IBS delårsrapport jan-sep 2000

Delårsrapport från IBS januari-september 2000 Marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har varit fortsatt avvaktande. För årets första nio månader uppgick resultatet efter finansiella poster till -45 mkr (f.å. 72 mkr). Resultat-försämringen är huvudsakligen hänförbar till en lägre konsultbeläggning. Omsättningen under samma period uppgick till 1 564 mkr, vilket i jämförbara valutor är en minskning med 6%. Under tredje kvartalet ökade koncernens programvaru-intäkter med 6%. Ökningstakten var högst i USA-bolaget. IBS nya produktsatsning för morgondagens digitala handel och varuförsörjning, ASW Virtual Enterprise, har fått ett positivt mottagande. Koncernens finansiella ställning är stark. Soliditeten uppgår till 54%. Helårsprognosen för resultatet efter finansiella poster har justerats till mellan -20 och +20 mkr. 17 oktober 2000 IBS är en ledande internationell leverantör av Internet-baserade affärssystem och konsulttjänster med fokus på distribution, varuförsörjning och hög kundservice. IBS har ca 2 400 anställda i 20 länder. Bland IBS ca 5 000 kunder finns ABB, CIBA Vision, Henkel, Miele, Nintendo, Nautor Swan, Pioneer och Volvo. Fortsatt avvaktande marknad Marknad Den internationella marknaden för IT-relaterade produkter och tjänster har kännetecknats av en fortsatt avvaktande efterfrågan. Antalet pågående upphandlingar av nya affärssystem har dock ökat. I många företag finns behov av att förbereda den egna organisationen på hur e-handel och varuförsörjning mellan företag strategiskt skall integreras i verksamheten. Genom en fortsatt förlängning av beslutsprocesserna har således den förväntade ökningen av orderingången inte uppnåtts. Tredje kvartalet 2000 Omsättningen under årets tredje kvartal minskade på grund av en svag efterfrågan på konsulttjänster till 450 (516) mkr, eller med 13% jämfört med motsvarande period föregående år. Tredje kvartalet 1999 var ett exceptionellt starkt kvartal beroende på millennieskiftets positiva påverkan på konsultbeläggningen. Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig enligt följande: Programvara: 80 mkr, +6% Konsulttjänster: 269 mkr, -21% Hårdvara och övrigt: 101 mkr, 0% Programvaruintäkterna som är den ledande indikatorn för fakturering av konsulttjänster ökade under det tredje kvartalet med 6%. I tabellen nedan visas den återhämtning som skett sedan fjärde kvartalet 1999 (föregående års jämförelsesiffror omräknade med årets valutakurser): Period Programva ru- intäkter Kv4- -16% 99/Kv4-98 Kv1- -3% 00/Kv1-99 Kv2- +2% 00/Kv2-99 Kv3- +6% 00/Kv3-99 Bland större försäljningar under tredje kvartalet kan nämnas Mayflex, Micronics, Volvo CE, Ciba Vision, Miele och Merry X-Ray. Den genomsnittliga konsultbeläggningen har varit fortsatt låg. Konsultfaktureringen har dock ökat under september månad. För perioden minskade konsultmarginalen efter fördelade direkta kostnader från 28% till 19%. Med hänsyn till att beläggningen nu åter ökar och till de avsevärda kostnader, som är förbundna med att först minska och sedan åter öka konsultkapaciteten, har vi bedömt det som rimligt att i nuläget endast genomföra selektiva personalminskningar. Samtidigt har väsentliga kostnads-minskningar genomförts, dels genom minskad användning av underkonsulter, dels genom att resultatbaserade lönesystem har minskat personalkostnaderna. Kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till -52 (6) mkr. Den främsta anledningen till resultatförsämringen är den allt längre tidsperiod som läggs på strategi- och förstudier. Härigenom väntas full beläggning i IBS konsultorganisation uppnås senare än vad som tidigare förväntats. Den minskade konsultfaktureringen under kvartalet motsvarar ett resultatbortfall om cirka 50 mkr. Första nio månaderna 2000 Under årets första nio månader minskade omsättningen med 8% till 1 564 (1 694) mkr. Justerat för valutaförändringar uppgick minskningen till 6%. Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig enligt följande (föregående års jämförelsesiffror omräknade med årets valutakurser): Programvara: 270 mkr, +1% Konsulttjänster: 947 mkr, -11% Hårdvara och övrigt: 347 mkr, +6%. Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till -45 (72) mkr. Vinst per aktie uppgick till -0,40 (0,52) kronor. Resultatutvecklingen påverkades negativt av följande faktorer: Rörelseförluster på USA-marknaden och i några europeiska dotterbolag Marginalen på programvaruförsäljningen minskade något genom ökade avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader Marginalen på konsulttjänsterna minskade kraftigt genom lägre beläggning Kostnader för framtidssatsningar på produktutveckling ökade starkt genom fortsatt höga investeringar i utökad funktionalitet och i ny teknologi Uppbyggnad av ytterligare offensiv kapacitet för marknadsföring och försäljning Kostnader för en snabb uppbyggnad av Internet-konsulting. Minskade personalkostnader har däremot förbättrat resultatet. Verksamheten I det rådande marknadsläget vidmakthåller IBS strategin att satsa på långsiktig lönsamhet och balanserad tillväxt, och väljer därför fortsättningsvis att: i begränsad omfattning reducera befintlig konsultkapacitet vidmakthålla den finansiella beredskapen för att aktivt kunna delta i den pågående strukturomvandlingen öka resurserna för marknadsföring, försäljning och produktutveckling öka marknadsexponeringen genom nya strategiska allianser. Visserligen har ett trendbrott i form av en ökad fakturering av programvaror på 6% nu skett under tredje kvartalet, men det är ännu långt till den orderingång som förväntades före sommaren. Uppgången har varit kraftigast i USA (+190%) och i England (+40%), medan utvecklingen varit fortsatt negativ i mindre länder där IBS har en hög marknadsandel, såsom Holland, Danmark och Portugal. Verksamheten i USA har varit speciellt utsatt för den kraftiga svängningen i konjunkturen för affärssystem som förekommit runt millennieskiftet. Efter omstrukturering och neddragning av kapacitet har verksamheten, som tidigare rapporterats, goda förut-sättningar att på nytt visa lönsamhet och expansionskraft. I Europa har verksamheterna i England, Frankrike, Belgien och Sverige utvecklats väl. Konkurrenstrycket har minskat radikalt från programvaruföretag som fusionerats, efter att under en längre tid ha visat stora förluster. Samtidigt har kampen om nya kontrakt i Europa blivit än mer priskänslig mot bakgrund av den väsentliga över-kapacitet som kvarvarande leverantörer fortfarande har. I Finland har efterfrågan på nya system, orsakade av nya krav i samband med införandet av den gemensamma valutan euro, vuxit markant. En ökad efterfrågan förväntas även från företag i övriga länder inom euro-zonen. Tillväxten har koncentrerats till koncernens Internetverksamhet, där en ökning av antalet anställda har skett. Den svenska konsultorganisationen har genom ett förvärv av Vertex Data System AB även skaffat sig spjutspetskompetens inom fastighetssystem. Under perioden har ett förvärv genomförts i Brasilien, vilket positionerar IBS ytterligare på denna stora marknad. IBS brasilianska verksamhet samordnas och leds via IBS Portugal. Personal Antalet medarbetare minskade under tredje kvartalet med 34 eller med 1%. Under den senaste tolvmånadersperioden har antalet anställda ökat med 4% eller med 81 personer. Antalet medarbetare per den 30 september 2000 uppgick till 2 332 (2 251). Härvid har organisationen genomgått väsentliga strukturförändringar. Cirka 100 anställda har tillkommit genom olika smärre förvärv eller genom uppstarter av verksamhet i nya länder såsom Australien, Italien och Brasilien. Internet- och strategikonsulting har ökat i volym. I några länder där verksamheten trots den svaga marknaden har utvecklats positivt, som i Storbritannien, Spanien och Tyskland, har en viss expansion ägt rum. Sammanlagt har den ursprungliga konsultkapaciteten minskats med ca 150 personer eller med ca 10%. Virtual Enterprise - ny programvara för framtidens digitala handel och varuförsörjning IBS lanserade i början av oktober nya programvaror för framtidens elektroniska handel och varuförsörjning. Detta nya programvarukoncept, ASW Virtual Enterprise, erbjuder ett brett spektrum av möjligheter för hanteringen av nya affärsmodeller och varuförsörjningskoncept. Programvaran kan integrera ett obegränsat antal företag, kunder, leverantörer, portaler och affärspartners via Internet. Systemet kan användas på AS/400, NT-servrar och Unixbaserade datorer. Det är uppbyggt på IBMs WebSphere Business Components. ASW Virtual Enterprise är utvecklat i Java och kan utnyttjas helt integrerat med IBS ASW-system, eller med affärssystem från andra leverantörer. Målgruppen är främst stora och medelstora företag som vill öka lönsamheten genom den utökade integrationen av handel och varuförsörjning i den nya digitala ekonomin. Den nya programvaran omfattar stöd för en hel koncerns eller företagsgrupps digitala handel och varuförsörjning. Den möjliggör direktintegration till en mängd olika datakällor, programvaror, handelsportaler och mobil utrustning såsom WAP-telefoner och Palm Pilots. Detta kommer att möjliggöra förbättrad service, snabbare leveranser och minskade transaktionskostnader. Första leveranser av den nya programvaran påbörjas i början av nästa år, med funktionalitet inom s.k. Collaborative Sales, Collaborative Procurement och Supply Chain Visibility. Lanseringen har fått ett mycket positivt mottagande av flera större kunder och ledande IT-analysfirmor. Likviditet och finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernens egna kapital uppgick till 708 (491) mkr och soliditeten har ökat väsentligt till 54% (39%). Kassaflödet efter investeringar uppgick under verksamhetsårets nio första månader till -158 (-17) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -41 (98) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september till 179 (264) mkr. Korta tillgångar uppgick till 163% (145%) av korta skulder. Likvida medel inklusive outnyttjade kreditlöften uppgick per den 30 september till ca 500 mkr. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier har varit återhållsamma och uppgick till 38 (53) mkr. Under kvartalet har bolagsförvärv skett i Brasilien och Sverige. Balansering av utvecklingskostnader för produkter som kommer att lanseras inom tolv månader har under årets första nio månader överstigit avskrivningar med 17 (10) mkr. Förvärvad goodwill i balansräkningen uppgick vid periodens slut till 230 mkr. Motsvarande värde var vid årets början 233 mkr. Koncernens policy är att skriva av goodwill över en period av 10-20 år beroende på förvärvets art. Antal aktier Totalt antal utestående aktier uppgår till 79,1 miljoner. Företaget har två utestående teckningsoptionsprogram, 98/02 om 5 miljoner optioner till ett inlösenpris av 40:60 kronor per aktie och 00/04 om 5 miljoner optioner till 65 kr/aktie. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 89,1 miljoner. SPP Enligt besked från SPP kommer IBS att få en total återbäring av pensionsmedel om ca 53 mkr. Hela summan redovisas som jämförelsestörande post och resultatfördes under andra kvartalet 2000. Under perioden har 9 mkr utbetalats från SPP. Av återstående fordran beräknas 17 mkr återfås inom ett år och redovisas därmed som kort fordran. Resterande belopp, 27 mkr, avser värdet av framtida minskade pensionsinbetalningar under ytterligare ett år och redovisas som långfristig fordran. Ingen diskontering av beloppet har gjorts. Framtidsutsikter Vi bedömer att marknaden för nya affärssystem står inför en tillväxtfas och att IBS med fokusering på varuförsörjning och e-handel har en stark strategisk position på denna marknad. Med den nu lanserade produkten ASW Virtual Enterprise har IBS ett försprång relativt de flesta konkurrenterna. I en pressad marknad kan IBS fortsatt visa en stark finansiell ställning och en god soliditet. I vår halvårsrapport per den 17 juli förutsågs ett helårsresultat efter finansiella poster inom intervallet 80 till 130 mkr. Den fortsatt avvaktande marknaden innebär att prognosen för helårsresultatet justeras till mellan -20 och +20 mkr. Vi förutser därmed ett sedvanligt starkt fjärde kvartal. Informationsplan Analytikermöte den 18 oktober 2000, kl 08.00 Bokslutskommuniké för helåret 2000 den 24 januari 2001. Solna den 17 oktober 2000 Staffan Ahlberg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. Frågor med anledning av rapporten besvaras av VD Staffan Ahlberg tel. +46-70-627 2420, staffan.ahlberg@ibs.se IR-chef Christina Wågström, tel. +46-8-627 2460, christina.wagstrom@ibs.se Finansdirektör Björn Bontin, Tel. +46-8-627 2402, bjorn.bontin@ibs.se. Koncernens resultaträkning Belopp i mkr 2000 1999 00/9 2000 1999 00/9 Senaste 1999 Juli- Juli 9 Jan-sep Jan- 9 12 mån Helå sep -sep % sep % r Intäkter Programvaruli 80.1 75.8 6% 270.1 273. -1% 407.0 410. censer 5 4 Konsulttjänst 268.6 339. -21% 946.7 1 -13% 1 359.0 1 er 5 083. 495. 1 4 Hårdvaru- och 100.9 101. 0% 347.2 337. 3% 512.0 502. övriga intäkter 0 7 5 Nettoomsättning 449.6 516. -13% 1 564.0 1 -8% 2 278.0 2 3 694. 408. 3 3 Kostnad för sålda varor och tjänster Programvaruli -15.3 - 7% -41.4 - 24% -56.0 - censer 14.3 33.5 48.1 Konsulttjänst - - -11% -752.8 - -4% -1 046.7 -1 er 217.6 243. 785. 079. 5 5 4 Hårdvaru- och -74.4 - -3% -257.8 - -1% -379.9 - övriga kostnader 76.9 261. 383. 6 7 Total kostnad för sålda varor - - -8% 1 052.0 -1 -3% -1 482.6 -1 och tjänster 307.3 334. 080. 511. 7 6 2 Bruttoresultat 142.3 181. -22% 512.0 613. -17% 795.4 897. 6 7 1 Rörelsekostnader Produktutveck -44.5 - 16% -146.7 - 18% -197.6 - lingskostnader 38.5 124. 174. 0 9 Försäljnings- och marknads- -86.4 - 22% -246.1 - 15% -324.5 - föringskostna 70.6 214. 292. der 1 5 Administrativ -63.2 - -2% -214.5 - 7% -288.1 - a kostnader 64.8 200. 273. 1 7 Totala - - 12% -607.3 - 13% -810.2 - rörelsekostnader 194.1 173. 538. 741. 9 2 1 Jämförelsestörande 0.0 0.0 52.7 0.0 52.7 0.0 poster Rörelseresultat -51.8 7.7 -42.6 75.5 37.9 156. 0 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1.4 1.1 27% 5.3 4.3 23% 8.0 7.0 Räntekostnade -2.4 -1.9 26% -9.0 -9.1 -1% -14.9 - r 15.0 Övriga 1.3 -1.1 1.6 1.6 0% 14.6 14.6 intäkter Resultat efter -51.5 5.8 -44.7 72.3 45.6 162. finansiella poster 6 Skatter 3.9 -0.9 11.8 - -29.1 - 24.6 65.5 Minoritetens 2.0 -3.0 1.9 -8.8 -2.7 - andel, netto 13.4 Periodens resultat -45.6 1.9 -31.0 38.9 13.8 83.7 Koncernens balansräkning Belopp i mkr 2000 1999 1999 30 sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter 49.7 30.4 33.1 för produktutveckling Goodwill 230.1 213.5 232.5 279.8 243.9 265.6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 114.5 103.4 106.8 Finansiella 52.3 48.2 48.2 leasingavtal 166.8 151.6 155.0 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i 1.6 0.1 1.2 intresseföretag Andra långfristiga 36.8 13.3 11.2 fordringar 38.4 13.4 12.4 Summa 485.0 408.9 433.0 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 3.0 1.9 5.8 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 404.2 487.1 608.4 Skattefordringar 71.2 23.2 27.0 Uppskjuten 0.0 0.0 17.9 skattefordran Övriga fordringar 49.5 31.1 43.1 och spärrkonton Förutbetalda 130.7 80.7 60.8 kostnader, upplupna intäkter 655.6 622.1 757.2 Kortfristiga placeringar 89.6 114.6 109.1 Kassa och bank 89.6 149.3 131.4 179.2 263.9 240.5 Summa 837.8 887.9 1 003.5 omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 1 322.8 1 296.8 1 436.5 Koncernens balansräkning, forts. Belopp i mkr 2000 1999 1999 30 sep 30 sep 31 dec EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 15.8 14.8 14.8 Bundna reserver 527.1 319.9 325.8 542.9 334.7 340.6 Fritt eget kapital Fria reserver 196.5 117.7 116.5 Periodens resultat -31.0 38.9 83.7 165.5 156.6 200.2 Summa eget kapital 708.4 491.3 540.8 Minoritetsintresse 11.0 17.0 15.0 Avsättningar Uppskjuten 18.0 0.0 10.8 skatteskuld Projekt- och 2.2 22.2 79.3 garantireserv 20.2 22.2 90.1 Skulder Långfristiga skulder Skulder till 65.2 134.0 123.8 kreditinstitut Övriga långfristiga 5.3 19.1 7.1 skulder 70.5 153.1 130.9 Kortfristiga skulder Skulder till 60.7 123.5 119.1 kreditinstitut Leverantörsskulder 118.6 107.1 136.2 Skatteskulder 5.0 6.1 33.1 Övriga skulder 74.4 105.6 113.9 Upplupna kostnader, 254.0 270.9 257.4 förutbetalda intäkter 512.7 613.2 659.7 Summa skulder 583.2 766.3 790.6 SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 322.8 1 296.8 1 436.5 SKULDER Koncernens kassaflödesanalys Belopp i mkr 2000 1999 1999 30 sep 30 sep Helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella -44.7 73,3 162.6 poster Justeringar för poster som 4.3 13.0 97.8 inte ingår i kassaflödet Betald skatt -35.8 -45.3 -71.3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar -76.3 41.1 189.1 av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager 2.8 0.3 -3.8 Rörelsefordringar 94.8 114.2 -5.1 Rörelseskulder -62.4 -57.2 -35.4 Kassaflöde från den löpande -41.1 98.3 144.8 verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag -34.8 -27.5 -74.8 Förändring av immateriella -25.3 -38.1 -24.6 anläggningstillgångar Förvärv av materiella -58.7 -52.5 -68.4 anläggningstillgångar Förändring av finansiella 1.8 3.1 0.7 tillgångar Kassaflöde från -117.0 -115.1 -167.1 investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission inklusive 214.4 1.5 1.5 optioner Nettoförändring av lån -117.0 80.9 68.0 Utbetald utdelning från 0.0 0.0 -0.7 dotterbolag Kassaflöde från 97.4 82.4 68.8 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -60.7 65.6 46.5 Likvida medel vid periodens 240.5 212.8 212.8 början Kursdifferens likvida medel -0.6 -14.6 -18.8 Likvida medel vid periodens 179.2 263.9 240.5 slut Analys av perioden januari-september 2000 Analys av omsättningsökningen mellan åren % 2000/9 1999/9 1998/9 9 8 7 Volymtillväxt (medelantal 13% 22% 22% anställda) Effektivitets- och -22% -5% 8% prisförändring Förvärv under året 3% 4% 4% Internt påverkad tillväxt -6% 27% 34% Valutakurspåverkan -2% 2% 1% Ändrad IBM-fakturering - - 17% Total tillväxttakt i -8% 29% 52% svenska kronor Resultat efter finansiella poster per region mkr 2000 1999 1998 Sverige 1 35 19 Övriga Europa -18 66 59 Resten av världen -40 -10 13 Moderbolaget inkl. 12 -19 -31 koncernjusteringar Totalt -45 72 60 Bruttomarginal per intäktsslag % 2000 1999 1998 Programvarulicenser 85% 88% 89% Konsulttjänster 20% 27% 20% Hårdvaruförsäljning och 26% 23% 25% övriga intäkter Totalt 33% 36% 35% Bruttoresultat per intäktsslag mkr 2000 1999 1998 Programvarulicenser 229 240 236 Konsulttjänster 194 298 152 Hårdvaruförsäljning och 89 76 73 övriga intäkter Totalt 512 614 461 Intäktsslag i % av omsättningen % 2000 1999 1998 Programvarulicenser 17% 16% 20% Konsulttjänster 61% 64% 58% Hårdvaru- och övriga 22% 20% 22% intäkter Totalt 100% 100% 100% Direkta kostnader för sålda varor och tjänster i % av omsättningen % 2000 1999 1998 Programvarulicenser 3% 2% 2% Konsultkostnader 48% 46% 46% Hårdvaru- och övriga 16% 15% 17% kostnader Totalt 67% 64% 65% Rörelsekostnader i % av omsättningen % 2000 1999 1998 Produktutvecklingskostnade 9% 7% 6% r Försäljnings- och 16% 13% 13% marknadsföringskostnader Administrativa kostnader 14% 12% 11% Totalt 39% 32% 30% Avskrivningar mkr 2000 1999 1998 Goodwill -16 -13 -5 Balanserade -19 -11 -11 produktutvecklingskostnade r Inventarier och -46 -45 -36 finansiella leasingavtal Totalt -81 -69 -52 Nyckeltal 2000 1999 1998 Senas 1999 30 30 30 te Helår sep sep sep 12 mån Omsättning (mkr) 1 564 1 694 1 312 2 278 2 408 Genomsnittligt antal 2 359 2 120 1 585 2 344 2 165 anställda Resultat efter finansiella -44,7 72.3 59.6 45.6 162.6 poster (mkr) Rörelsemarginal % -2.7 4.5 4.5 1.7 6.5 Avkastning på totalt -3 6 7 5 13 kapital % Avkastning på sysselsatt -4 12 12 7 22 kapital % Avkastning på eget kapital -5 8 14 2 18 % Kapitalomsättning (ggr) - - - 1.7 1.8 Likviditet % 163 145 124 163 151 Riskbärande kapital % 56 41 38 56 45 Soliditet % 54 39 38 54 39 Vinst/aktie efter full -0.40 0.52 0.55 0.18 1.13 skatt (kr) Vinst/aktie efter full skatt och efter full -0.31 0.56 0.62 0.25 1.14 utspädning (kr) Justerat eget kapital 708 495 427 708 541 (mkr) Justerat eget 8.95 6.68 6.16 8.95 7.30 kapital/aktie (kr) Genomsnittligt antal 76 74 69 75 74 aktier (k) 614 117 335 990 117 Genomsnittligt antal aktier efter full 83 81 72 82 81 utspädning (k) 281 617 391 865 617 Totalt antal aktier (k) 79 74 69 79 74 108 117 335 108 117 Teckningsoptioner (k) 5 000 7 500 7 500 5 000 7 500 Proformaränta efter skatt 5.5 7.0 7.0 7.3 9.4 på optionskapital (mkr) Omsättning per land Antal anställda per land Land 2000 1999 00/9 1999 2000 1999 00/9 1999 (mkr) Jan- Jan- 9 Helå 30 30 9 31 sep sep % r sep sep % dec Sverige 469 477 -2% 678 545 536 2% 556 Belgien 200 221 -10% 314 197 203 -3% 209 Frankrike 168 221 -24% 307 208 216 -4% 223 Storbritann 145 117 24% 165 154 146 5% 146 ien Holland 141 155 -9% 232 190 179 6% 187 USA 112 146 -23% 200 141 209 -33% 202 Danmark 99 133 -26% 182 147 178 -17% 185 Finland 92 93 -1% 136 171 138 24% 156 Portugal 65 73 -11% 108 145 131 11% 134 Schweiz 42 - - - 47 - - - Tyskland 24 33 -27% 42 34 27 26% 28 Norge 22 33 -33% 45 37 35 6% 36 Spanien 15 4 275% 10 47 32 47% 32 Polen 8 21 -62% 29 49 50 -2% 53 Colombia 6 0 - 3 20 19 5% 18 Brasilien 5 1 400% 1 24 12 100% 11 Italien 3 - - 0 9 - - 2 Malaysia 3 7 -57% 15 14 11 27% 14 Australien 2 - - 0 6 - - 1 Eliminering ar inkl -57 -41 - -59 147 129 14% 147 moderbolage t Totalt 1 1 -8% 2 2 2 4% 2 564 694 408 332 251 340 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar