Bokslutskommuniké 2001/02 Intellecta AB

Sammandrag Bokslutskommuniké 1 september 2001-31 augusti 2002 Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades Trots den svaga efterfrågan inom flera av våra kundsegment förbättrades Intellectas rörelseresultat före goodwill för det fjärde kvartalet till -2,8 MSEK jämfört med föregående års förlust på 6,0 MSEK. För jämförbara enheter redovisas ett nollresultat (-6,0) MSEK. Den försiktigt positiva utvecklingen för koncernen tyder på att efterfrågan stärkts något. Samtidigt har kostnaderna anpassats till konjunkturläget, vilket kommer att ge full effekt under andra kvartalet innevarande år. Sedan 1 september 2001 har personalen per dagens datum reducerats med totalt 43 personer. Resultat efter finansnetto uppgick under helåret till -16,9 (16,7) MSEK Den svaga lönsamheten är huvudsakligen orsakad av konjunkturutvecklingen. Kostnaderna för omstruktureringar, en konsekvens av de senaste årens bolagsförvärv, har också bidragit till att försvaga resultatet. Resultatet belastades av goodwillavskrivningar 7,4 MSEK, kapitalnedskrivningar 3, 6 MSEK samt förlust i nyförvärvade DocuSys 3,2 MSEK Lågkonjunkturen påverkade flera marknadssegment Försäljningen för helåret minskade för jämförbara enheter med 11 procent. Efterfrågan på flera av Intellectas tjänster var i allmänhet svag. Försäljning till den offentliga sektorn och läkemedelsindustrin, som båda representerar en ökande andel av koncernens försäljning har inte påverkats av lågkonjunkturen. Utsikter för innevarande räkenskapsår Styrelsens bedömning är att Intellecta även i en oförändrat svag konjunktur successivt kan återställa lönsamheten och stärka kassaflödet. Affärsområdet Communications resultatpotential för innevarande år är positiv. Vid förbättrad konjunktur finns en betydande uppsida. Bedömningen för Electronic Medias resultat för innevarande år är försiktigt positiv. Ökat antal förfrågningar kan tyda på en återhämtning. Affärsområdet Prepublish & Print förväntas visa en fortsatt positiv resultatutveckling genom att fortsätta att stärka sina marknadsandelar. Med en täckningsgrad i storleken 60-70 procent kommer en volymtillväxt att ge mycket positiva resultateffekter. När börsläget normaliserats bör också marknaden för prospekt snabbt kunna öka. Per Granath blir ny VD i Intellecta Efter nitton år som VD och koncernchef i Intellecta (f.d. Tryckindustri) kommer Lars Fredrikson vid bolagsstämman den 14 januari att lämna VD- posten. Lars Fredrikson som också är en av huvudägarna i bolaget fortsätter att arbeta med affärsutveckling samt styrelsearbete inom Intellecta. Ny VD och koncernchef blir Per Granath, 48 år. Per Granath kommer närmast från Handelsbanken Securities, där han verkat som senior rådgivare. Han har tidigare varit vice VD på Scandiaconsult och affärsområdeschef inom KF. Per Granath är väl insatt i verksamheten efter att ha suttit i styrelsen för Intellecta sedan 1999. Vinst per aktie och finansiell ställning för perioden Vinsten per aktie vid periodens slut uppgick efter schablonskatt till - 2:85 (2:85) SEK. Eget kapital per aktie uppgick per 2002-08-31 till 48:05 (54:25) SEK, soliditeten i koncernen till 60 (75) procent. För närmare information kontakta: koncernchef Lars Fredrikson 08-506 286 03, 0708-24 99 95 Genom att effektivt integrera kommunikationen stärker vi våra kunders varumärke, relationer och affärer. www.intellecta.se Bokslutskommuniké 1 september 2001-31 augusti 2002 * Rörelseresultat före goodwill för helåret uppgick till -3,0 (23,2) MSEK * Resultat efter finansnetto uppgick till -16,9 (16,7) MSEK * Bättre rörelseresultat för fjärde kvartalet än föregående år * Kostnadsanpassning ger förutsättningar för lönsamhet även i fortsatt lågkonjunktur * Per Granath tillträder som ny VD vid bolagsstämman den 14 januari Nyckeltal 12 mån 12 mån 12 mån 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1) Försäljning (efter koncernelimineringar), 