Korrigerat pressmeddelande: Igrenes emission fulltecknad

Report this content

Det pressmeddelande från Igrene som offentliggjordes tisdagen den 4 oktober, kl 08:55 innehöll felaktiga uppgifter beträffande teckningsgrad och belopp. Ett antal anmälningar var vid tidpunkten för meddelandet inte färdigbehandlade. Bolaget meddelade misstaget till Aktietorget, som beslutade att handelsstoppa Igrenes aktie till dess korrekt information kunde meddelas marknaden.

Vid tillfället för offentliggörandet hade anmälningar motsvarande ca. 16 Mkr av emissionslikviden registrerats. Den lämnade emissionsgarantin avsåg en garanti upp till 15 Mkr.

Under gårdagen behandlades de återstående anmälningarna, däribland en kvittning mot en leverantör av kärnborrutrustning motsvarande ca 1,1 Mkr.

Det korrekta emissionsresultatet har nu fastställts.

Emissionen har fulltecknats av befintliga och nytillkommande aktieägare. Emissionen tecknades till 51 procent med företräde och resterande 49 procent tecknades utan företräde. Den upphandlade emissionsgarantin utnyttjades således inte till någon del. Emissionslikviden uppgår till 23,5 Mkr, före emissionskostnader.

Emissionslikviden skall användas för att i första hand intensifiera borrningarna inom Morafältet och där försöka finna förutsättningarna för att gå i kommersiell produktion av metangas. Genom inköp av egen kärnborrigg kommer undersökningarna i hela Siljansringen att kunna forceras och nya intresseområden att kartläggas. Igrenes organisation kommer att förstärkas med personal med erfarenhet från prospektering och utvinning av gas och olja.

Efter nytecknade 1 301 650 aktier i emissionen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 677 670. Aktiekapitalet ökade med 130 165 kronor till totalt 867 767 kronor. Preliminärt beräknade emissionskostnader uppgår till ca 3,2 Mkr, vilket är något mer än vad Bolaget förutsåg inför emissionen (ca. 2,2 MKr), och omfattar bla garantiersättning om 1,5 Mkr, marknadsföringskostnader och emissionsadministration.

Avräkningsnotor avseende tilldelning av teckning utan företräde skickas ut idag den 5 oktober, med likviddag den 12 oktober 2016.

För ytterligare information                                                                  

Kontakta Mats Budh, verkställande direktör,
mats.budh@igrene.se
070-650 62 26.                                                                                    

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i cirka tolv år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Prenumerera

Dokument & länkar