Bokslutskommuniké för Digital Vision AB januari - december 2000

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,7 (106,8) Mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -17,3 (-1,8) Mkr.
 • Positivt resultat i fjärde kvartalet.
 • Strategisk plan har upprättats för de kommande fyra åren med fokus på marknader med tillväxtpotential.
 • Harry Vesanen tillträdde som ny VD och koncernchef den 1 januari 2001.
Digital Visions verksamhet
Digital Vision har som affärsidé att erbjuda världs-ledande produkter till professionella kunder inom film/video, multimedia och distribution av digital-TV. Verksamheten utgörs av utveckling, tillverkning, försäljning och support av system för digital bild-behandling och pre-mastering samt transmissions-utrustning för HDTV (högupplöst digital-TV) och SDTV (standard digital-TV).
Digital Vision-koncernen består av ett svenskt moder-bolag samt tre utländska försäljningsbolag, ett i England, ett i USA samt ett i Kanada. Forskning och utveckling samt tillverkning sker enbart i Sverige. Tillverkningen sker dels genom kontraktstillverkare, dels i egen regi.
Under året har en ny strategisk plan upprättats, som innebär att bolaget fortsättningsvis tydligare fokuserar på ett antal tillväxtområden inom vissa utvalda geografiska marknader. Dessa är dels bolagets traditionella kärnområden inom nuvarande Image Processing och Pre-mastering, dels nya områden som öppnar sig på marknaden genom bredbandsutbygg-naden och införandet av digital bio. Inom dessa senare områden är bolaget intressant positionerat, inte minst tack vare sina transmissionsprodukter. Den nya strategin innebär att bolagets affärsområden, som varit teknikinriktade, från och med 2001 istället blir mer marknadsinriktade.
 
- Image Processing
Digital utrustning för att höja den tekniska bild-kvaliteten i samband med produktion och efterbearbetning av spelfilmer, TV-serier, musikvideos och reklamfilmer. Från och med 2001 ingår Image Processing och delar av Pre-mastering nedan i ett gemensamt affärsområde som kallas Media Mastering.
 • Pre-mastering
  Utrustning för komprimering och anpassning av bild/ljud till datafil för DVD, Video-on-Demand (VOD), Streaming eller digital bio. Från och med 2001 ingår DVD i Media Mastering och VOD och Streaming ingår i Media Networking. Det nya affärsområdet Digital Cinema inriktar sig på marknaden för digital bio.
 • Transmission
  Utrustning för överföring i digitala sändningsnät som omfattar mark-, kabel-, satellit och bredbandsnät. Inom detta område tillverkar Digital Vision utrustning för användning i såväl allmänna nät som programförbindelser i punkt-till-punkt-nät. Samtliga produkter som till och med 2000 ingick i Transmission, samt även vissa Pre-mastering produkter, återfinns från och med 2001 i det nya affärsområdet Media Networking.
Försäljning och marknad
Digital Visions nettoomsättning under året uppgick till 81,7 (106,8) Mkr, en minskning med 23% jämfört med 1999. Orderingången minskade med 30% under 2000 jämfört med 1999 och uppgick till 63,1 (89,6) Mkr. Orderstocken per 31 december uppgick till 14,1 (32,7) Mkr.
Förseningar i lanseringen av nya produkter har hämmat bolagets fakturering och orderingång under 2000. Förbättrade rutiner när nya produkter tas fram samt en fortsatt stark satsning framförallt inom HDTV-området och digital bio gör att framtiden ser betydligt ljusare ut.
 
Affärsområde Image Processing
Nettoomsättningen minskade med 8% och uppgick till 51,1 (55,7) Mkr. Orderingången minskade med 48% till 36,8 (70,4) Mkr. Orderstocken per 31 december 2000 uppgick till 9,1 (23,4) Mkr.
Bolaget har under perioden lanserat ett nytt digitalt ljussättningssystem, ACP-Viper, som mottagits mycket positivt på marknaden, bl a av Sveriges Television.
Samtliga Digital Visions bildbehandlingsverktyg kommer att lanseras på en flexibel mjukvaruplattform som medger betydligt bättre prestanda och utökade funktioner. Detta sker successivt under 2001 och stärker Digital Visions marknadsposition. Marknaden i USA har mognat för HDTV-formatet vilket har ökat intresset även i Europa och Asien.
 
Affärsområde Pre-mastering
Nettoomsättningen minskade med 52% till 13,0 (27,2) Mkr. Orderingången uppgick till 8,0 Mkr (28,8) eller en minskning med 72%. Orderstocken per 31 december uppgick till 3,7 Mkr (8,7), en minskning med 57% jämfört med samma period förra året.
Orsaken till den kraftiga nedgången har varit för-seningar i utvecklingsarbetet samtidigt som produkten BitPack verkar på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Nya versioner av BitPack togs fram under slutet av 2000 och har mottagits väl på marknaden.
Särskilda satsningar kommer fortsättningsvis att ske beträffande digital bio och dessa organiseras i ett nytt affärsområde; Digital Cinema. Potentialen är stor inom detta område när biografer världen över skall gå över från traditionell distribution av film till filöverföring och visning med speciella elektroniska storbilds-projektorer.
 
Affärsområde Transmission
Nettoomsättningen minskade med 27% till 17,5 (23,9) Mkr. Orderingången uppgick till 18,3 (-9,6) Mkr. Orderstocken per 31 december 2000 uppgick till 1,3 (0,6) Mkr.
Digital Visions satsning på transmissionsprodukter har under perioden inte gett det utfall som förväntades. Det ser dock fortsatt intressant ut för sådana produkter och system i bl a Australien, USA, Kanada och Korea, där det finns ett intresse hos större potentiella kunder. Bolagets fortsatta satsningar inom Transmission (nya affärsområdet Media Networking) koncentreras på dessa möjligheter samt distribution via bredbandsteknik.
 
Forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingsarbetet har under året inriktats på HDTV där Digital Vision satsar lång-siktigt. En ny utvecklingsorganisation har införts som syftar till att förbättra de interna processerna och vidareutveckla bolagets kärnkompetenser. Bolaget satsar på att vidareutveckla befintliga produkter samt nyutveckla ett sortiment inom digital bio. Kostnader för forskning och utveckling 2000 uppgick till 23,7 (23,5) Mkr . Detta motsvarar 29 (22) procent av nettoomsättningen under perioden.
Alla utgifter för utveckling har kostnadsförts löpande under året.
 
Fjärde kvartalet 2000
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 24,5 (20,8) Mkr vilket är en ökning med 18%. Orderingången minskade med 50% jämfört med förra året till 14,9 (30,1) Mkr.
Det är framför allt försäljningen av Image Processing- och Pre-mastering produkter som minskat. Orsaken till detta är främst förseningar i produktlanseringar.
Rörelseresultatet uppgick till 0 (-6,2) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 0,5 (-6,0) Mkr.
 
Rörelsens resultat
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -17,3 (-1,8) Mkr för 2000. Minskningen förklaras huvud-sakligen av lägre försäljning samt tillfälligt lägre bruttomarginal på grund av kostnader av engångskaraktär för lagernedskrivningar och krediteringar.
 
Investeringar och finansiell ställning
Koncernens investeringar uppgick under perioden till 4,0 (5,1) Mkr. Investeringarna avser huvudsakligen datorutrustning samt testutrustning. Likvida medel per 31 december 2000 uppgick till 32,1 (43,9) Mkr. Soliditeten uppgick till 86 (84) procent. Åtgärds-programmet som infördes under tredje kvartalet har gett positiv effekt på kapitalbindningen och därmed kassaflödet. Totalt har de likvida medelen ökat från 27,4 till 32,1 Mkr under fjärde kvartalet.
 
Moderbolag
Moderbolagets intäkter uppgick till 68,0 (92,2) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -4,6 (-0,1) Mkr.
Moderbolagets investeringar uppgick till 3,8 (4,8) Mkr. Moderbolagets likvida medel per 31 december 2000 uppgick till 31,2 (43,2) Mkr..
 
Händelser efter bokslutsåret
Harry Vesanen tillträdde som ny koncernchef och VD den 1 januari 2001.
 
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2000.
 
Framtidsutsikter
Utvecklingen under 2000 var ej tillfredställande. Det är styrelsens bedömning att vidtagna åtgärder och ny strategisk inriktning skall resultera i en positiv utveckling för bolaget.
 
Nominering av styrelseledamöter
En nomineringskommitté kommer att bereda ett förslag till styrelsens sammansättning, att föreslås till bolagsstämman den 10 maj 2001. De aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter kan kontakta nomineringskommitténs ordförande, Bengt Paulsson, tel. 08-354080.
 
Kommande rapporteringstillfällen:


Årsredovisning
Ordinarie bolagsstämma
Delårsrapport 3 månader
Delårsrapport 6 månader
Delårsrapport 9 månader
Bokslutskommuniké
11 april 2001
10 maj 2001
10 maj 2001
16 augusti 2001
17 oktober 2001
15 februari 2002


Stockholm den 15 februari 2001
Harry Vesanen
Verkställande direktör
Frågor besvaras av verkställande direktören Harry Vesanen, telefon: 08-182465, e-mail: harry.vesanen@digitalvision.se


Resultaträkning koncernen i sammandrag
       
Helår
 
Helår
Tkr
       
2000
 
1999
Nettoomsättning
       
81 662
 
106 812
Kostnad sålda varor
       
-46 405
 
-53 432
Bruttoresultat
       
35 257
 
53 380
               
Försäljningskostnader
       
-25 671
 
-26 961
Administrationskostnader
       
-8 727
 
-7 264
Forsknings- och utvecklingskostnader
       
-23 682
 
-23 540
Övriga rörelseintäkter
       
1 208
 
1 040
Rörelseresultat
       
-21 615
 
-3 345
               
Finansnetto
       
957
 
799
Resultat före skatt
       
-20 658
 
-2 546
               
Skatt
       
3 319
 
709
Årets resultat
       
-17 339
 
-1 837
               
               
Balansräkning koncernen i sammandrag
       
31 Dec
 
31 Dec
Tkr
       
2000
 
1999
Anläggningstillgångar
       
9 784
 
11 096
Varulager
       
36 869
 
44 514
Kundfordringar
       
21 783
 
23 533
Övriga omsättningstillgångar
       
6 327
 
5 770
Likvida medel
       
32 148
 
43 894
Summa tillgångar
       
106 911
 
128 807
               
Eget kapital
       
91 942
 
108 728
Långfristiga icke räntebärande skulder
       
463
 
3 299
Leverantörskulder
       
6 740
 
8 828
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder
       
7 766
 
7 952
Summa eget kapital och skulder
       
106 911
 
128 807
               
               
Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag
       
Helår
 
Helår
Tkr
       
2000
 
1999
Kassaflödet från den löpande verksamheten
             
före förändring av rörelsekapital
       
-16 896
 
105
               
Kassaflöde från den löpande verksamheten
       
- 8 267
 
-11 484
               
Kassaflöde från investeringsverksamheten
       
- 4 035
 
-3 769
               
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
       
556
 
54 709
               
Ökning av likvida medel
       
-11 746
 
39 456
Likvida medel vid årets början
       
43 894
 
4 438
               
Likvida medel vid periodens slut
       
32 148
 
43 894


Nyckeltal
       
Helår
 
Helår
         
2000
 
1999
Orderingång, Mkr
       
63,1
 
89,6
Orderstock, Mkr
       
14,1
 
32,7
Bruttomarginal, %
       
43%
 
50%
Rörelsemarginal, %
       
-26%
 
-3%
Vinstmarginal, %
       
-25%
 
-2%
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
       
-21%
 
-3%
Räntabilitet på eget kapital, %
       
-17%
 
-2%
Soliditet, %
       
86%
 
84%
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr
       
4,0
 
5,1
Forskning och utveckling, Mkr
       
23,7
 
23,5
Medelantal anställda
       
69
 
77
Antal aktier vid periodens slut
       
5 345 840
 
5 345 840
Genomsnittligt antal aktier
       
5 345 840
 
5 045 840
Resultat per aktie, kr 1)
       
-3,24
 
-0,36
Eget kapital per aktie, kr
       
17,2
 
20,3
               
1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier
             
               
               
               
Nettoomsättning per produktområde
       
Helår
 
Helår
Mkr
       
2000
 
1999
Image Processing
       
51,1
 
55,7
Pre-mastering
       
13,0
 
27,2
Transmission
       
17,5
 
23,9
Totalt
       
81,6
 
106,8
               
Nettoomsättning per geografiskt område
       
Helår
 
Helår
Mkr
       
2000
 
1999
USA
       
27,8
 
37,5
Kanada
       
7,7
 
12,9
Europa
       
28,3
 
43,5
Asien
       
10,8
 
3,8
Övriga länder
       
7,0
 
9,1
Totalt
       
81,6
 
106,8
               
Orderingång
       
Helår
 
Helår
Mkr
       
2000
 
1999
Image Processing
       
36,8
 
70,4
Pre-mastering
       
8,0
 
28,8
Transmission
       
18,3
 
-9,6
Totalt
       
63,1
 
89,6
               
Orderstock
       
31 Dec
 
31 Dec
Mkr
       
2000
 
1999
Image Processing
       
9,1
 
23,4
Pre-mastering
       
3,7
 
8,7
Transmission
       
1,3
 
0,6
Totalt
       
14,1
 
32,7


KVARTALSVISA VÄRDEN 2000
Resultaträkning koncernen i sammandrag
Jan-Mars
 
April-Juni
 
Juli-Sept
 
Okt-Dec
Tkr
2000
 
2000
 
2000
 
2000
Nettoomsättning
21 777
 
19 128
 
16 284
 
24 473
Kostnad sålda varor
-10 688
 
-11 816
 
-10 684
 
-13 216
Bruttoresultat
11 089
 
7 312
 
5 600
 
11 257
               
Försäljningskostnader
-5 771
 
-11 849
 
-4 151
 
-3 900
Administrationskostnader
-2 201
 
-2 268
 
-1 811
 
-2 447
Forsknings- och utvecklingskostnader
-6 134
 
-6 503
 
-5 498
 
-5 547
Övriga rörelseintäkter
-238
 
428
 
371
 
647
Rörelseresultat
-3 255
 
-12 880
 
-5 489
 
10
               
Finansnetto
240
 
63
 
189
 
465
Resultat före skatt
-3 015
 
-12 817
 
-5 300
 
475
               
Skatt
-
 
-
 
-
 
3 319
Årets resultat
-3 015
 
-12 817
 
-5 300
 
3 794
               
               
Balansräkning koncernen i sammandrag
31 Mars
 
30 Juni
 
30 Sept
 
31 Dec
Tkr
2000
 
2000
 
2000
 
2000
Anläggningstillgångar
10 871
 
10 578
 
9 768
 
9 784
Varulager
48 280
 
46 256
 
41 966
 
36 869
Kundfordringar
30 628
 
26 243
 
18 002
 
21 783
Övriga omsättningstillgångar
6 125
 
6 515
 
6 805
 
6 327
Likvida medel
28 673
 
19 133
 
27 362
 
32 148
Summa tillgångar
124 577
 
108 725
 
103 903
 
106 911
               
Eget kapital
105 630
 
92 810
 
88 057
 
91 942
Långfristiga icke räntebärande skulder
3 190
 
3 043
 
3 116
 
463
Leverantörskulder
7 129
 
2 795
 
4 526
 
6 740
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder
8 628
 
10 077
 
8 204
 
7 766
Summa eget kapital och skulder
124 577
 
108 725
 
103 903
 
106 911
               
               
Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag
Jan-Mars
 
Jan-Juni
 
Jan-Sept
 
Jan-Dec
Tkr
2000
 
2000
 
2000
 
2000
Kassaflödet från den löpande verksamheten
             
Före förändring av rörelsekapital
-5 092
 
-16 036
 
-19 670
 
-16 896
               
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-14 534
 
-23 222
 
-14 541
 
-8 267
               
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-687
 
-1 539
 
-1 991
 
-4 035
               
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-
 
-
 
-
 
556
               
Ökning av likvida medel
-15 221
 
-24 761
 
-16 532
 
-11 746
Likvida medel vid årets början
43 894
 
43 894
 
43 894
 
43 894
               
Likvida medel vid periodens slut
28 673
 
19 133
 
27 362
 
32 148


Nyckeltal
Jan-Mars
 
April-Juni
 
Juli-Sept
 
Okt-Dec
 
2000
 
2000
 
2000
 
2000
Orderingång, Mkr
22,0
 
10,0
 
16,2
 
14,9
Orderstock, Mkr
32,9
 
23,8
 
23,7
 
14,1
Bruttomarginal, %
51%
 
38%
 
34%
 
46%
Rörelsemarginal, %
-15%
 
-67%
 
-34%
 
0%
Vinstmarginal, %
-14%
 
-67%
 
-33%
 
2%
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 1)
-11%
 
-15%
 
-21%
 
-21%
Räntabilitet på eget kapital, % 1)
-11%
 
-31%
 
-64%
 
-17%
Soliditet, %
85%
 
85%
 
85%
 
86%
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr
1,0
 
0,9
 
0,3
 
1,8
Forskning och utveckling, Mkr
6,1
 
6,5
 
5,5
 
5,5
Medelantal anställda
78
 
77
 
71
 
69
Antal aktier vid periodens slut
5 345 840
 
5 345 840
 
5 345 840
 
5 345 840
Genomsnittligt antal aktier
5 345 840
 
5 345 840
 
5 345 840
 
5 345 840
Resultat per aktie, kr 2),
-0,56
 
-2,40
 
-0,99
 
0,71
Eget kapital per aktie, kr
19,8
 
17,4
 
16,5
 
17,2
1) Beräknat på helårsbasis
             
2) Beräknat på genomsnittligt antal aktier
             
               
               
Nettoomsättning per produktområde
Jan-Mars
 
April-Juni
 
Juli-Sept
 
Okt-Dec
Mkr
2000
 
2000
 
2000
 
2000
Image Processing
15,0
 
14,0
 
7,1
 
15,0
Pre-mastering
4,8
 
-0,1
 
3,2
 
5,1
Transmission
2,0
 
5,2
 
6,0
 
4,3
Totalt
21,8
 
19,1
 
16,3
 
24,4
               
Nettoomsättning per geografiskt område
Jan-Mars
 
April-Juni
 
Juli-Sept
 
Okt-Dec
Mkr
2000
 
2000
 
2000
 
2000
USA
4,0
 
10,2
 
4,3
 
9,3
Kanada
2,2
 
0,5
 
1,7
 
3,3
Europa
9,4
 
2,9
 
6,0
 
10,0
Asien
5,5
 
1,7
 
3,0
 
0,6
Övriga länder
0,7
 
3,8
 
1,3
 
1,2
Totalt
21,8
 
19,1
 
16,3
 
24,4
               
Orderingång
Jan-Mars
 
April-Juni
 
Juli-Sept
 
Okt-Dec
Mkr
2000
 
2000
 
2000
 
2000
Image Processing
14,2
 
2,2
 
8,7
 
11,7
Pre-mastering
5,3
 
-3,3
 
3,6
 
2,4
Transmission
2,5
 
11,1
 
3,9
 
0,8
Totalt
22,0
 
10,0
 
16,2
 
14,9
               
Orderstock
31 Mars
 
30 Juni
 
30 Sept
 
31 Dec
Mkr
2000
 
2000
 
2000
 
2000
Image Processing
22,7
 
10,8
 
12,4
 
9,1
Pre-mastering
9,2
 
6,1
 
6,4
 
3,7
Transmission
1,0
 
6,9
 
4,9
 
1,3
Totalt
32,9
 
23,8
 
23,7
 
14,1

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar