Xhail registrerar nyemissioner, slutför förvärv samt registrerar nytt namn

30 juli, 2020

Nyemissioner

Xhail AB (publ) (“Xhail” eller “Bolaget”) (tidigare under namnet IFOX Investments AB (publ)) har slutfört företrädesemissionen (“Företrädesemissionen”) med full teckning såväl som en riktad nyemission (“Riktade nyemissionen”), vilka emissioner tillför Bolaget ett totalbelopp om 28 616 874,00 kronor genom emission av 238 473 950 aktier till ett pris om 0,12 kronor per aktie.

Företrädesemissionen samt den Riktade nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 21 juli 2020. Det totala antalet aktier i Bolaget efter registrering är 308 225 494 och aktiekapitalet uppgår till 3 082 254,94 kronor. Alla aktier är av samma slag. 

Slutförande av förvärv

Registrering av Företrädesemissionen samt den Riktade nyemissionen uppfyllde också rekvisiten för slutförande av förvärvet av samtliga aktier i det irländska bolaget Score Music Interactive Ltd (“SMI”), varför förvärvet nu har slutförts.

Som del av slutförande av förvärvet av SMI utger Bolaget till de förutvarande ägarna i SMI skuldebrev till ett belopp om 218 341 557,96 kronor, vilka skuldebrev kvittas mot 1 819 512 983 nyemitterade aktier i Bolaget. De tidigare ägarna av SMI blir ägare av en majoritet av aktierna i Bolaget. 

Nytt namn

Bolaget har efter registrering av Företrädesemissionen samt den Riktade nyemissionen också registrerat “Bolagsordning 1” som beslutades på extra bolagsstämma i Bolaget den 13 maj 2020, vilket bland annat innebär att det nya namnet på Bolaget “Xhail AB (publ)” nu är det registrerade namnet på Bolaget.   

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, VD

ir@xhail.com

Xhail has developed the World’s most advanced automatic music generating platform. The patented technology combines stems into ready musical pieces in a vast number of styles and genres. Xhail puts music creation in the hands of everyone, in real-time generating rights-cleared music performed by professional musicians.

The main business development is centered in Los Angeles, sharing content development with the Dublin office, who is also responsible for technical development. Financing and business planning are shared between Dublin and Stockholm.

Bolaget har utsett Eminova Fondkommission AB till rådgivare för en listningsprocess, tel: 08-684 211 00 email: info@eminova.se