IFS återköper egna aktier

Styrelsen i Industrial and Financial Systems, IFS AB ("IFS"), (XSTO: IFS), har beslutat, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman 2010, att återköpa högst 265 000 B-aktier i IFS, motsvarande cirka 1 procent av det totala antalet aktier i bolaget, till ett sammanlagt belopp om högst 30 miljoner kronor. Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökad möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Återköpen kommer att genomföras på Nasdaq OMX Stockholm i enlighet med gällande regler, till pris inom det aktuella intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid förvärvstidpunkten, förutsatt att priset inte överstiger det högre av kursen för det senaste oberoende avslutet och den högsta gällande oberoende köpkursen. Återköpen kommer att ske under perioden 17 februari fram till tidpunkten för nästkommande årsstämma, med beaktande av enligt lag gällande begränsningar.

Det totala antalet aktier av samtliga serier i IFS är 26 442 922 aktier, varav 500 000 B-aktier innehas av bolaget.

Kontaktinformation
Anne Vandbakk

Telefon: 46 8 58 78 45 00
Corporate Communications Director
anne.vandbakk@ifsworld.com

Frédéric Guigues
Telefon: 46 8 58 78 45 00
Investor Relations
frederic.guigues@ifsworld.com

Om IFS
IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på företag där en eller flera kärnprocesser är strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering. IFS har över 2000 kunder, är verksamt i över 50 länder och har 2700 anställda. Nettoomsättningen 2010 uppgick till 2,6 miljarder kronor. Mer information finns på

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2011 kl. 8.00.

www.IFSWORLD.com.

IFS, Box 1545, 581 15 Linköping – Telefon: +46 13 460 40 00 – Fax: +46 13 460 40 01

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ) är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Organisationsnummer: 556122-0996. Säte: Teknikringen 5, Box 1545, 581 15 Linköping.

Prenumerera