Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027-1305, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 juni 2016 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora. Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.

Före stämman inbjuds aktieägarna att besöka Morafältet och på plats få information om pågående tester med produktion av gas. Gemensam avfärd sker kl 15.00 från Moraparken.

Registrering i aktiebok samt anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2016, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 10 juni 2016 kl. 16.00, per telefon 070-650 62 26 eller per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, alternativt per e-post till info@igrene.se. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 7 juni 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 7 juni 2016 att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Anmäl samtidigt om ni önskar delta vid besöket på Morafältet före stämman.

Föredragningslista

  1. Bolagsstämman öppnas.
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
  8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, innebärande att även kallelse till extra bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast 4 veckor före stämman.
  9. Bolagsstämman avslutas.

Handlingar inför den extra bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under två veckor före den extra bolagsstämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress eller telefon. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos AB Igrene.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 7 376 020 st, representerande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag mm

Punkt 7 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma och med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att öka aktiekapitalet i AB Igrene genom nyemission av aktier. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna erläggas kontant, genom kvittning eller med betalning genom apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen vara bestämd på marknadsmässiga grunder och omfatta nyemission av högst 1 000 000 aktier (13,5 %).

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Enligt gällande bolagsordning kan kallelse till extra bolagsstämma som inte behandlar fråga om ändringa av bolagsordningen, ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Styrelsens förslag innebär att bolagsordningen ändras så att kallelse till extra bolagsstämma alltid skall ske tidigast sex veckor och senast 4 veckor före stämman.

Mora 2016-05-10                                                                                                                               

AB Igrene (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar