Rapport från ordinarie bolagsstämma

Rapport från ordinarie bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma i Intellecta AB (publ) den 11 januari 2001 beslutades om: * Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. * Utdelning enligt förslag från styrelsen med 4:00 kronor per aktie med avstämningsdag den 16 januari 2001. * Omval av ordinarie styrelseledamöterna Leif Lindberg (ordf.), Björn Bjurman, Lars Fredrikson, Lars Fossum, Kåre Gilstring och Per Granath samt nyval av ordinarie ledamöterna Lars Peder Hedberg och Richard Ohlson. * Fastställande av arvode till styrelsen uppgående till 330 000 kronor. * Apportemission av totalt 50 846 aktier serie B till en teckningskurs om 118 kronor, enligt styrelsens förslag. Aktierna skall kunna tecknas med hälften vardera av Olle Lindberg och Lars Lindberg, vilka båda är styrelseledamöter i Intellectas dotterbolag CPS AB. Betalningen för aktierna skall genom kvittning mot den fordran på tilläggsköpeskilling för aktierna i CPS AB om 6 miljoner kronor. Beslutet skall verkställas av styrelsen förutsatt att en reviderad delårsrapport för CPS AB per 2000-12-31 bekräftar att villkoren för tilläggsköpeskillingen är uppfyllda. * Bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av maximalt 418 700 aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. VD-talet kan beställas på telefon 08-506 288 50 och finns även på bolagets webbplats. Stockholm den 11 januari 2001 Intellecta AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/11/20010111BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Today ICTA comprises of the three companies FFW, River and the associated company ISBIT GAMES. The companies operate within digital technology, data, design and mobile games in primarily North America and Europe. ICTA employs around 425 people in Sweden, Denmark, Austria, Germany, the Netherlands, France, UK, Bulgaria, Moldavia, Ukraine, the US, Brazil and Vietnam. ICTA AB (publ) is noted on NASDAQ OMX Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar