KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i AB Igrene (publ), 556027–1305, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 augusti 2018 kl. 18.00 i Moraparken Konferens, Parkvägen 1, Mora. Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.00.
Registrering i aktiebok samt anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 augusti 2018, dels anmäla sig (och eventuellt biträde) hos Bolaget senast den 24 augusti 2018 kl 16.00, per post till AB Igrene (publ), Skålmyrsvägen 36, 792 50 Mora, eller per e-mail till info@igrene.se.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rösträtt vid Bolagstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 augusti 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Fullmaktsformulär kommer senast från och med den 2 augusti 2018 att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.igrene.se samt på Bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
Föredragningslista
1. Bolagsstämman öppnas. 2. Val av ordförande på stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Styrelsens förslag till beslut om villkoren för konvertibelfaciliteten 8. Bolagsstämman avslutas.

Handlingar inför Bolagstämman.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor före stämman och kan beställas via ovan angiven e-postadress eller telefon. Handlingarna kommer utan aktieägares anmodan att sändas ut per e-post till de aktieägare vars e-postadress finns registrerad hos AB Igrene.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till 8 677 670 st representerande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag mm
Punkt 7: Konvertibelfaciliteten
Förslaget innebär att Formue Nord över en 24-måndersperiod åtar sig att teckna konvertibler för upp till 15 mkr, i enskilda trancher om 1,25 mkr vardera. AB Igrene förbinder sig att ropa av minst en (1) sådan tranche. Konvertering sker därefter inom tolv månader från avrop, till en konverteringskurs om 85 procent av det lägsta dagliga volymvägda avslutskursen under den femtondagarsperiod som föregår begäran om konvertering. De konvertibla lånen skall inte återbetalas med kontanta medel, och löper utan ränta fram till konverteringstillfället. Som en del av uppgörelsen erhåller Formue Nord härutöver, för de första sex trancher, en teckningsoption för varje aktie som konverteras. Styrelsen har för avsikt att även dela ut samma antal teckningsoptioner till Igrenes aktieägare, samt att notera den för handel.
För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Mora 2018-07-27 AB Igrene (publ) Styrelsen

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera

Dokument & länkar