Viktiga prover på villovägar

Under det produktionstest, som fick lov att avbrytas p.g.a ökande gastillströmning, togs viktiga prover för analys. Dessa prover har ännu inte kommit fram till laboratoriet.

De prover, som avses, togs dels på vatten mättat med gas, dels på fritt strömmande gas ur testhålet. Det handlar om två prover per dag, totalt sex prover förslutna i specialbehållare.

Måndagen den 16 maj 2016 lämnades proverna till det lokala postombudet för transport till laboratoriet i nordnorge. Paketet med proverna har häm-tats av Post Nord för leverans till mottagaren.

Normalt skall en sådan här försändelse kunna genomföras på fem arbets-dagar. Fortfarande den 30 maj - 14 arbetsdagar senare – har detta för Igrene så viktiga paket inte nått fram till laboratoriet.

Post Nords service kontor i Mora meddelar att bolaget tyvärr inte kan säga något beträffande vilken lastbil som hämtat upp paketet eller till vilken sorteringscentral det gått till i Dalarna innan det går vidare mot Norge. Igrenes kontaktman på laboratoriet i Norge har varit i kontakt med sitt postkontor och tullen i Norge där paketet inte finns.

Paketet är försett med returadress så förhoppning finns att om det inte kommer fram till mottagaren så kommer det tillbaka till Igrene efter en tid.

Det noteras att dessa provtagningar kan inte göras om eftersom det testhål där proverna tagits säkras för all vidare testproduktion. Avsikten med att analysera dessa prover genom auktoriserat laboratorium är att dels kunna mäta förekomsten av andra gaser än endast metan och etan, t.ex helium, dels genom isotopanalyser söka fastställa gasens ursprung, dvs var i det underliggande berget gasen produceras.

Kommer proverna inte tillrätta måste sådana laboratorieundersökningar anstå till dess Igrene aktiverat det 700 meter djupa produktionshålet på samma plats där de nu aktuella proverna tagits.

-Det innebär att vi måste avvakta ytterligare ca fyra veckor, säger bolagets vd Mats Budh

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör               mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26                 

Om Igrene

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser längs Siljansringens perifera delar. Flera provborrningar har genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.

Igrene har varit verksamt i cirka tio år. Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Prenumerera

Dokument & länkar