Intellecta Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Stärkt rörelseresultat och marginal för koncernen

  • Rörelseresultatet för koncernen har ökat till 10,5 (9,9) MSEK.
  • Rörelsemarginalen på byråintäkter för koncernen har stärkts till 8,8 (8,3) procent.
  • Under kvartalet har avtal tecknats med flera kunder.

      Efter rapportperiodens utgång har renodlingen av portföljen fortsatt:

  • Fusionen av FFW-bolagen till ett bolag, FFW Holding ApS.
  • River Cresco AB har delat ut aktierna i ISBIT GAMES AB till sina aktieägare, vilket innebär att Intellecta äger ISBIT GAMES aktier direkt med oförändrad andel om 38,1 procent.

Intellecta befinner sig som koncern och i varje bolag i skärningspunkten mellan kreativ kommunikation och digital teknologi. Vår uppgift är att bättre möta marknadens och våra kunders behov och därigenom skapa förutsättningar för ökad tillväxt och intjäning. Den ambitionen genomsyrar allt vi gör och alla beslut vi fattar. Det är glädjande att efter årets första kvartal kunna rapportera ökad EBIT och stärkta marginaler.

Affärsområdet Strategic Communications minskade under det första kvartalet sin byråintäkt jämfört med motsvarande period 2016 till 34,7 (38,5) mkr, men förbättrade rörelsemarginalen till 13,3 (11,6) procent. Att byråintäkten för affärsområdet minskade har i huvudsak två orsaker. Dels är det merförsäljning till Rewirs kunder som temporärt tappade fart i samband med inkorporerandet av Rewir i systerbolagen, dels är det en sämre byråintäktsutveckling än väntat i Wow Events. De kostnadseffektiviseringar som sammanslagningen av Rewir medförde har, i kombination med andra faktorer, bidragit positivt till att minska kostnaderna och öka rörelseresultatet samt rörelsemarginalen. Företagen inom affärsområdet har under kvartalet vunnit och inlett arbetet i flera nya uppdrag för bland andra Elekta, Riksbanken och Scania.

Byråintäkten för affärsområdet Digital ökade under kvartalet med 4,7 procent till 84,4 (80,6) mkr. EBIT för affärsområdet ökade något till 7,9 (7,7) mkr och rörelsemarginalen var stabil på 9,3 (9,6) procent. Affärsområdet har under kvartalet bland annat inlett samarbeten med JKE Design och Rudolph Care i Danmark samt ytterligare fördjupat samarbetet med YMCA i USA. I samband med fusionen av FFW bolagen till det gemensamma danska bolaget FFW Holding har även ett 20-tal konsulter inom FFW omlokaliserats från regioner med lägre tillväxtpotential till regioner med högre. Ett mindre antal konsulter har i och med fusioneringen samt omlokaliseringen valt att lämna koncernen eller blivit uppsagda. Fusionen av de bolag som ingår i FFW syftar till att främja ytterligare synergier och vi kan nu börja skönja resultatet av det. Målet är såväl förbättrade intäkter som minskade kostnader och fusionen ska på sikt ge oss möjlighet att erbjuda våra uppdragsgivare ett ännu starkare erbjudande. Det är därför glädjande att se att verksamheten vid våra nyare FFW-kontor såsom England och Tyskland börjar få rejäl fart. Utvecklingen är positiv på samtliga marknader, med undantag för östra USA. I april skedde den senaste expansionen, då Paris-kontoret invigdes. Verksamheten där har fått en bra start och en närvaro i Frankrike ligger helt i linje med var Intellecta rent strategiskt vill vara etablerat.

Trenden för Drupal 8, vilket är det webb-CMS (Content Management System) FFW främst arbetar med, pekar uppåt och det råder nu ingen tvekan om att det är den versionen av Drupal de flesta väljer då en ny webbplats ska byggas eller en befintlig migreras till en modernare miljö. Det blev inte minst tydligt i slutet på april då konventet DrupalCon Baltimore hölls med cirka 3 200 deltagande från hela världen. Under konventet beskrev Dries Buytaert (grundare av Drupal) utvecklingen för Drupal senaste version, Drupal 8, och det momentum det just nu befinner sig i. Bland annat presenterades beräkningar att antalet Drupal 8 installationer har ökat med mer än 50 procent sen årets början och utgör nu nästan 14 procent av alla Drupal installationer jämfört med mindre än 10 procent i början av året. Samtidigt kommer ca en miljon Drupal 7 webbplatser på sikt att behöva migreras över till Drupal 8. I praktiken innebär det för Intellectas dotterbolag FFW att de redan idag möter en större efterfrågan från såväl befintliga som nya kunder kring Drupal 8 relaterade frågor. Det är min övertygelse att den ökade efterfrågan kommer att ha en positiv effekt på FFW:s organiska tillväxt redan under 2017. 

Efter rapportperiodens slut har dotterbolaget Rivers aktieinnehav i ISBIT GAMES delats ut. Utdelningen av Rivers aktier i ISBIT GAMES innebär att Intellecta numera direkt äger sina aktier (med oförändrad andel om 38,1 procent) i ISBIT GAMES. Förändringen ger Intellecta större flexibilitet i hanteringen av innehavet framgent.

I början på maj vann Intellectas dotterbolag River ett guldägg för arbetet tillsammans med kunden Stora Enso. Vartannat år arrangerar Stora Enso en designtävling som belönar kreativitet, hantverk och förståelse för papper som material. River har, tillsammans med designern Bea Szenfeld, bistått Stora Enso med att ta fram pristroféerna för denna tävling och det är dessa som belönats med ett guldägg. Tävlingen Guldägget arrangerades för första gången 1961 och är Sveriges äldsta, största och överlägset mest prestigefyllda pris inom kommunikationsindustrin. Jag vill därför passa på att gratulera alla som varit involverade i projektet.

Vi följer vår långsiktiga plan med siktet fortsatt inställt på en tydlig positionering i den skärningspunkt mellan kreativ kommunikation och digital teknologi vi tror så starkt på. Vi fortsätter att sträva efter ökade byråintäkter, bättre marginaler och ökad intjäning för att på så sätt fortsätta skapa aktieägarvärde. Det är min bestämda uppfattning att vi tillsammans med alla våra medarbetare har alla möjligheter att nå dit, avslutar Yann Blandy, vd och koncernchef.

FÖRSTA  KVARTALET, JANUARI- MARS

-   Byråintäkterna uppgick till 118,4 (118,9) MSEK

-   Rörelseresultatet stärktes till 10,5 (9,9) MSEK

-   Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1,05 (1,40) SEK

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q2 (1 januari – 30 juni) lämnas den 21 juli 2017

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://intellecta.com/ 

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, Vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com 

Zofia Hansson, Ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com

Erik Kronqvist, Head of Investor Relations, 070 - 697 22 22, erik.kronqvist@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

www.intellecta.com 

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 8:05 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 570 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Frankrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina. 

Taggar:

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Citat

Vi följer vår långsiktiga plan med siktet fortsatt inställt på en tydlig positionering i den skärningspunkt mellan kreativ kommunikation och digital teknologi vi tror så starkt på.
Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta AB