IBS delårsrapport juli-september 2002

Report this content

IBS delårsrapport juli-september 2002 · IBS har under årets första nio månader ökat programvaruförsäljningen med 4% på en vikande marknad. · Jämförbart rörelseresultat för tredje kvartalet 2002 blev -58 mkr (-39 mkr). · Jämförbart rörelseresultat för årets första nio månader blev -104 mkr (-107 mkr). · Kvartalsbokslutet har belastats med kostnader av engångskaraktär om totalt -97 mkr, för personalreduceringar, omstrukturering samt nedskrivning av kundfordringar. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 54 mkr (9 mkr). · Helårsprognosen för rörelsemarginalen före kostnader av engångskaraktär ändras från +/-1% till -2%, dvs. från +/- 25 mkr till ca -50 mkr. Koncernens minskade kostnadsnivå, tillsammans med konkurrenskraftiga lösningar, bedöms ge ett positivt resultat 2003. 17 oktober 2002 Stärkt marknadsposition Kostnadsreduceringar för lönsamhet under 2003 Marknad Världsekonomin har ytterligare försämrats under det tredje kvartalet. Detta har medfört att den globala marknaden för investeringar i nya affärssystem varit fortsatt svag. Stora skillnader finns dock i olika industrisegment och länder. Exempelvis har efterfrågan i Sverige varit relativt god medan andra länder haft en svagare efterfrågan. IBS bedömer att den globala marknaden på grund av de allmänt försämrade konjunkturutsikterna kommer att vara fortsatt svag under resten av 2002 och under 2003. IBS räknar med att marknaden åter kommer att öka först under 2004. Marknadsmässigt har IBS idag en stark position med konkurrenskraftiga programvaror och tjänster för sin målgrupp, vilken främst utgörs av medelstora och större företag inom utvalda branscher. IBS har en hög andel lyckade projekt och hög kundtillfredsställelse jämfört med många konkurrenter. Genom en fortsatt specialisering på utvalda branscher och ett förstärkt säljkoncept räknar IBS med att långsiktigt öka programvaruförsäljningen. Ny företagsledning Magnus Wastenson, tidigare vice VD och marknadsdirektör, har per den 1 oktober 2002 tillträtt som ny VD och koncernchef. Han efterträder företagets grundare, Staffan Ahlberg, som kvarstår som ledamot i företagets styrelse. Per-Arne Sendrén har tillträtt som ny vice VD och finansdirektör och Gustaf Lindgren som ny vice VD och marknadsdirektör. Förstärkt åtgärdsprogram IBS verksamhet och samlade resultat omfattar moderbolag samt dotterbolag i 22 länder. Bland dessa finns såväl bolag som uppvisar god lönsamhet som bolag med ett otillfredsställande resultat. Ett åtgärdsprogram för dotterbolag med svag lönsamhet förstärks i syfte att förbättra resultatet. Åtgärdsprogrammet omfattar bl.a. personalreduceringar, omstruktureringar, byte av operativa chefer och förbättrad säljeffektivitet. Samtidigt pågår aktiviteter för att ytterligare förbättra resultatet i redan lönsamma bolag. Stora delar av IT-branschen har idag överkapacitet och för höga kostnader, vilket även gäller IBS. Koncernledningens analys av dagens affärsläge visar att det på kort sikt krävs ytterligare åtgärder för att reducera de totala kostnaderna och stoppa förlusterna i olönsamma bolag. I samband med kvartalsrapporten har resultatet belastats med -97 mkr för poster av engångskaraktär för personalreduceringar, omstruktureringar samt nedskrivning av kundfordringar. Under det fjärde kvartalet beräknas ytterligare poster av engångskaraktär för personalreduceringar, omstrukturering samt nedskrivning av kundofrdringar att belasta resultatet med ungefär -20 mkr. En ökad koordinering av produktutvecklingen inom olika delar av koncernen kommer att genomföras. Valutor Värdet på den svenska kronan har under det tredje kvartalet 2002 stigit med ca 2%. För årets första nio månader har kronan, i förhållande till en för IBS vägd valutakorg, varit i stort sett oförändrad. Redovisningsprinciper IBS följer gällande rekommendationer från Redovisningsrådet. De nya rekommendationerna från 1 januari 2002 har inte påverkat tredje kvartalets redovisning. Från och med 2002 har två beräkningsmetoder anpassats för att förbättra analysen av rörelsens utveckling och erhålla jämförbarhet med andra programvaruföretag. Den ena anpassningen innebär att kostnader för avskrivning av balanserade utgifter för produktutveckling, ca 12 mkr per kvartal, flyttats från raden för kostnader för sålda programvarulicenser till raden för produktutvecklingskostnader. Den andra anpassningen innebär att avskrivningstiden för den del av produktutvecklingen som balanseras fr.o.m. 2002 ändras från tre till fem år, vilket medför att de redovisade kostnaderna minskat med ca 1,5 mkr under tredje kvartalet och med ca 3,5 mkr under årets första nio månader. Tredje kvartalet 2002 Det tredje kvartalet är regelmässigt det svagaste kvartalet för IBS, främst på grund av semestrar. Under tredje kvartalet minskade intäkterna med 11% jämfört med motsvarande period föregående år. De olika intäktsslagen fördelade sig enligt nedan: · Programvaror: 95 (96) mkr, 0% · Konsulttjänster: 278 (315) mkr, -12% · Hårdvara och övrigt: 130 (156) mkr, -17%. Januari-september 2002 Under de första nio månaderna var omsättningen oförändrad jämfört med samma period föregående år, 1 782 (1 782) mkr. Omsättningen för de olika intäktsslagen fördelade sig enligt följande: · Programvaror: 351 (338) mkr, +4% · Konsulttjänster: 990 (1 030) mkr, -4% · Hårdvara och övrigt: 441 (414) mkr, +6% Jämförbart rörelseresultat för årets första nio månader uppgår till -104 (-107) mkr. Därtill kommer poster av engångskaraktär med -113 (0) mkr. Periodens resultat per aktie uppgick till -2,83 (-1,30) kr. Programvaror IBS har ett konkurrenskraftigt utbud av programvaror och tjänster för sin målgrupp, som främst utgörs av medelstora och större företag inom utvalda branscher. Företagets nya version (Release 5) av affärssystemet ASW har fått ett positivt mottagande av existerande och nya kunder. IBS Pharma, som är den specialversion av ASW riktad till den expansiva marknaden för läkemedelsdistributörer, har också haft ett gott mottagande med många nya upphandlingsprojekt som följd. Den nya programvaran Virtual Enterprise, som integrerar och koordinerar olika affärssystem, har fått stor uppmärksamhet, och samarbetet med IBM Global Services har ytterligare förstärkts. I en svag marknad ökade IBS programvarufaktureringen med 4% under årets första nio månader, medan den totala marknaden bedöms ha minskat väsentligt. IBS har idag ett stort antal pågående kundprojekt gällande upphandling av affärssystem. På grund av det rådande konjunkturläget har upphandlingstiden för utvärdering och val av nya affärssystem dock i många fall förlängts. Företagsledningarna är idag i betydligt högre grad involverade i upphandlingar av nya affärssystem, något som framöver bedöms gynna IBS, vars programvaror har stark funktionalitet för ledningsinformation. IBS introducerar ett nytt förstärkt koncept för att hjälpa företagsledningar att identifiera och mäta uppnådda värden och räntabilitet på gjorda IT-investeringar. IBS kommer också att fortsätta satsningar på utvalda marknadssegment, däribland läkemedelsdistribution, elektronik, konsumentkapitalvaror, fordonsindustri, livsmedel och komponentindustri. Investeringar Koncernens investeringar i inventarier har begränsats och uppgick under årets första nio månader till 26 (33) mkr. Balansering av utvecklingskostnader för produkter som kommer att lanseras inom tolv månader har under kvartalet understigit avskrivningar med -6 (12) mkr. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första nio månader till 54 (9) mkr, framför allt tack vare en minskning av kundfordringarna. Periodens skattepost i resultaträkningen om -4 (6) mkr består av -3 (-4) mkr aktuell skatt och -1 (10) mkr uppskjuten skatt. Betald skatt uppgår till 14 (23) mkr. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 30 september till 173 (184) mkr. Härtill kommer outnyttjade checkräkningskreditlöften om 66 (57) mkr. Korta tillgångar uppgick till 109% (132%) av korta skulder. Koncernens egna kapital uppgick per 30 september till 487 (697) mkr och soliditeten till 35% (45%). Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller centralt utvecklade programvaror samt koncerngemensamma tjänster. Moderbolagets nettoomsättning under de första nio månaderna uppgick till 131 (112) mkr och resultatet efter finansiella poster var -13 (-11) mkr. Personal Antalet medarbetare per den 30 september uppgick till 2 141 personer, en minskning under kvartalet med 66. Det genomsnittliga antalet anställda under de tre första kvartalen var 2 199 (2 295), en minskning med 96 personer. IBS-aktien Aktiekursen per 30 september var 3,80 kr/aktie, vilket innebär en minskning med 78% sedan årsskiftet. Totalt antal utestående aktier per den 30 september uppgår till 79,6 miljoner. IBS har härutöver två utestående teckningsoptionsprogram, 98/02 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 40,60 kr/aktie och 00/04 om 5 miljoner optioner till ett lösenpris av 65 kr/aktie. Efter full utspädning skulle således antalet aktier uppgå till 89,6 miljoner. Framtidsutsikter Även om marknaden är svag, investerar medelstora och större företag idag betydande belopp i att förbättra sina informationssystem. Många företagsledningar är missnöjda med sina nuvarande IT-systems bristande stöd för de affärsmässiga målen och möjligheterna att mäta lönsamhet och avkastning på gjorda IT-investeringar. IBS ser stora möjligheter i denna marknad. Vi har konkurrenskraftiga programvaror och tjänster för att hjälpa företag att öka lönsamheten. I rapporten från det andra kvartalet angavs att helårsprognosen för rörelsemarginalen skulle ligga i intervallet +/- 1% om marknadsläget inte försämrades ytterligare. Helårsprognosen för rörelsemarginalen, före kostnader av engångskaraktär, ändras nu från +/-1% till -2%, dvs. från +/- 25 mkr till ca -50 mkr. Under förutsättning att inga väsentliga försämringar av den redan svaga marknaden sker, bedöms koncernens minskade kostnadsnivå, tillsammans med konkurrenskraftiga lösningar, ge ett positivt resultat 2003. Informationsplan Bokslutskommuniké för helåret 2002 publiceras den 23 januari 2003. Solna den 17 oktober 2002 Magnus Wastenson Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Magnus Wastenson, tel. +46-70-627 2515, magnus.wastenson@ibs.se eller Finansdirektör Per-Arne Sendrén, tel. +46 8 627 2360 per-arne.sendren@ibs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00250/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00250/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar