Delårsrapport kvartal 1 2017

Report this content

Delårsrapport första kvartalet 2017 i sammandrag

  • Faktureringen uppgick till 6 983 kkr (6 284 kkr)
  • Nettoresultatet uppgick till – 1 181 kkr (- 854 kkr)
  • Resultat per aktie, -0,04 kr (-0,03 kr)
  • Soliditeten är 42,3 % (33,8 %) och skuldsättningsgraden  136,4% (195,8 %)

Omsättning och resultat

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 6 983 kkr (6 736 kkr). Försäljningstillväxten är en följd av positiv volymutveckling, både för produkten UBC® Rapid som är ett snabbtest för blåscancer, och för bolagets snabbtest för tyfoidfeber, TUBEX®TF.

Koncernens resultat under det första kvartalet uppgick till -1 181 kkr (-854 kkr). Kursförluster och senarelagd lageruppbyggnad har påverkat resultat negativt.  Precis som förgående år är de tre första månaderna i paritet med plan.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -15 kkr (-192 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 31 mars 2017 till 3 875 kkr (2 566 kkr).

Investeringar
 

Investeringar i maskiner och inventarier har under kvartalet uppgått till 10 kkr (0 kkr) och avser produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

I senaste utgåvan av Scandinavian Journal of Urology publicerades resultaten från den svenska multicenterstudien med UBC® Rapid som genomförts vid universitetssjukhusen i Uppsala och Umeå samt Enköpings lasarett och Danderyds sjukhus. Studien omfattade 169 blåscancerpatienter och 101 personer i kontrollgrupper.  Ansvarig läkare för studien har varit Överläkare/Docent Amir Sherif, Norrlands Universitets sjukhus, Umeå. Studien visar att UBC® Rapid har hög känslighet för upptäckt av framförallt högrisktumörer.

Den tyska multicenterstudien involverande UBC® Rapid vid cancer i urinblåsan har blivit accepterad för publicering i tidsskriften Tumor Biology. Författarna till studien drar slutsatsen att UBC® Rapid bör användas som komplement vid diagnostik av framförallt högriskpatienter.

Den 24-28 mars deltog företaget på EAU-mötet  (European Association of Urology) i London, England. 

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Dokument & länkar