347 349 311 MSEK Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, -3 23 37 MSEK Rörelseresultat, MSEK -10 17 35 Resultat efter finansiella intäkter och -17 17 43 kostnader, MSEK Räntabilitet eget kapital, % -6 6 22 exklusive effekt från reavinst -7 6 21 exklusive effekt från reavinst o. -2 9 21 omstruktureringskostnader Räntabilitet sysselsatt kapital, % -6 10 30 Vinst per aktie efter schablonskatt, SEK -2:85 2:85 8:50 Vinst per aktie efter full skatt, SEK -2:50 1:95 10:402) Utdelning, SEK -- 3:00 4:00 Eget kapital per aktie, SEK 48:05 54:25 45:10 Soliditet, % 60 75 68 Antal aktier vid periodens slut 4 238 119 4 239 115 3 608 269 1) Exklusive SPP-medel på 9,5 MSEK. 2) Inklusive SPP-medel. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet förbättrades Trots den svaga efterfrågan inom flera av våra kundsegment förbättrades Intellectas rörelseresultat före goodwill för det fjärde kvartalet till -2,8 MSEK jämfört med föregående års förlust på 6,0 MSEK. För jämförbara enheter redovisas ett nollresultat (-6,0) MSEK eftersom det nyförvärvade DocuSys inklusive systemdelen under perioden noterade en förlust på sammanlagt 2,8 MSEK. Försäljningen ökade från 60 till 73 MSEK, varav 10 MSEK härrör sig från DocuSys. Den försiktigt positiva utvecklingen för koncernen tyder på att efterfrågan stärkts något. Samtidigt har kostnaderna anpassats till konjunkturläget, vilket kommer att ge full effekt under andra kvartalet innevarande år. Sedan tredje kvartalet har antalet anställda reducerats med ytterligare åtta. Den totala personalneddragningen sedan 1 september 2001 uppgick därmed till 43 personer. Resultat efter finansnetto uppgick under helåret till -16,9 (16,7) MSEK Den svaga lönsamheten är huvudsakligen orsakad av konjunkturutvecklingen. Kostnaderna för omstruktureringar, en konsekvens av de senaste årens bolagsförvärv, har också bidragit till att försvaga resultatet. Resultatet belastades av goodwillavskrivningar 7,4 MSEK, kapitalnedskrivningar 3, 6 MSEK samt förlusten i nyförvärvade DocuSys 3,2 MSEK. Lågkonjunkturen påverkade flera marknadssegment Försäljningen för helåret blev i stort sett oförändrad men minskade för jämförbara enheter med 11 procent. Efterfrågan på trycksaker i allmänhet var svag och försäljningen av emissionsprospekt minskade drastiskt. Härigenom har trycksaker avsedda för marknadskommunikation och reklam minskat till cirka 20 procent och prospekt i samband med emissioner eller förvärv, till 6 procent av koncernens försäljning. Även för årsredo-visningar, delårsrapporter och annan affärsinformation noterades ett minskat omfång. Detsamma gäller för webbuppdrag och IT-system - för Intellectas del främst inom elektronisk publicering och e-handel. Dessa segment representerade cirka 30 procent av koncernens försäljning. Försäljning till den offentliga sektorn och läkemedelsindustrin, som båda representerar en ökande andel av koncernens försäljning har inte påverkats av lågkonjunkturen. Utvecklingen för de olika affärsområdena Communication Verksamheten omfattar affärskommunikation med fokus på Identity Management, Corporate Relations och Investor Relations. Produkterna består främst av ekonomisk och annan affärsinformation i tryckt och elektronisk form. Juni-aug Juni-aug 12 mån 12 mån 2002 2001 2001/02 2000/01 Försäljning*, MSEK 5,4 7,7 47,3 62,6 Resultat efter -4,5 -1,1 -4,1 6,9 finansnetto, MSEK Vinstmarginal, % -83,3 -14,3 -8,7 11,0 Bolag inom Communication Intellecta Corporate (Stockholm), Intellecta Corporate Copenhagen (Köpenhamn) samt T5 (Malmö) intressebolag 49 % *Omfattar ej intressebolag Affärsområdet domineras av Intellecta Corporate som i hög grad påverkats av lågkonjunkturen under det sista halvåret. Bolaget visar, trots sin starka position på marknaden med nya kunder och nya uppdrag, en minskad total fakturering med drygt tjugo procent. När det gäller årsredovisningar har kunderna reducerat omfång och effektiviserat sina processer vilket minskat deras kostnader. Efterfrågan på annan kapitalmarknadsrelaterad kommunikation har också utvecklats negativt i rådande börsklimat. För att möta denna utveckling har Intellecta Corporate dels breddat sin produktportfölj på andra områden inom Corporate Relations samt Branding & Design, dels utvecklat nya produktionsupplägg och processer som möjliggör att framgångsrikt kunna konkurrera i en pressad prisbild på framför allt årsredovisningar. Resurserna har också strukturerats i enlighet med detta. Etableringen i Köpenhamn har fortsatt att belasta affärsområdet under året. I syfte att skapa ett starkare erbjudande i Danmark - liksom på skandinavisk nivå - inleddes den 1 juli ett strategiskt samarbete med Bysted HQ, ett av Danmarks ledande konsultföretag inom "corporate design & communications". För Intellectas danska verksamhet, som nu arbetar under namnet Intellecta Corporate Copenhagen, har samarbetet redan lett till både kostnadssynergier och större uppdrag. Genom samarbete med Bysted HQs dotterbolag Bysted AB, lokaliserat i Malmö, har Intellecta Corporate också fått ett brohuvud i södra Sverige. De stora synergierna står dock att vinna i korsbefruktning och konkret kundsamarbete mellan Intellecta Corporate Stockholm och Bysted HQ, där Stockholmsbyråns strategiska kompetens kan kombineras med Köpenhamnsbyråns excellens inom designområdet. Intellecta Corporate har nyligen också kunnat ta hem stora skandinaviska uppdrag. Den delägda kommunikationsbyrån T5 gick som tidigare med god vinst. Electronic Media Verksamheten drivs i IT- och webbolag med fokus på effektiva relations- och affärsfrämjande lösningar. Bland produkterna finns elektroniska publiceringsverktyg. Juni-aug Juni-aug 12 mån 12 mån 2000/01 2002 2001 2001/02 Försäljning*, MSEK 17,6 5,4 63,0 26,0 Resultat efter -4,4 -2,3 -12,7 0,8 finansnetto, MSEK Vinstmarginal, % -25,0 -42,6 -20,2 3,1 Bolag inom Electronic Intellecta Interactive (Stockholm), Intellecta Media Systems (Stockholm), DocuSys (Stockholm och Göteborg) samt intressebolaget Despiro (Stockholm) 50 % *Omfattar ej intressebolag Det svaga resultatet för Electronic Media har sin grund i en rad samverkande faktorer såsom lågkonjunkturen, IT-kraschen samt förvärv och omstruktureringar. Lågkonjunkturen och IT-kraschen har haft en dämpande effekt på priserna på Intellecta Interactives webbtjänster medan konsekvenserna för Intellecta Systems tyngre IT-system, trots en ökad offertstock, inneburit en tröghet när det gäller att få avslut med kunderna. Omstrukturerings-kostnader drabbade båda bolagen. Interactive, som integrerat det tidigare delägda TripleSense, tyngdes under första halvåret av personalminskningar. Intellecta Systems som under året tog över DocuSys förlusttyngda IT-avdelning i Göteborg, har belastats av befintliga kundåtaganden som följde med vid övertagandet och som haft en väsentligt negativ påverkan på årets resultat. Dessa åtaganden är nu avslutade och en integration och samordning av de båda verksamheternas utvecklingsplattformar har genomförts med gott resultat. Därigenom stärks företagets erbjudande mot marknaden avsevärt. DocuSys, med inriktning på elektroniskt genererad trycksaksproduktion, har efter förvärvet trots en stadig tillväxt och resultatförbättring jämfört med föregående år, nått break-even för rörelsen först under augusti. Prepublish & Print Affärsområdet omfattar informationsförädling, digital bild- och texthantering, grafisk produktion samt distribution och logistik. Bland produkterna finns produktion av årsredovisningar, emissionsprospekt, reklamtryck, kataloger, tidskrifter samt läkemedelsinformation. Juni-aug Juni-aug 12 mån 12 mån 2002 2001 2001/02 2000/01 Försäljning, MSEK 50,4 49,3 236,5 281,7 Resultat efter 2,7 -3,6 14,3 19,3 finansnetto, MSEK Vinstmarginal, % 5,4 -7,3 6,0 6,9 Bolag inom Prepublish & Duro (Malmö), Ljungbergs (Södertälje), On Time Print (Nacka), Strålins (Borlänge, Grycksbo, Gävle och Solna), Tryckindustri Information (Solna och Stockholm) Affärsområdet Prepublish & Print visade en positiv utveckling under senaste kvartalet. Försäljningen ökade något och resultatet blev 6,3 MSEK bättre än sista kvartalet föregående år. För året som helhet minskade försäljningen med 16 procent men resultatet blev positivt med en vinstmarginal på 6 procent. Under rådande lågkonjunktur kan vinstnivån anses tillfredsställande för affärsområdet som helhet. Endast ett bolag, Duro i Malmö, visade negativt resultat. Marknaden för trycksaker i Skåneregionen är mer pressad än på Intellectas övriga marknader men efterfrågan som helhet är fortfarande svag, dels på grund av lägre volymer, dels genom att kunderna har minskat omfånget på sin information. Den grafiska branschen känner som en konsekvens av lågkonjunkturen av överkapacitet och pressade priser. Kapacitetsutnyttjandet inom Intellectas bolag har tidvis legat under femtio procent. Den svaga konjunkturen till trots förväntas affärsområdet visa positivt resultat även under september. Moderbolaget Moderbolaget redovisade ett resultat efter finansnetto på -8,6 (14,9) MSEK. I föregående års resultat ingick utdelningar från dotterbolag motsvarande 30,3 MSEK samt en aktienedskrivning på 14,2 MSEK, poster som inte har någon motsvarighet i årets resultat. Före dessa poster uppgick resultatet till -1,9 MSEK. Försämringen av årets rörelseresultat beror främst på nedskrivningar och kapitalförlust motsvarande 5,1 MSEK. Dessutom har en fortsatt satsning på affärsutveckling och utbildning inom Communications Management belastat årets resultat som en kostnad i moderbolaget med 1,6 (1,3) MSEK. Investeringar och företagsförvärv Investeringar i anläggningstillgångar, uppgick till 13,6 (14,1) MSEK, exklusive vad som tillkommit via företagsförvärv. Investeringarna omfattade utrustning för digital text- och bildteknik, IT-system samt en tryckpress för läkemedelstryck. Investeringar i bolagsförvärv uppgick till 2,4 (102,8) MSEK. Den 1 december förvärvades systemtryckeriet DocuSys International AB, som innan förvärvet genomgått en snabb expansion och hamnat i en finansiell kris. Under 2001 urholkades bolagets egna kapital och Intellecta inträdde som ägare samt genomförde en finansiell rekonstruktion. Köpeskillingen baseras huvudsakligen på DocuSys framtida vinst under perioden december 2001-augusti 2005. De immateriella tillgångarna skrevs före förvärvet ner till noll varefter Intellecta lämnade ett aktieägartillskott på 17 MSEK. Finansieringen av rörelsen har medfört att koncernens upplåning av externt kapital har ökat med 17 MSEK. Förvärvet av DocuSys är ett strategiskt viktigt led i Intellectas strävan att etablera ett starkt erbjudande inom Communications Management. I februari investerades i en femfärgs tryckpress till ett belopp av cirka 11 MSEK hos Tryckindustri Information. Investeringen är ett led i samordningen av resurserna inom affärsområdet Prepublish & Print. Utrustningen är i sin helhet leasingfinansierad. Utsikter för innevarande räkenskapsår Efter tre år med tillväxt och förvärv inom våra nya affärsområden Communication och Electronic Media pågår nu en konsolidering av koncernen. Olönsamma enheter har avvecklats eller integrerats i lönsamma bolag. I verksamheter med överkapacitet har vi reducerat antalet medarbetare. Styrelsens bedömning är att Intellecta även i en oförändrat svag konjunktur successivt kan återställa lönsamheten och stärka kassaflödet. Affärsområdet Communications resultatpotential för innevarande år är positiv. Vid förbättrad konjunktur finns en betydande uppsida. Bedömningen för Electronic Medias resultat för innevarande år är försiktigt positiv. Ökat antal förfrågningar kan tyda på en återhämtning i Intellecta Systems och ett par större kontrakt räcker för stark resultatförbättring. Viss optimism präglar också Intellecta Interactive som noterar ett ökat intresse från marknaden. Orderingången på webbtjänster är bättre än tidigare och en resultatförbättring har skett under sommaren. DocuSys visade under september ett mindre överskott och förväntas under innevarande år bidra med ett positivt resultat till koncernen. Affärsområdet Prepublish & Print förväntas visa en fortsatt positiv resultatutveckling genom att fortsätta att stärka sina marknadsandelar. Med en täckningsgrad i storleken 60-70 procent kommer en volymtillväxt att ge mycket positiva resultateffekter. När börsläget normaliserats bör också marknaden för prospekt snabbt kunna öka. Per Granath blir ny VD i Intellecta Efter nitton år som VD och koncernchef i Intellecta (f.d. Tryckindustri) kommer Lars Fredrikson vid bolagsstämman den 14 januari att lämna VD- posten. Lars Fredrikson som också är en av huvudägarna i bolaget fortsätter att arbeta med affärsutveckling samt styrelsearbete inom Intellecta. Ny VD och koncernchef blir Per Granath, 48 år. Per Granath kommer närmast från Handelsbanken Securities, där han verkat som senior rådgivare. Han har tidigare varit vice VD på Scandiaconsult och affärsområdeschef inom KF. Per Granath är väl insatt i verksamheten efter att ha suttit i styrelsen för Intellecta sedan 1999. Vinst per aktie och finansiell ställning för perioden Vinsten per aktie vid periodens slut uppgick efter schablonskatt till - 2:85 (2:85) SEK. Eget kapital per aktie uppgick per 2002-08-31 till 48:05 (54:25) SEK, soliditeten i koncernen till 60 (75) procent och kassaflödet till -12 (- 24) MSEK, varav kassaflöde före förändring av rörelsekapital, investeringar och finansieringsverksamheten 5 (33) MSEK. Likvida medel utgjorde 2 (14) MSEK. Outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till 3 MSEK av en checkräkningskredit om 22 MSEK och räntebärande skulder svarade för 49 (6) MSEK inklusive finansiell leasing om 20 MSEK. Eget kapital uppgick per 2002-08-31 till 204 (229) MSEK. Förändringen sedan verksamhetsårets början är hänförlig till återköp av egna aktier uppgående till 2.595 TSEK, nyemission om 1.145 TSEK, utbetald utdelning om 12.642 TSEK inlösta optionspremier 10 TSEK, omräkningsdifferens 80 TSEK samt periodens resultat -10.614 TSEK. Av allokerade Alecta(SPP)-medel på 11 MSEK har 10,4 MSEK utbetalats per oktober 2002. Resterande 0,6 MSEK är säkrade genom avtal med fackförbunden som löper enligt plan sedan 2002. Återköp av egna aktier Vid den ordinarie bolagsstämman den 14 januari 2002 bemyndigades styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om fortsatt förvärv och överlåtelse av bolagets egna B- aktier, främst i syfte att nyttja desamma i samband med framtida förvärv. Under perioden 4 juli 2001 till och med 20 september 2002 hade 52.100 aktier återköpts för totalt 3.027 TSEK. Antalet återköpta aktier utgör 1,2 % av Intellectas totala antal aktier. Det är styrelsens avsikt att föreslå ordinarie bolagsstämman förnyat bemyndigande för fortsatt förvärv av egna aktier. Antal medarbetare Medelantalet anställda i koncernen uppgick under perioden till 377 och för jämförbara enheter till 323 (358). Bolagsstämma och utdelning Ordinarie bolagsstämma hålles den 14 januari 2003 kl. 15.00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, i Stockholm. Styrelsen föreslår att någon utdelning till aktieägarna ej skall ske. Årsredovisning och rapportering Årsredovisning publiceras på bolagets hemsida den 2 december och en tryckt version distribueras under vecka 49. Datum för publicering av rapporter under 2003: kvartalsrapport den 14 januari, halvårsrapport den 8 april, 9-månadersrapport den 1 juli samt bokslutskommuniké den 28 oktober. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats. Rapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Solna den 22 oktober 2002 Intellecta AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00970/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00970/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar