Extra Bolagsstämma – Enhälligt beslut

Vid den extra bolagsstämman den 27 augusti 2018 beslutades enhälligt att Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av konvertibler och nyemission av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande:

  Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

  Bolaget skall följa de riktlinjer som finns för att ta tillvara aktieägarnas intressen på bästa sätt vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet 

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD

lars.svensson@igrene.se 

070-295 30 70

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i tretton år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskra-tern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar