Gasgenomträngningar i nya borrhålet

Igår kväll nådde borrkronan 257 meters djup vilket var målsättningen i steg ett. Kraftfullt gasinflöde uppstod redan på cirka 180 meters djup.

Hålet har placerats mycket nära de hål som redan utförts inom Morafältet men som gjutits igen på grund av säkerhetsriskerna. Det nya hålet utförs på ett sådant sätt att detsamma skall kunna utnyttjas för produktion av gas.

Vid borrningarna på nivån 176-182 meter uppstod ett kraftigt men kontrollerat flöde av gas. Gasen kom med självtryck och leddes ut genom utkaströret för borrkax till en sedimenteringsbassäng och tändes där på.

Gasflamman hade en bredd om 2-3 meter och höjd om 6-7 meter. Se bild nedan.

Gaskoncentrationen direkt vid utkaströrets öppning uppmättes till 95.5 % metangas!

När gasen inte visade någon tendens att avta stoppades gasflödet genom att stänga brunnen och vatten pumpades ned i hålet med ett tryck av 40 m3 i timmen.

Igrene drar slutsatsen att här har bolaget sannolikt kontakt med en reservoar med fri gas.

Nu skall hålet få återhämta sig 7-10 dagar. Därefter följer en 3 veckor lång testperiod med produktion av gas och diverse tester för att mäta gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet mm.

Dock kommer inte några prover att tas för att kontrollera gasens ursprung eftersom hålet är för grunt för att detta skall vara meningsfyllt.

I steg två skall ett 7” foderrör drivas ner och gjutas fast i berget längs hela bergväggen från markytan och ned. Därefter skall det borras vidare genom betongen och i öppet berg ner till 500 meters djup (eller djupare om det bedöms lämpligt) med 6” (157 mm) borrkrona.

Dessa borrningar, som görs med BOP (blow out preventer) som förhindrar okontrollerat utflöde av gas, beräknas ta två arbetsveckor beroende på berggrunden.

Härefter följer en 5 veckor lång testperiod med produktion av gas för att bl.a mäta gasvolymer, kvalitet, tryck, uthållighet. Under denna test kommer prover att tas från reservoarer under sedimenten (som utgör caprock) för att sedan analyseras med avseende på gasens ursprung.

Efter de tre inledande veckorna av gasproduktion skall hålet vila i en vecka och därefter fortgår gasproduktionen i ytterligare en vecka. Sammantaget räknas det med att fullskaletestet drar in i oktober månad.

(se bild i bifogad pdf-fil)

Fritt flödande gas från cirka 180 meters djup

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör              mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26            

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar