaden. Företaget har därvid haft en för stor kapacitet och för höga totala kostnader i förhållande till intäkterna. Dessutom har dotterbolag i vissa länder med relativt liten kundbas haft för stora kostnader för försäljning och marknadsföring inriktade på nya kunder. I marknader med svag försäljning har detta resulterat i negativa rörelseresultat. Kapaciteten och kostnaderna har därför under året anpassats för att i ökad utsträckning betjäna befintliga kunder i avvaktan på att marknaden tar fart.

Årets resultat per aktie uppgick till –2.46
(–0,82 ) kronor.

Programvaror

Specialisering på branscher och typer av företag, samt lösningar för integration av varuförsörjning och logistik, är några av de viktigaste parametrarna i IBS programvaru-strategi.

I en svag marknad ökade IBS program-varufaktureringen med 4% under året, medan den totala marknaden bedöms ha minskat. Justerat för fallande valutor blev ökningen av programvarufaktureringen 6%.

IBS har idag ett konkurrenskraftigt utbud av programvaror och tjänster för sin målgrupp, som främst utgörs av medelstora och större företag inom utvalda branscher. Företagets nya version (Release 5) av affärssystemet ASW har fått ett positivt mottagande av befintliga och nya kunder. ASW är speciellt utvecklat för effektiv handel och varuförsörjning, hantering av kundrelationer, logistik, eftermarknadsservice samt ekonomistyrning. IBS Pharma, som är den specialversion av ASW riktad till den expansiva marknaden för läkemedelsdistributörer, har också haft ett gott mottagande med många nya upphandlingar och projekt.

IBS nya programvara, Virtual Enterprise, som integrerar och koordinerar olika affärssystem, har fått stor uppmärksamhet, och avtal kring ett flertal nya projekt har tecknats. IBS är speciellt inriktade på medelstora företagsgruppers integrationsbehov, och detta marknadssegment beräknas stå för en intressant tillväxt inom de kommande åren.

Företagsledningarna är idag i betydligt högre grad involverade i upphandlingar av nya affärssystem, något som framöver bedöms gynna IBS, vars programvaror har stark funktionalitet för ledningsinformation och uppföljning av räntabiliteten på gjorda investeringar.

IBS kommer att förstärka satsningen på utvalda marknadssegment, däribland läkemedelsdistribution, elektronik, fastighetsföretag, konsumentkapitalvaror, fordonsindustri, livsmedel och komponentindustri.

Investeringar

Koncernens investeringar i inventarier har begränsats och uppgick under året till 36 (43) mkr. Under året investerades 207 (211) mkr i produktutveckling, varav 57 (69) mkr aktiverats. Avskrivning på aktiverad produktutveckling uppgår till 48 (36) mkr.

Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till +98 (+60) mkr.

Nettoupplåningen i bank (exklusive skuld till leasingbolag) uppgick till –27 (–10) mkr.

Årets skattepost i resultaträkningen om –2 (–26) mkr består av –15 (–29) mkr aktuell skatt och 13 (3) mkr uppskjuten skatt.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 31 december till 169 (160) mkr. Härtill kommer outnyttjade checkräkningskreditlöften om 121 (124) mkr. Korta tillgångar uppgick till 110% (131%) av korta skulder.

Koncernens egna kapital uppgick per 31 december till 518 (724) mkr och soliditeten till 33% (43%).

Moderbolaget

Moderbolaget tillhandahåller centralt utvecklade programvaror samt koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets bruttoresultat under året uppgick till 171 (151) mkr och resultatet efter finansiella poster var –130 (–68) mkr.

Personal

Antalet medarbetare per den 31 december uppgick till 2 004 personer, en minskning med 248 på helåret. Det genomsnittliga antalet anställda på helåret var 2 169 (2 283), en minskning med 114 personer.

IBS-aktien

Aktiekursen per 31 december 2002 var 4.30 kr/aktie, vilket innebär en minskning med 75% sedan den 31 december 2001. Under det fjärde kvartalet ökade IBS aktiekurs med 25%.

Totalt antal utestående aktier per den 31 december uppgår till ca 80 miljoner. Programmet 98/02 om 5 miljoner teckningsoptioner förföll utan att optionerna utnyttjades. Ett program 00/04 om 5 miljoner optioner till en teckningskurs av 65 kr/aktie kvarstår.

Framtidsutsikter

Det finns ett betydande uppdämt behov inom många företag av att genom nya eller förbättrade affärssystem reducera kostnader, förbättra kundservice och lönsamhet. På grund av det osäkra ekonomiska läget är det dock för närvarande svårt att bedöma när en generell uppgång i efterfrågan på affärssystem kan komma. IBS räknar med en fortsatt avvaktande marknad under 2003 och planerar ej för någon ökning av totalmarknaden förrän under 2004. En fortsatt effektivisering och anpassning av kostnaderna kommer att göras inom ramen för den löpande verksamheten. Genom fortsatt specialisering och förstärkta säljkoncept beräknar IBS att långsiktigt öka marknadsandelarna.

Under förutsättning att inga väsentliga försämringar av marknaden sker, bedöms koncernens minskade kostnadsnivå, tillsammans med konkurrenskraftiga lösningar, ge ett positivt resultat efter finansnetto under 2003.

Stämma och utdelning

Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2003. Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2002.

Informationsplan

* Kvartalsrapporter publiceras den 29 april, 22 juli och 24 oktober.
* Årsredovisning och stämmohandlingar utsänds under vecka 15.
* Bokslutskommuniké för helåret 2003 publiceras den 29 januari 2004.

Solna den 23 januari 2003

Magnus Wastenson
Verkställande direktör

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Wastenson,
tel. +46-8-627 2515, +46-70-627 2515, magnus.wastenson@ibs.se
eller
Finansdirektör Per-Arne Sendrén,
tel. +46-8-627 2360
per-arne.sendren@ibs.se

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

Dokument & länkar