IDL Biotech AB genomför nyemission för att finansiera en offensiv tillväxtstrategi

Styrelsen i IDL Biotech AB (Publ) har den 25 september 2018 lämnat ett förslag - villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma - att fatta beslut om en företrädesemission av högst        32 805 822 aktier. Vid full teckning ger emissionen IDL Biotech AB ett tillskott på cirka 39,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 100 % genom cirka 80 % teckningsförbindelser och cirka 20 % garantiåtagande. Ett investerarkonsortium som leds av AB Grenspecialisten har vederlagsfritt övertagit teckningsrätter från nuvarande huvudägare Leif Pihlqvist med bolag (”Labbex Förvaltnings AB”). Efter emissionen kommer Labbex Förvaltnings AB ha ett ägande om cirka 40 procent i bolaget. Allmänheten ges möjlighet att teckna i emissionen utan företräde. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras den 27 september. I kallelsen till den extra bolagsstämman kommer bolagets styrelse att föreslå att Labbex Förvaltnings AB samtliga A-aktier stämplas om till B-aktier, att styrelsen lämnar förslag avseende ändring av bolagsordning samt att styrelsen lämnar ett förslag av valberedning där de två största aktieägarna får utse varsin representant.

Motiv

IDL Biotech AB genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 39,4 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet från nyemissionen kommer att ge Bolaget de ekonomiska möjligheter som krävs för att göra nödvändiga satsningar på de fyra nyckelområden som står i fokus: klinisk validering, utöka befintliga marknader samt introducera produkterna på nya marknader, ansöka om FDA-godkännande för UBC® Rapid på den amerikanska marknaden samt lansering av snabbtest för lungcancer. Bolaget förväntar sig att de nya satsningarna kommer ha en kraftigt positiv påverkan på försäljningen inom bolagets produkter de kommande 12 – 24 månaderna. Bolaget prognos är att den positiva försäljningspåverkan kommer primärt vara hänförlig till bolagets produkter UBC® Rapid samt TUBEX® TF. TUBEX® TF, bolagets produkt för test av Tyfoidfeber, har inkluderats i det statliga upphandlingssystemet i Indonesien, som är bolagets primärmarknad för TUBEX® TF. Genom inkluderingen, som gäller från 30 december 2018, når bolaget en 70 % större marknad än tidigare.

VD Charlotte Berg kommenterar

”Med den planerade företrädesemissionen skapas de förutsättningar som Bolaget behöver för att ta

nästa steg i byggandet av ett lönsamt företag som skapar värde för våra aktieägare. Det finns en stor potential i IDL Biotechs produkter och vi är optimistiska inför den framtida utvecklingen. Bolaget har förstärkt sin forskning och utveckling genom nära samarbete med meriterade vetenskapliga rådgivare och ytterligare kvalificerade medarbetare inom centrala funktioner. Genom kapitaliseringen kan Bolaget förverkliga sin vision om att skapa patientnytta genom kostnadseffektiv diagnostik samt skapar möjligheter att lansera produkter på nya marknader."

Teckningsförbindelser samt Emissionsgarantier

IDL Biotechs styrelse har inhämtat teckningsförbindelser motsvarande cirka 31,4 MSEK samt ett garantiåtagande motsvarande ca 8 MSEK från ett konsortium bestående av ett mindre antal privata investerare som leds av Grenspecialisten AB. Dessa åtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Bolaget har inte erhållit eller begärt bankmässig säkerhet för beloppet. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 320 TSEK, motsvarande en garantiersättning om 4 % av garantiåtagandet.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 12 – 26 november 2018.
 • Teckningskurs: 1,20 SEK per aktie.
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 8 november 2018 är aktieägare. På avstämningsdagen berättigar en (1) aktie i IDL innehavaren till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna sex (6) nya aktier.
 • Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt och i andra hand som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom samtidig betalning. Teckning utan företrädesrätt sker genom särskild anmälningssedel
 • Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med 12 november 2018 till och med 22 november 2018. Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 12 november 2018 fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske i början av december 2018.
 • IDL har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och från externa investerare om totalt 31,4 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. 
 • IDL har erhållit garantiåtagande motsvarande ca 8 MSEK, motsvarande ca 20 % av Företrädesemissionen.  
 • IDL Biotech ABs värdering i emissionen pre-money uppgår till cirka 33 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen. 

Tilldelnings vid teckning utan stöd av företräde

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av Företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av resterande aktier till de som tecknat aktier utan stöd av Företrädesrätt enligt följande fördelningsgrunder:

 1. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av Företrädesrätt ske till de som tecknat aktier med stöd av Företrädesrätt, oavsett om tecknaren var aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som därvid tecknats med Företrädesrätt och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
 2. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av Företrädesrätt ske till de som endast anmält sig för teckning utan stöd av Företrädesrätt, och vid överteckning ska tilldelning ske pro-rata i förhållande till det antal aktier som var och en har anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning
 3. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas den part/er som åtagit sig att garantera del av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal

Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 39,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,5 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 320 TSEK.

Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. De nya aktier som utges omfattas inte av några förbehåll. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i företrädesemissionen att öka från 10 935 275,60 SEK till 24 057 604,4 SEK och antalet aktier öka med 32 805 822 till 60 144 011 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen om cirka 54,5%

Utöver företrädesemissionen har styrelsen beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, att genomföra en riktad emission till Labbex Förvaltnings AB. Betalning ska ske genom kvittning av fordran på 3,5 MSEK. Efter kvittningen är hela låneskulden avbetalad.

Med anledning av Erbjudandet har IDL Biotech upprättat ett prospekt som förväntats godkännas och registreras av Finansinspektionen omkring den 31 oktober. Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från IDL Biotech AB och hålls även tillgängligt på bolagets webbplats (www.idlbiotech.com), Redeye AB webbplats (www.redeye.se) och Aktieinvest webbplats (www.aktieinvest.se) i samband med att prospektet blir godkänt.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Redeye AB och legal rådgivare till Bolaget är Wistrands Advokatbyrå. Aktieinvest AB agerar emissionsinstitut. I samband med emissionen har bolaget tecknat ett Corporate Broking avtal med Redeye AB.

I samband med emissionen flyttar bolaget publiceringen av delårsrapport kvartal 3 till den 29 oktober 2018.

2018-09-25

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Berg

VD

IDL Biotech AB (publ)
+46 8 799 67 50

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som IDL Biotech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2018.  

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i IDL Biotech och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar IDL Biotechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”prognos”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”möjligheter” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Om oss

IDL Biotech AB (publ) är ett svenskt diagnostikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför in vitro diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakterologi.

Prenumerera

Dokument & länkar