Nyemission i Igrene

AB Igrenes styrelse har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 22 januari 2018, beslutat genomföra en företrädesemission om högst 5 206 602 aktier. Teckningskursen är 4,50 kr per aktie, och vid full teckning tillförs Bolaget ca 23,4 Mkr. Nyemissionen omfattas av emissionsgarantier och teckningsförbindelser om lägst 10 Mkr.

Antal aktier i nyemissionen: 5 206 602 

Nuvarande antal aktier: 8 677 670 

Teckningstid: 30 augusti – 18 september 2018 

Avstämningsdag för företräde: 28 augusti 2018 

För en gammal aktie erhålles tre teckningsrätter. Det krävs fem teckningsrätter för att teckna en ny aktie.  

Även de som tidigare inte är aktieägare i Igrene är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme. 

Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 augusti till och med 14 september 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 30 augusti 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Som tidigare meddelats har Bolaget ingått avtal med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral AS om en anpassad konvertibelbaserad sk equity line om högst 15 Mkr. Vid den extra bolagsstämma i Igrene som genomförs den 27 augusti 2018 kommer nödvändiga beslut för denna equity line att behandlas. Den extra stämman behandlar således inga frågor som är direkt relaterade till den nu beslutade nyemissionen.  

För ytterligare information kontakta:

Lars Svensson, VD
lars.svensson@igrene.se 
070-295 30 70

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kon-taktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti, 2018. 

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kontinuerliga flöden av ren metangas.
Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.
Igrene har varit verksamt i tretton år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskra-tern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.
Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten.

Se www.igrene.se  

Om oss

AB Igrene (publ) bedriver prospekterande verksamhet med avseende på gas, geotermi och olja vid Siljansringen.

Prenumerera