Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Intellecta AB (publ)

Aktieägarna i Intellecta AB (publ), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 20 december 2004, kl. 16.00 i Intellectas lokaler med adress Fabriksvägen 9, 3 tr. i Solna.

Anmälan För rätt att deltaga i bolagsstämman krävs: -dels att aktieinnehavet skall vara infört i den av VPC AB förda aktieboken i god tid före 10 december 2004, -dels att anmälan om deltagande skall vara styrelsen tillhanda senast kl. 12.00 den 13 december 2004. I det fall aktieägare skall företrädas av ombud skall skriftlig daterad fullmakt lämnas till styrelsen tillsammans med anmälan. Endast aktieägare som är ägarregistrerade, d.v.s. införda i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken, har rätt att deltaga i bolagsstämman. Detta innebär att den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta omregistrera dem i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd före den 10 december 2004. Anmälan kan ske per telefon 08-506 288 50, per fax 506 287 00, info@intellecta.se eller via bolagets webbplats, www.intellecta.se. Vid anmälan, som helst bör vara skriftlig, uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen kallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. VD:s anförande. 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 12. Bestämmande av det antal styrelsemedlemmar, och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas av stämman. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen. 14. Fastställande av arvoden åt revisorer. 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 17. Förslag till corporate governance och nomineringskommitté. 18. Beslut i anledning av styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen angående bolagets styrelses säte. 19. Övriga frågor. 20. Stämman avslutas. Förslag till beslut Punkt 10. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall lämnas. Punkt 12–17. Styrelse, revisorer samt corporate governance och nomineringskommitté Intellectas corporate governance och nomineringskommitté föreslår omval av styrelseledamöterna Leif Lindberg (ordförande), Björn Bjurman, Eva Gidlöf, Kåre Gilstring, Per Granath och Eva Redhe samt nyval av Claes Dinkelspiel. Ledamoten Lars Fossum har på egen begäran avsagt sig omval. Corporate governance och nomineringskommittén består, förutom av styrelseordföranden, av styrelseledamoten Kåre Gilstring, en representant för de mindre aktieägarna, Anders Danielson, samt en representant för de större B-aktieägarna, Richard Ohlson. Till corporate governance och nomineringskommittén för verksamhetsåret 2004/2005 föreslås Gunnar Lindberg, Leif Lindberg, Anders Danielson samt Richard Ohlson. Styrelsen föreslår att Kenneth Svensson avgår som ordinarie revisor och väljs till suppleant för tiden fram till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under fjärde räkenskapsåret efter detta val. Styrelsen föreslår även att Magnus Brändström avgår som suppleant och väljs till ordinarie revisor för tiden fram till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under fjärde räkenskapsåret efter detta val. Arvode till styrelsen föreslås att utgå med 390 000 kronor, och till revisorerna enligt räkning. Punkt 18. Bolagsordningsändring Styrelsen föreslår att §2 i bolagsordningen ändras från ”Bolagets styrelse har sitt säte i Solna kommun, Stockholms län.” till ”Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län”. Fullständiga handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse kommer från och med den 6 December 2004 att finnas tillgängliga hos: Intellecta AB (publ), Fabriksvägen 9, Box 3054, 169 03 Solna, telefon: 08-506 288 50 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Frågor till styrelsen Frågor av mer omfattande karaktär bör tillställas styrelsen skriftligen i god tid före stämman. Solna den 22 november 2004 Styrelsen

Om oss

ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar